Werkplan 2012 GroenLinks Nijmegen

Hierbij puntsgewijs de zaken die het bestuur wil (laten) organiseren:

• Bestuursvergaderingen 1x in de 3 weken. Verkiezing van nieuwe bestuursleden en herverkiezing van de zittende bestuurleden a.d.h.v. rooster van aftreden.

• Samen met campagnecommissie verspreiden van ‘GL successenkrant’ via canvassen en flyeren, om Nijmeegse burgers te informeren over de successen van GL Nijmegen na twee jaar raad en college.• Feest in juni GL tien jaar in college.

• Minimaal drie Algemene Ledenvergaderingen ( ALV’s) waar de raadsleden informatie geven over hun handelen in de Raad, waar benoemingen worden goedgekeurd enzovoort.• Verkiezingen voor de Partijraad en werven van leden daarvoor.

• Enquête onder de leden t.b.v. nieuwe verkiezingsprogramma.

• Vier Politieke Café ’s over lokale, bovenlokale en landelijke onderwerpen die GL leden interesseren, inclusief aansluitende nieuwjaarsborrel 2012.

• Jaarlijkse werkgroepenmarkt voor de leden in september. Extra aandacht voor nieuwe leden een half uur voor de ALV en het Politiek Café, en door middel van een welkomstboekje (GroenLinks Nijmegen voor Dummy's), aanbieden deelname aan werkgroepen, enzovoort.• Wijkgroepen opzetten samen met de fractie (fractieleden adopteren een wijk).• Zorgen dat bestuursleden in de diverse werkgroepen meedraaien als verbinding naar de afdeling. Tevens zorgdragen dat werkgroepen af en toe met een product (presentatie, bijeenkomst, ingezonden artikel, manifestatie) naar buiten komen en dat ze ook bijdragen aan het werk in de raad (raadsinitiatief, schriftelijke vragen enzovoort).• Samen met werkgroep V/M, raadsleden en wethouders aandacht geven aan het werven van vrouwen voor activiteiten in GroenLinks Nijmegen (en voor toekomstig raadslidmaatschap). Secretaris houdt een lijst bij en regelmatig komt dit punt terug op de vergadering.

• Jaarlijks (bij de jaarwisseling) bedanken van alle vrijwilligers in werkgroepen en anderen die zich voor GL Nijmegen inzetten.• Functioneringsgesprekken en beoordelingsgesprekken raadsleden en wethouders. Meehelpen vormgeven van scoutingcommissie, die als taak heeft talentvolle toekomstige raadsleden en wethouders te scouten en mee te helpen opleiden.

• Zorg dragen voor de vulling van het bestuursdeel van de website en de tweewekelijkse nieuwsbrief Het Rode Pepertje• Zorg dragen voor het verschijnen van de Groene Peperclip 2x per jaar en voor de vulling van de bestuursrubriek.• Plan maken en eventueel uitvoeren van het bemensen van besturen in het maatschappelijk middenveld met GL leden. Dit mede om GroenLinks kader ervaring op te laten doen in bestuurlijke functies.

• Meer democratie realiseren in GroenLinks (landelijk) en bespreken van aantal inhoudelijke onderwerpen zoals Eerste Kamer, Referendum en Termijnregeling.• Uitwisselingen realiseren met andere grote GroenLinks afdelingen in Nederland, met de regio en met de Grünen uit Kleve.• Met fractie en Dwars bemensen van stands bij introductie Universiteit en HAN. Tevens op andere bijeenkomsten waar ledenwerving gunstig kan zijn.• Voorbereiding nieuwjaarsborrel 2013.Het bestuur