Vlug(ge)schrift 51: Eendracht maakt niet altijd macht

De eerste politieke avond van het nieuwe seizoen op 15 september 2010 kende een kleine agenda, maar stond niettemin garant voor de nodige pittige debatten en flink wat opwaaiend stof

Afschaffing strippenkaart en de Stadsregio

De door de Stadsregio aangekondigde afschaffing van de strippenkaart per 18 november a.s. zorgde voor stevige discussie in zowel de raadskamer alsook de raad. Ons raadlid Pepijn Oomen wees samen met SP-collega Jola van Dijk op de bedenkelijke en oneigenlijke rol van de Stadsregio, die een beslissing heeft genomen voor Nijmegen, zonder dat onze raad daar invloed op had. Los daarvan was er door alle partijen gevoelde onvrede over de voor Nijmegen hogere tarieven in de toekomst, de wijze van berekening daarvan, en het achterop stellen van de belangen van de burgers die gebruik maken van het busvervoer in Nijmegen.

Wethouder Beerten kwam er niet helemaal uit bij het verdedigen van de door de Stadsregio gestuurde maatregel, en gaf vervolgens aan dat hij gezien zijn rol nu eenmaal niet kan treden in de bevoegdheden van de Stadsregio.

Wel beloofde hij grote druk uit te oefenen op de Stadsregio om een onderzoek te financieren dat moet leiden tot een goede oplossing voor de Nijmeegse situatie.

Over wat er nu precies moet gebeuren liepen de meningen nogal uiteen tussen de verschillende partijen. Uiteindelijk nam de raad een actuele motie aan van VVD en D66, die opriepen om te laten onderzoeken of de Nijmeegse buslijnen niet anders kunnen worden gelegd, en of het centrum niet busvrij kan worden gemaakt.

GroenLinks steunde deze actuele motie niet, onder andere omdat voor bijvoorbeeld ouderen en dagjesmensen het per bus kunnen bereiken van het centrum op deze wijze stukken moeilijker wordt. En ook ziet de fractie meer in hemelsbrede berekening van tarieven in plaats van het verleggen van buslijnen om tot minder kilometers te komen. Dat is immers de wereld op zijn kop: het systeem moet de Nijmeegse situatie goed dienen, en niet andersom!

 

Sirocco-project

De afgelopen tijd is er veel opschudding geweest over het Sirocco-project dat in Hatert stuk is gelopen, met als dieptepunt het gegeven dat een teamlid zich nu dusdanig bedreigd voelt dat zij de wijk wil verlaten, en wil verhuizen naar een andere wijk.

Veel partijen, waaronder ook GroenLinks hebben er grote moeite dat dit teamlid de dupe wordt van bedreigingen vanuit de wijk, terwijl de gemeente niet de helpende hand lijkt uit te steken om dit teamlid elders in de stad aan andere woonruimte te helpen.

Burgemeester De Graaf gaf deze avond aan dat alles op alles wordt gezet om het Sirocco-team zo snel mogelijk weer actief te laten zijn in Hatert. Tevens betoogde hij da de gemeente weliswaar niet zomaar op een knop kan drukken die een andere woning voor het geplaagde teamlid oplevert, maar dat er wel wordt bemiddeld om dit voor elkaar te krijgen.

Eendracht-deal wankelt

Grote opschudding veroorzaakte het feit dat GroenLinks bij monde van Noël Vergunst, die vraagtekens zette bij de rechtsgeldigheid van de zogehten Eendracht-deal, een constructie die voor de gemeente kostenneutraal lijkt te zijn, maar NEC op korte termijn broodnodig kapitaal verschaft dat nodig is om een dreigend faillissement af te wenden.

Met name onze coalitiepartner PvdA was er ongelukkig met de opstelling van GroenLinks, maar onze fractie hecht te zeer aan rechtsgeldigheid van de deal om zomaar de ogen te sluiten voor eventuele consequenties.

Woensdag 15 september 2010 volgt een speciale, extra raadsvergadering over dit onderwerp.

Nieuwe VMBO-school in Lindenholt

Veel ongeruste en ontevreden burgers hebben deze avond, en dat niet voor het eerst, ingesproken over de vergevorderde plannen om in Lindenholt een nieuwe VMBO te bouwen. De bezwaren spitsten zich toe op zorgen over de gezondheid (o.a. concentraties fijnstof), ontploffingsgevaar (i.v.m. gasleidingen en een LPG-station) en het indruisen tegen adviezen en richtlijnen op het gebied van de volksgezondheid.

GroenLinks stelt zich op het standpunt dat de komst van de school naar de wijk an sich een prima zaak is, en dat ook het concept van de school dik in orde is. Maar om ja te kunnen zeggen tegen de bouwplannen, moeten wel alle bezwaren op het gebied van de volksgezondheid worden ondervangen.

Quote uit de raadszaal:

D66-raadslid Rob Jetten vertelde “pissed” te zijn over de gang van zaken in de Stadsregio (zie onderwerp over afschaffing van de strippenkaart), hetgeen enig besmuikt gelach genereerde. Burgemeester De Graaf kuchte hierop even, en sprak: “De raad begrijpt wat er bedoeld wordt.”

Vlug(ge)schrift verschijnt na elke raadsvergadering. Aan- en afmelden kan via www.nijmegen.groenlinks.nl/ of via fractie@groenlinks.nijmegen.nl

Bekijk of beluister de politieke avond via http://nijmegen.raadsinformatie.nl