Transitie Jeugdzorg en AWBZ besproken: persoonsgebonden budget blijft!

Vanaf januari 2015 komen naast huishoudelijke zorg ook begeleiding en persoonlijke verzorging onder de WMO te vallen. GroenLinks vindt het belangrijk dat keuzevrijheid tussen zorg in natura en een persoonsgebonden budget blijft. Voor mensen die een indicatie hebben voor een individuele voorziening en die in staat zijn zelf hun zorg te organiseren moet maximale zelfregie mogelijk blijven. Tijdens de Politieke Avond heeft wethouder Frings aangegeven hierin mee te willen gaan. Fractielid April Ranshuijsen "Ik ben heel blij met deze toezegging. In de nota werd de nadruk gelegd op zorgaanbieders, waardoor keuzevrijheid en zelfregie beperkt zou worden. Dat is nu van de baan."

Veel aandacht was er tijdens de kamerronde voor de voortgang en monitoring van het hele proces. De hele transitie is een groot en complex proces en moet zeer zorgvuldig gebeuren. Afgesproken is dat de Raad maandelijks over de voortgang geïnformeerd gaat worden zodat ook op tijd kan worden bijgestuurd. JeugdzorgGemeenten worden vanaf 2015 verantwoordelijk voor de gehele jeugdzorg. Het Rijk geeft de gemeenten verantwoordelijkheden, één budget en maximale beleidsvrijheid. De hele transitie is een complexe materie maar het maakt maatwerk mogelijk en zo kunnen we bureaucratie en administratieve rompslomp tegengaan. Het zijn kansen om de zaken anders en slimmer aan te pakken. Op een manier waarvan wij vinden dat het de cliënten ten goede komt. Want om hen gaat het uiteindelijk. Raadslid Ilknur Aksakal: “De transitie brengt ook risico’s met zich mee. We zetten onze vraagtekens bij de eigen bijdrage voor de jeugdzorg, dit zou een drempel voor de ouders kunnen zijn om tijdig hulp in te schakelen. We moeten niet willen dat kinderen hiervan de dupe worden. Als de kinderen tijdig professionele hulp krijgen kunnen ze het leven veel beter aan. Daarnaast mag het niet zo zijn dat cliënten die in een zorgtraject zitten hals over kop in een keer geen zorg meer krijgen. Dat ze tussen wal en schip vallen! Wat betreft GroenLinks moeten we in ieder geval de continuïteit weten te waarborgen. GroenLinks zal de hele transitie-operatie met alle aandacht blijven volgen.”