Algemene beschouwingen in de raad

Vandaag wordt de perspectiefnota in de gemeenteraad besproken. In eerste termijn hield fractievoorzitter Noël Vergunst zojuist onderstaand verhaal. "Tien jaar GroenLinks in het stadsbestuur heeft Nijmegen beter gemaakt," stelde hij vast. GroenLinks waardeert de keuzes die het college nu maakt, maar kiest soms anders. Er moet niet bezuinigd worden op de bieb, het burgerloket in de Meijhorst en het Goffertbad. Vergunst: "Wat ons betreft blijft het Goffertbad open. Vele generaties Nijmegenaren hebben kunnen genieten van dit prachtige openluchtzwembad in het monumentale volkspark de Goffert."

Dit is vooral een moment om vooruit te kijken en duidelijk te maken wat we de komende jaren in Nijmegen willen neerzetten. Toch gebruiken we dit moment eerst om terug te kijken. We zijn halverwege deze coalitieperiode en GroenLinks heeft nu tien jaar verantwoordelijkheid genomen in het stadsbestuur. En de afgelopen jaren is Nijmegen nog meer een groene, sociale en open samenleving geworden.

Nijmegen werkt hard aan het verbeteren van de luchtkwaliteit en voert op initiatief van GroenLinks een actief klimaatbeleid. We stimuleren isolatie van gebouwen en het gebruik van zonne-energie door particulieren, bedrijven, scholen en andere instellingen. We hebben het groen in de stad behouden en ook parkjes en ander openbaar groen in de stad toegevoegd. Ook investeren we fors in het verbeteren van de infrastructuur voor fiets en openbaar vervoer. En mede dankzij de inzet van GroenLinks is eindelijk werk gemaakt van een nieuwe stadsbrug en de bouw van een nieuw poppodium.

Nijmegen voert een actief sociaal beleid in de stad om mensen te helpen bij het zoeken naar gepast werk, maar ook mensen die geen baan kunnen vinden, ondersteunen we in een gepast inkomen en het zoeken van andere mogelijkheden tot meedoen aan de maatschappij.

Nijmegen staat open voor mensen die anders zijn en die afkomstig zijn van buiten onze samenleving. En zeker mensen die elders ter wereld niet veilig kunnen leven, bieden we een waardig bestaan.

Tien jaar GroenLinks in het stadsbestuur heeft Nijmegen beter gemaakt. Dankzij GroenLinks wordt ingezet op realistische plannen in plaats van dat vastgehouden wordt aan doodlopende wegen. De stadsmonitor laat zien dat burgers zich veiliger voelen en dat men de stad schoner vindt. Maar dat betekent niet dat alle Nijmegenaren tevreden zijn. Nog steeds zijn veel mensen op zoek naar een passende baan, kunnen velen met moeite rondkomen van hun inkomen en heeft men soms problematische schulden. Ook kunnen nog veel burgers geen woonruimte vinden die past bij hun portemonnee.

Tijdens de start van deze coalitie twee jaar geleden waren de financiële kaders niet gunstig. We zijn gedwongen om scherpere keuzes te maken en sommige zaken fundamenteel anders aan te pakken. En juist dat is aan GroenLinks besteed. We hebben nooit genoegen genomen met de economie en de samenleving zoals die is, maar we willen deze vooruit helpen.

Duurzaamheid heeft nu een structurele plaats gekregen in het gemeentelijk beleid. Ook investeren we nog meer in het groen. Toch zijn we teleurgesteld dat het college minder ambities toont in haar klimaatbeleid. In onze ogen vormt dat juist in financieel moeilijke tijden een uitweg uit de crisis.

We hebben grote waardering voor de grote omslag die er gemaakt wordt in het beleid voor zorg en welzijn. Per wijk bieden we passende zorg voor mensen die hulp nodig hebben. We verwachten met deze nieuwe werkwijze niet alleen geld te besparen, maar ook mensen beter te helpen met minder bureaucratie.

Met minder middelen moeten we als gemeente meer werkzoekenden helpen. We zien echter nog te weinig resultaten van het nieuwe beleid. Sterker nog, in vergelijking met andere gemeenten doen we het relatief slecht als het gaat om de oplopende werkloosheid. Wij vinden het tijd om als gemeente het initiatief te nemen om samen met bedrijfsleven en onderwijsinstellingen schoolverlaters en werkzoekenden op het pad te zetten van vacatures en ook te zorgen voor voldoende stageplaatsen.

Nijmegen kent nog een hoog niveau van voorzieningen, zoals op het gebied van cultuur. Op deze manier blijven we een aantrekkelijke stad. De perspectiefnota zoals het college die nu heeft voorgelegd raakt de kritische grens van wat we nog acceptabel vinden voor het voorzieningenniveau. We begrijpen dat het college ruimte heeft moeten vinden om tekorten in de eigen begroting en de te verwachten kortingen vanuit het Rijk op te vangen. Maar niet alle keuzes die het college gemaakt heeft, zijn die van onze fractie.

Allereerst missen we een goede onderbouwing van de omvang van de rijksbezuinigingen. Op sommige onderwerpen, zoals de wet werken naar vermogen en het participatiebudget, is zelfs grote onduidelijkheid. We begrijpen de behoefte van het college om risico's zo nauwkeurig mogelijk in te schatten, maar de onzekerheid is nog steeds groot. Onze grootste zorg gaat daarbij in ieder geval uit naar de ontwikkelingen van de werkgelegenheid en de mogelijkheden en onmogelijkheden om werkzoekenden te helpen met het vinden van een baan.

Een andere grote zorg, ik denk van deze hele raad, zijn de grondexploitaties. Wat ons betreft moeten we ons niet beperken tot navelstaren en doemdenken, maar moeten we onze bouwplannen vlottrekken en waar nodig bijsturen. Een van de dingen die we als gemeente kunnen doen, is woningzoekenden een steuntje in de rug geven met startersleningen. We dienen hiervoor als fractie een motie in.

Een aantal voorgestelde bezuinigingen vinden we als coalitiepartijen in ieder geval onverstandig en daarom dienen we gezamenlijk een amendement in. Wat ons betreft blijft het Goffertbad open. Vele generaties Nijmegenaren hebben kunnen genieten van dit prachtige openluchtzwembad in het monumentale volkspark de Goffert. Verder vinden we het voorbarig om nu de grote opgave om de bibliotheek te hervormen nog loopt, al te besluiten hier extra op te bezuinigen. Laten we het proces afwachten, voordat we hierover nieuwe vergaande beslissingen nemen. Tot slot mogen we de inwoners van Dukenburg niet zomaar vergeten. Het terugbrengen van de openingstijden van het burgerloket in Meijhorst zou te veel mensen duperen. Met een amendement willen we ook deze voorgestelde maatregel terugdraaien.

In deze perspectiefnota is al rekening gehouden met het vervangen van de damwand en de afgelopen dagen is gebleken dat dat niet voor niets was. We prijzen de snelle handelingswijze van het college. We vragen echter ook te kijken hoe we de waalkade aantrekkelijker kunnen maken voor de vele bezoekers. Ga met Rijkswaterstaat ook in gesprek over de gewenste aanpassing van de Lindenberghaven. Maak de Waalkade niet alleen veiliger, maar ook aantrekkelijker voor bezoekers en toeristen. Naast de perspectiefnota staat vanavond ook het stedelijk voorzieningenplan op de agenda. Het college geeft informatie over de aanleg van speeltuinen, maar wij missen daarin aandacht voor kinderen met een beperking. Middels een motie vragen we het college hier aandacht aan te besteden.

Tot slot wil ik nog wat zeggen over de voortgangsrapportage grote projecten. Dit is een belangrijk instrument voor de raad om overzicht te houden over waar wat gebouwd wordt in de stad. We zouden echter meer inzicht willen hebben in de samenhang tussen de projecten. Dit vinden we belangrijker dan gedetailleerde informatie per project. Ook hiervoor dienen we een motie in.