Begin 2020 kreeg de fractie lucht van de wens van de asfaltfabriek om tijdelijk de uitstoot van benzeen te verhogen. Daar schrokken we van, en we vroegen het college of deze afweging zorgvuldig gemaakt wordt, en of de afdeling Milieu en Gezondheid van de GGD hierbij betrokken was. Ook wilden we dat de emissienormen niet per stof (zoals benzeen), maar ook als onderdeel van alle stoffen die in de omgeving worden uitgestoten worden beoordeeld. Tot slot riepen we het college op meer openheid te geven aan omwonenden, door meer metingen uit te voeren naar ZZS (zeer zorgwekkende stoffen, zoals benzeen). Daarbij riepen we nota bene expliciet op ook naftaleen hierbij op te nemen. Naftaleen is de stof die afgelopen zomer in zo’n grote mate de emissienorm overschreed.

Lees meer over de zorgen van GroenLinks over het verzoek tot het tijdelijk verruimen van emissies van Benzeen: “Meer garanties op schone lucht in West” (4 maart 2020)

Op basis van reacties van het college, maar ook van de GGD en onafhankelijke experts op het gebied van gezondheid en milieu, besloot de fractie van GroenLinks dat het nodig was raadsbreed in actie te komen tegen de zorgelijke omstandigheden. Tijdens de zomer van 2020 riep raadslid Joep Bos-Coenraad alle fracties op samen te werken aan een ‘expert-meeting’ luchtkwaliteit, om met een breed gedragen plan te komen om de luchtkwaliteit in de omgeving nog beter in kaart te brengen, te verbeteren, en hierover beter te communiceren met bewoners (en hen hierbij optimaal te betrekken). Tot deze oproep tot samenwerking was GroenLinks de enige fractie die zich deze raadstermijn politiek over dit onderwerp ontfermde.

In het najaar van 2020 ontstond er na commotie van omwonenden en de naastgelegen MBO-school pas commotie over dit onderwerp in de media en vervolgens breder in de raad. Op dat moment was de raadsbrede werkgroep al druk bezig met de expert-meeting die zich over dezelfde zorgen ontfermde.

Lees meer over de commotie die ontstond en de expert-meeting waar aan gewerkt werd: “Asfaltcentrale, industrie, scheepvaart en onze gezondheid” (4 november 2020)

Op 28 oktober 2020 behandelde de raad de omgevingsvisie. Het college had daarbij het voortouw genomen om het gebied rond TPN West vanaf 2030 geschikt te maken voor nieuwe functies als kantoorruimtes en misschien zelfs woningbouw. Dat zou betekenen dat de huidige zware industrie op het terrein een kleine 10 jaar kreeg om haar meest vervuilende activiteiten af te bouwen, dat zou immers niet samengaan met de nieuwe functies. Tot onze schrik stemde een meerderheid in de raad in met een motie om deze termijn van 2030 te verruimen tot 2040.

In de winter van 2021 volgden er twee moties van andere fracties die beoogden waar met de expert-meeting al naartoe werd gewerkt (het opzetten van een meetnet voor ZZS, meer zekerheid rond schone lucht). De timing was wonderlijk, want collega’s uit de indienende fracties waren al maanden intensief betrokken bij de opzet van deze expert-meeting die enkele weken later zou plaatsvinden. Echter, vanwege de betrokkenheid van omwonenden bij deze moties, en de grote bezorgdheid die er in de omgeving leefde, besloot GroenLinks in te stemmen met de moties, ondanks dat het college aangaf dat ze overbodig waren.

GroenLinks blijft knokken voor schone lucht in Nijmegen West” (26 januari 2021)

De expertmeeting werd vervolgens de basis waarmee de hele raad op hetzelfde niveau kwam, om met de informatie van experts toe te werken naar de beste plannen om de luchtkwaliteit in West te verbeteren. 

Terugkijken:

Afgelopen zomer werden we verrast door een grove overschrijding van de emissies van naftaleen door de APN. Naftaleen is een PAK (polycyclische aromatische koolwaterstof) en tevens een ZZS, waartoe we al begin 2020 opriepen deze beter in kaart te brengen. Het spreekt voor zich dat deze overschrijding compleet onacceptabel is. Wat GroenLinks betreft wordt de APN, waardoor omwonden al jaren lang veel overlast ondervinden, liever gisteren dan morgen gesloten. Helaas is dat praktisch en juridisch niet eenvoudig. Het college moet er daarom tenminste voor zorgen dat de APN de productie niet kan hervatten zonder de maximale garanties dat dit binnen alle wettelijke normen gebeurt. Ook moeten controles veel vaker en uitgebreider plaatsvinden dan in het verleden.

Tot slot wil GroenLinks dat er wordt gewerkt aan een nieuwe exit-strategie voor de APN en de andere zware industrie in het gebied. Het plan om dat via de omgevingsvisie te laten plaatsvinden is helaas vorig jaar afgeschoten door andere partijen, maar er lijkt nu nieuw draagvlak om door te pakken. Daartoe zullen we de raad en het college dan ook oproepen.

Lees meer over de nieuwe ontstane situatie: “Schone lucht voor alle Nijmegenaren

Kijk hier de bijdrage van raadslid Joep Bos-Coenraad n.a.v. het recente schandaal bij de APN terug: Sjoemelasfalt uit Nijmegen?