Rode Pepertjes van einde 2012/begin 2013

Over o.a. een fietsenstalling in de Keizer Karelgarage, Zorg en Welzijn dichtbij de mensen, kiezen voor cultuur in de Vasim, een bij hoort erbij, visie op Groenestraat, meer leerwerkplekken voor jongeren, afdelingsinfo en meer...

Het Rode Pepertje - de digitale nieuwsbrief van GroenLinks Nijmegen

Het Rode Pepertje van 30 november 2012, Jaargang 2, Nummer 22Fractie, wethouders en bestuur van GroenLinks Nijmegen wensen u fijne feestdagen en een fantastisch 2013!

EEN BIJ HOORT ER BIJ

Initiatiefvoorstel GroenLinks/D66 aangenomen

De bij krijgt een nog betere bescherming in Nijmegen. Op initiatief van GroenLinks en D66 nam de gemeenteraad het initiatiefvoorstel 'Een bij hoort er bij' aan. Raadslid Pepijn Boekhorst: "De bij is onmisbaar voor groente-, fruit- en zaadteelt en zorgt voor variatie in het plantenrijk. Daarnaast is het diertje een barometer voor hoe het gaat met de mens en met de natuur in het algemeen. In Nederland komt er veel bijensterfte voor en juist in de stad, waar veel verschillende bomen en planten zijn, voelt de bij zich thuis. Daarom moet de gemeente in actie komen." Zo kan de gemeente standaard kiezen voor bijvriendelijk berm- en groenbeheer. Verder kan zij bij het plaatsen van nieuwe bomen de keuze maken voor soorten die aantrekkelijk zijn voor bijen. Daarnaast kan de gemeente bewoners ideeën meegeven ook in hun eigen tuin bijvriendelijke planten en struiken neer te zetten en geen gif te gebruiken.

Het voorstel is mede tot stand gekomen dankzij actieve inbreng van de GroenLinks-werkgroep Klimaat en Groen. De gemeente gaat nu met partijen zoals het IVN, het milieu-educatiecentrum en de imkervereniging Nijmegen in gesprek. Want een bij hoort er bij.

Lees het voorstel op http://www2.nijmegen.nl/mmbase/attachments/1379232/een_bij_hoort_er_bij_-_initiatiefvoorstel_GroenLinks_en_D66.pdf.

GROENE ROUTE VASTGESTELD

GroenLinks: "nu is het tijd voor de fiets"

Op de raadsvergadering van 19 december stond de groene route op de agenda. Deze route is de weg die aansluit op de nieuwe stadsbrug en via Energieweg, Neerbosscheweg, Weg door Jonkerbosch en Grootstalselaan uitkomt in Nijmegen-Zuid. Op deze weg heeft de auto voorrang en staan de verkeerslichten sneller op groen, vandaar de naam 'groene route'. Dit is noodzakelijk om de boel niet helemaal te laten vastlopen. "Maar", meldt raadslid Pepijn Oomen, "voor mijn fractie is nu wel voldoende geïnvesteerd in de automobiliteit."

De groene route leverde vooral bij bewoners van Grootstal veel problemen op. Zij zien de verkeersdrukte op de Grootstalselaan toenemen, naar verwachting met 16 procent. Gelukkig is het college veel in gesprek geweest met de wijkbewoners en zijn er verbeteringen doorgevoerd op de route, zoals fluisterasfalt. Wel riep GroenLinks de wethouder op om de route ook op dit punt zeer goed te blijven monitoren. Oomen: "Als het toch te druk wordt, moet de wethouder meteen maatregelen nemen." De groene route betekent echter ook dat het elders in de stad rustiger wordt. Daarom steunde GroenLinks een motie om meer groen voor fietsers en voetgangers op de Oranjesingel te faciliteren.

GroenLinks wil van de wethouder weten hoeveel we komende jaren gaan investeren in fiets, openbaar vervoer en auto. Oomen: "Daaruit zal blijken dat het nu vooral noodzakelijk is om in de fiets en het OV te investeren. Daarmee maken we onze stad bereikbaar, maar ook leefbaar en dat is precies waarom we vandaag ook voor de groene route stemden."

BELEIDSPLAN SPORT EN BEWEGEN AANGENOMEN

GroenLinks tevreden met focus op breedtesport

GroenLinks is een voorstander van het stimuleren van de breedtesport zoals dat wordt voorgesteld in het beleidsplan Sport en Bewegen. De verbinding die gezocht wordt met het onderwijs, zorgverzekeraars en de openbare ruimte om de Nijmegenaar meer te laten bewegen vindt GroenLinks een goede zaak. Groenlinks-fractielid Faysal Zouay heeft wel zijn zorgen geuit over sportverenigingen die in financiële nood zijn of zullen komen. Wethouder Frings heeft daarop aangegeven de deur open te houden voor deze clubs. Verder heeft de wethouder gemeld dat er zoveel mogelijk gebruik gemaakt wordt van (sport)accommodaties in de wijk. Tijdens dezelfde raadsvergadering heeft het CDA de motie 'Sporten met zonne-energie' ingediend. Deze werd positief ontvangen door het college en is unaniem aanvaard door de raad. De gemeente subsidieert tot 25 procent van de investering in zonnepanelen, de overige 75 procent moet door de sportvereniging zelf geïnvesteerd worden. De wethouder zal met een plan komen waarin zonne-energie voor sportclubs en ook de mogelijkheden voor een eigen collectief voor inkoop van goedkopere energie worden opgenomen.

AGENDA

GroenLinks-bijeenkomsten

Nieuwjaarsborrel GroenLinks Nijmegen 04/01/2013

Werkgroep Zorg en Welzijn 08/01/2013 – 20:00 Stadhuis

Uitgebreide Fractie 09/01/2013 - 18:30 Stadhuis

Werkgroep Diversiteit 10/01/2012 – 20:00 Stadhuis

Werkgroep Klimaat en Groen 14/01/2013 - 20:00 Stadhuis

Cursus Lokale Politiek 15/01/2013 - 20:00 Stadhuis

Werkgroep Onderwijs 17/01/2012 – 20:00 Stadhuis

Cursus Lokale Politiek 22/01/2013 - 20:00 Stadhuis

GENOEG VAN VUURWERKOVERLAST?

Lokale GroenLinks-fracties openen meldpunt

Wie zich stoort aan vuurwerkvandalisme, harde knallen of stinkende kruitdampen met Oud en Nieuw, kan vanaf vandaag zijn ergernis daarover kwijt op het meldpunt vuurwerkoverlast.nl. De website is een initiatief van 15 lokale GroenLinks-fracties, die in hun gemeenten de strijd hebben aangebonden tegen vuurwerkoverlast.

Onder de initiatiefnemers zijn de GroenLinks-fracties van Nijmegen, Rotterdam, Den Haag, Enschede en Groningen. "We gebruiken de meldingen om de vuurwerkoverlast te beteugelen", zegt GroenLinks-raadslid Faysal Zouay uit Nijmegen. "Na 1 januari bieden we een bundeling van de meldingen aan de Tweede Kamer aan en vragen we de burgemeester om extra maatregelen."

GroenLinks pleit voor een modernisering van de Nederlandse vuurwerktraditie, met minder consumentenvuurwerk en meer professionele shows. "Ons ideaalbeeld voor Nederland is het Australische model, waar vuurwerk alleen professioneel wordt afgestoken".

Op het meldpunt kan met twee muisklikken een melding worden gedaan. De melder kan kiezen tussen categorieën als 'overlast door vuurwerkbommen', 'gevaarlijke situatie voor mensen' of 'stressvolle situatie voor dieren'. De resultaten worden half januari gepubliceerd.

POLITIEK TALENT GEZOCHT

Cursus en stage voor leden

Altijd al willen weten hoe GroenLinks in de Nijmeegse gemeenteraad tot haar keuzes komt? Welke instrumenten de raad heeft? Hoe raadsleden contact met burgers en instellingen onderhouden? Hoe lobbyen in zijn werk gaat? Dit is je kans om daarachter te komen! Meld je aan voor onze cursus lokale politiek. De cursus wordt gegeven op drie avonden in januari 2013 (de 15e, 22e en 30e).

Tijdens de eerste bijeenkomst geven enkele fractieleden een algemene inleiding over het lokale politieke werk. Tijdens de tweede avond ga je aan de slag met praktische voorbeelden van onderwerpen die in de raad behandeld worden en de GroenLinks-aanpak daarbij. We besluiten de cursus met een bezoek aan de politieke avond van 30 januari 2013.

Als je deelneemt aan de cursus, verwachten we van jou dat je in ieder geval op beide avonden (15 en 22 januari) aanwezig bent en actief meedoet. De cursus is in eerste instantie bedoeld voor leden van GroenLinks. Als je nog geen lid bent, maar wel het GroenLinkse gedachtegoed steunt, kan deze cursus een manier zijn om kennis te maken met onze partij en later eventueel alsnog lid te worden. Als de cursus vol is, kom je op de wachtlijst voor een eventuele volgende ronde.

Je kunt je nu ook al opgeven voor de stageronde in februari/maart 2013. Als je hier aan meedoet, verwachten we dat je aanwezig bent bij de fractievergaderingen en de politieke avonden en dat je een opdracht maakt die je presenteert aan de fractie. Ook voor de stages geldt: wie zich het eerste aanmeldt, gaat voor.

Voor meer informatie neem contact op Louise van Dijk, fractiemedewerker, te bereiken via 06-58988579. Opgeven voor de cursus en/of de stage kan via fractie@groenlinks.nijmegen.nl

Kijk ook op de website van GroenLinks Nijmegen Voor het afzeggen van het Rode Pepertje, opmerkingen en vragen, mail naar: redactie@groenlinksnijmegen.nl

=-=-=-=-=-=
Het Rode Pepertje - de digitale nieuwsbrief van GroenLinks Nijmegen

Het Rode Pepertje van 30 november 2012, Jaargang 2, Nummer 22

RAAD VRAAGT BURGERMEESTER COFFEESHOPBEZOEKERS NIET TE CONTROLEREN

Nijmegen wil pilot met gereguleerde wietteelt

Het nieuwe regeerakkoord biedt lokale overheden de ruimte om eigen regels te maken voor het controleren van coffeeshopbezoekers. Een grote meerderheid van de raad wil dat de burgemeester niet gaat controleren of bezoekers van coffeeshops wel in Nederland wonen. Amsterdam heeft dit in overleg met de minister ook al besloten. Fractievoorzitter Noël Vergunst: "Er is geen reden de drempels voor coffeeshopbezoekers te vergroten. De burgemeesters creëert nu een onduidelijke en onwenselijke situatie."

Samen met andere raadsleden is hij verbaasd over de verklaring van Bruls dat hij de wens van de raad naast zich neerlegt. Vergunst: "Wettelijk heeft de burgemeester een eigen positie, maar hij wordt wel geacht te handelen zoals de raad dat wenst." De burgemeester was aanmerkelijk positiever over de wens van de raad om een pilot te starten met gereguleerde wietteelt. Deze gebeurt nu nog in gevaarlijke en criminele sferen. Samen met enkele andere steden zal Nijmegen zich bij de minister hard maken om een einde te maken aan deze misstanden. GroenLinks heeft met DWARS het initiatief genomen om de toelevering van coffeeshops goed te regelen.

VISIE GROENESTRAAT VASTGESTELD

Moties GroenLinks voor meer groen en aandacht voor fiets aangenomen

Aan de Groenestraat ligt al jaren het braakliggende Smit-Draadterrein. Het college is er deze periode eindelijk mee aan de slag gegaan en er ligt nu een visie voor het terrein, waar de nieuwe Albert Hein gevestigd kan worden, samen met een aantal zorgwoningen voor ouderen. Op de plek van de oude AH kan een keten aan ecologische winkels gevestigd worden. Raadslid Pepijn Oomen: "Fijn dat er iets gebeurt met dit braakliggend terrein. We hebben nog wel een paar wensen."

GroenLinks toonde zich dan ook voorstander van de visie, maar zag nog enkele beren op de weg. De verkeerssituatie verandert door de vestiging van de AH op het Smit-Draadterrein. Uit een verkeerskundige studie blijkt dat meer autoverkeer geen nadelige gevolgen heeft voor de verkeerssituatie op de Groenestraat, maar de hoeveelheid fietsverkeer is niet in beeld. Een extern onderzoeksbureau meent dat exacte aantallen niet van belang zijn, als er maar een goede manier is om fietsers de weg over te laten steken. Die is er bij de inrit van de AH, maar bij het kruispunt 25 meter verderop ontbreekt het juist daaraan. Oomen: "Als ik nu met de Spits vanuit de Weezenlaan kom gefietst, dan is er een heel smalle oversteek naar de Groenestraat waar hooguit vier fietsers op elkaar kunnen staan zonder dat het overig fietsverkeer in de problemen komt. Omdat de verkeerslichten zo worden afgesteld dat de doorstroom voor auto’s bevorderd wordt, neemt waarschijnlijk het aantal fietsers dat moet wachten verder toe. Er dient dus gelijktijdig met het bestemmingsplan een goed oversteekvak voor fietsers te worden gecreëerd." Daarvoor diende GroenLinks een motie in.

Daarnaast had GroenLinks zorgen over het groen op het Smit-Draadterrein. Pas in de tweede fase wordt er echt gezorgd voor groen, terwijl het niet duidelijk is wanneer die fase geïmplementeerd wordt. Dat kan nog wel tien jaar of meer duren. Daarom diende GroenLinks een motie in om meteen te zorgen voor voldoende groen. Oomen: "We kunnen de ouderen in de zorgwoningen niet zonder groen neerzetten."

Beide moties werden aangenomen, zodat het bestemmingsplan groener en fietsvriendelijker kan worden uitgevoerd.

 

GEMEENTE WIL MEER LEERWERKPLEKKEN VOOR JONGEREN CREËREN

Motie van GroenLinks unaniem aangenomen door raad

In de besluitronde van 12 december heeft GroenLinks een motie ingediend om het college op te roepen meer BBL-plekken (leerwerkplekken) te creëren voor jongeren die binnen een bedrijf een vak willen leren. Deze plekken worden sinds de jaren '90 volledig betaald door het bedrijfsleven, maar door de crisis zijn er bijna geen bedrijven meer die deze leerwerkplekken kunnen aanbieden.

Raadslid Maurice Nooijen: "Het gaat over een kwetsbare groep jongeren die niet op zijn plek zijn op een school, maar het des te beter doen wanneer ze het vak in de praktijk kunnen leren door een betaalde baan bij een bedrijf. Op deze manier werken en leren ze tegelijkertijd, kunnen ze hun eigen broek ophouden en hoeven ze geen beroep te doen op een uitkering. Wanneer we te weinig van deze plekken hebben in de stad, betekent dat simpelweg dat jongeren thuis komen te zitten zonder perspectief op opleiding en werk. We moeten voorkomen dat we een verloren generatie krijgen."

De motie roept het college op om met het bedrijfsleven aan de slag te gaan om meer van deze BBL-plekken te creëren. Daarnaast moet de gemeente zelf het goede voorbeeld geven door binnen de eigen programma's ruimte te gaan maken voor meer leerwerkplekken. Tot slot roept de motie op om desnoods de plekken vanuit de gemeente te gaan meefinancieren als bedrijven deze zelf niet kunnen betalen.

Raadslid Maurice Nooijen: "Nijmegen moet een stad zijn met kansen voor iedereen. Voor GroenLinks is het dan ook onaanvaardbaar dat jongeren in het begin van hun leven vastlopen omdat ze nergens meer een vak kunnen leren en werk kunnen vinden. Daarom deze motie, zodat we deze kwetsbare groep jongeren weer perspectief bieden op een succesvolle toekomst."

AGENDA

GroenLinks-bijeenkomsten

Werkgroep Cultuur en Creatieve Stad 17/12/2012 – 20:00 Stadhuis

Werkgroep Mobiliteit 18/12/2012 – 20:00 Stadhuis

Werkgroep Zorg en Welzijn 20/12/2012 – 20:00 Stadhuis (onder voorbehoud)

DWARS-ALKO 03/01/2013 - 20:00 Locatie nader te bepalen

Nieuwjaarsborrel GroenLinks Nijmegen 04/01/2013

Uitgebreide Fractie 09/01/2013 - 18:30 Stadhuis

Werkgroep Diversiteit 10/01/2012 – 20:00 Stadhuis

Werkgroep Klimaat en Groen 14/01/2013 - 20:00 Stadhuis

Cursus Lokale Politiek 15/01/2013 - 20:00 Stadhuis

Werkgroep Onderwijs 17/01/2012 – 20:00 Stadhuis

Cursus Lokale Politiek 22/01/2013 - 20:00 Stadhuis

Algemene Leden Vergadering 24/01/2013 - Tijd en locatie volgen

VERSLAG LEDENACTIEFMARKT

Presentatie werkgroepen en workshop

Bij het Politiek Café over diversiteit was, ondanks het pak sneeuw dat die dag was gevallen, een toegewijd en divers gezelschap bijeen, waaronder Lenie Scholten, de beoogd voorzitter van de kandidatencommissie. Dr. Marieke van de Brink, deskundige op het terrein van diversiteit in organisaties, zette helder uiteen waarom diversiteit aan de orde is. Zo doet het recht aan het rechtvaardigheidsprincipe: iedereen moet mee kunnen doen, ook in besturen. Ze waarschuwde wel om de ogen niet te sluiten voor de moeilijke kanten van diversiteit. De communicatie is soms moeilijker in diverse gezelschappen. Ook is het pijnlijk voor mensen die gewend zijn aan de bestaande normen, als ze door de diversiteitseisen minder kans maken op bepaalde posities. Daar tegenover staat dat organisaties die geheel homogeen zijn veel kans maken op verstarring. De aanwezigen konden na haar verhaal aangeven welke kwaliteiten raadsleden zouden moeten hebben, waarna een goed gesprek volgde. De muziek van het kleinkunstgezelschap Galg en Rad, twee jonge vrouwen, was heel bijzonder en authentiek.

Het was de laatste avond in het VCK. Hierbij bedanken bestuur en de afdeling het VCK en André Dumont voor de vele prachtige bijeenkomsten die we daar hebben mogen houden.

Marieke van de Brink noemde als argumenten voor diversiteit o.a.: volgens (ook Europese) regelgeving en de grondwet is er formele gelijkheid van mensen. Uit het oogpunt van sociale gelijkheid en rechtvaardigheid is het belangrijk dat mannen, vrouwen, allochtonen en autochtonen, ouderen, jongeren, gehandicapten mee kunnen doen in besturen. Organisaties hebben er baat bij om afspiegelingen te zijn van de samenleving. De veranderende samenleving vraagt om een andere samenstelling van bestuurlijke organisaties. Divers samengestelde teams in bedrijven presteren vaak (maar niet altijd) beter qua innovatie.

Vaak wordt gezegd: "minderheden moeten wel gelijke kwaliteiten hebben". Maar wat is kwaliteit? Dat is geen objectief en neutraal gegeven. Vaak wordt gekeken naar de kwaliteiten die men zelf heeft, en kent en ziet men deze in eigen kring het beste. Andere kwaliteiten zouden ook meegewogen kunnen worden.

Een andere vraag is hoe je diversiteit kunt verkrijgen in je organisatie. Er is geen simpele weg en het houdt meer in dan alleen het selecteren van andere kandidaten. De organisatie heeft ook nodig: commitment, open discussie, het werken aan een pool van talent, opleidingsmogelijkheden, mentoring, rolmodellen etc.. Dat is overigens bij 'gewone' kandidaten ook een goed plan. Bij GroenLinks wordt er moeite gedaan om een goede afspiegeling van de samenleving te krijgen en die mensen dan ook vast te houden. Dat is in de afgelopen jaren niet altijd even goed gelukt. De vraag is dus: "hoe komt (divers) talent tot bloei? Hoe zorg je dat men zich gewaardeerd voelt?" Op tijd persoonlijke aandacht geven helpt. Uiteindelijk ligt er een uitdaging om een open sociale cultuur te creëren, waar we ook aan elkaar vragen hoe het gaat en of we elkaar kunnen helpen.

NIJMEEGSE SUPERMARKTEN NOG COOLER

Afdekken koel- en vriesmeubelen opnieuw onder de loep

Een groot aantal supermarktketens heeft met gemeenten een convenant gesloten om de komende jaren de koel- en vriesmeubels te voorzien van afdekking. Volgens het convenant moet voor eind 2012 minimaal 60% afgedekt zijn. Aan het begin van dit jaar heeft de werkgroep Klimaat en Groen een nulmeting gedaan, waarvan het rapport 'Supercool' te vinden is via http://nijmegen.groenlinks.nl/node/80221. Nu wil de werkgroep kijken hoe ver de supermarkten inmiddels zijn, en daarvoor is jouw hulp nodig! Bezoek jij de komende tijd één of meerdere supermarkten? Geef je dan op via klimaatengroen@groenlinksnijmegen.nl.

Kijk ook op de website van GroenLinks Nijmegen Voor het afzeggen van het Rode Pepertje, opmerkingen en vragen, mail naar: redactie@groenlinksnijmegen.nl