Vlug(ge)schrift 56: Najaarsnota en klokkenspel

In de laatste raadsvergadering van dit kalenderjaar werd er heel wat gesproken: zo'n beetje iedere politieke partij ging ruim over de hem toebedeelde spreektijd heen. Op de agenda stond dan ook nogal wat: de najaarsnota (waarin de financiële stand van zaken besproken werd), het Antillianenbeleid en de maatschappelijke opvang.

Realisatie voorzieningen maatschappelijke opvangOns raadslid Simone Claus boekte succes met een amendement op het raadsvoorstel over dit onderwerp. Zij betoogde dat momenteel een te eenzijdige nadruk ligt op het bestrijden van overlast, en te weinig aandacht bestaat voor participatie van burgers in het maken van plannen en het voorbereiden van besluiten. Haar pleidooi voor beter, helderder en vooral ook vroeger communiceren met burgers over plannen om maatschappelijke opvang in wijken te plaatsen, vond brede steun. De meeste fracties deelden de visie van Simone Claus, die ervan overtuigd is dat plannen veel meer kans van slagen hebben als ze door goede communicatie draagvlak hebben verkregen onder bewoners. Het amendement werd dan ook aangenomen.NajaarsnotaNaar aanleiding van de najaarsnota stelde het CDA voor om mogelijke financiële risico's die voortvloeien uit de Novio-gelden, te dekken door onder meer drie miljoen te bezuinigen op fietsbeleid. Dit onzalige voornemen werd, onder meer door onze GroenLinks-fractie, met een ruime meerderheid verworpen.Namens de SP deed Jola van Dijk vervolgens een poging om mensen met de lagere inkomens in een huurwoning te helpen door andere tariefstelling voor de afvalstoffenheffing en de OZB voor te stellen. Volgens Van Dijk produceren huishoudens met een duurdere/grotere woning en meer inkomen namelijk per definitie meer afval, en zouden voor hen derhalve de tarieven flink omhoog moeten kunnen.De aanname van Van Dijk, als zouden bewoners van grotere huizen met een wat hoger inkomen per definitie grotere vervuilers zijn, kwam haar op luide hoon te staan. Haar theorie werd onderuit gehaald met verschillende voorbeelden zoals die van een gepensioneerd stel in een afbetaalde koopwoning dat met z’n tweetjes beslist niet persé meer afval zal produceren dan bijvoorbeeld een gemiddeld gezin in een rijtjeshuis. Zo mogelijk nog sprekender was het voorbeeld dat D66-raadslid Rob Jetten uit eigen leven gaf: hij verklaarde dat hij in zijn studententijd in zijn eentje in zijn appartement misschien nog wel meer afval produceerde dan menig groot gezin in de stad.Ons raadslid Noël Vergunst merkte voorts nog fijntjes op dat door invoering van de betaalde vuilniszakken, destijds warm bepleit door de SP, hoe dan ook voor een substantieel gedeelte wordt voldaan aan het principe de vervuiler betaalt.In algemene zin sloeg PvdA-raadslid Floris Heukelom in dit debat nog een spijker strak op de kop door op te merken dat in de najaarsnota vooral nadruk ligt op financiën, en veel te weinig op wat we met z'n allen zouden willen bereiken in onze stad.AntillianenbeleidRutger Zwart van de PvdA toonde zich gebelgd door de conclusie van het college, als zou het Nijmeegs Antillianenbeleid succesvol zijn. Uit landelijke rapporten blijkt volgens Zwart dat criminaliteit, werkloosheid en schoolverlaten onder Antillianen juist oplopen in Nijmegen. In zijn maiden speech wees ons raadslid Faysal Zouay op het feit dat in Nijmegen weliswaar niet alles goed gaat met de Antillianen, maar dat sommige zaken wel degelijk prima voor elkaar zijn. Zo geven hulpverleners aan dat ze blij zijn met het doelgroepenbeleid, en ook is het niet voor niets al geruime tijd rustig in voorheen explosieve wijken zoals de Meijhorst. Wethouder Floris Tas zegde toe dat een plan van aanpak voor 2011 inzake het Antillianenbeleid aan de raad zal worden gepresenteerd.Quote uit de raadszaal:Raaslid Ben van Hees (SNN) boekte een klinkend succes door de raad unaniem mee te krijgen in het naar Plein 1944 verplaatsen van een in onbruik geraakt carillon. Het carillon, oorspronkelijk een geschenk van winkeliers van de binnenstad aan de stad Nijmegen, zal op haar nieuwe plek ook weer worden geactiveerd. Wethouder Hannie Kunst prees Van Hees als volgt: "Van harte gefeliciteerd met uw klokkenspel, meneer Van Hees.” Vlug(ge)schrift verschijnt na elke raadsvergadering. Bekijk of beluister de politieke avond via http://nijmegen.raadsinformatie.nl