Notulen Ledenvergadering 9 juni en kort verslagje Ledenvergadering 19 januari

Notulen Algemene Leden Vergadering (ALV), 9 juni 2011

Aanwezig ongeveer 25 leden, waaronder 6 bestuursleden en 5 (uitgebreide) fractieleden. Bestuursvoorzitter Volkert leidt de vergadering.Wegens ziekte van de secretaris zijn er geen notulen van de vorige ALV.

Financiën- de jaarrekening is 17 februari behandeld. Tetty Havinga en René Vonk hebben 25 mei de stukken doorgenomen en in orde bevonden. Zij zijn niet aanwezig, wel hun schriftelijke goedkeuring van de stukken en René verklaart nog even per telefoon dat het in orde is. De vergadering besluit de penningmeester en het bestuur decharge te verlenen.- begroting: de voorlopige begroting van 17 februari was heel voorzichtig, maar moet nog aangepast worden. We krijgen minder van landelijk afgedragen, ook al hebben we 200 meer leden. De penningmeester heeft daarom 1500 euro minder begroot voor de reservering voor de verkiezingscampagne, 8500 i.p.v. 10.000. Het bedrag van 9000 in kas is afgeroomd door landelijk tot 2000 (dit afromen doen ze elke 4 jaar omdat er afdelingen soms geld oppotten).+ We moeten zorgen dat dit afromen niet meer gebeurt. Bestuur gaat daar over nadenken.+ We hebben 50.000 euro nodig voor de verkiezingen (vorige keer 48.000 gebruikt). We wilden 10.000 per jaar te sparen, nu moet dat eigenlijk 12.500 worden per jaar, maar dat lukt niet. De verkiezingen zijn ook belangrijk voor de fractie, die van hun salaris 10 % opzij zetten en daarvan jaarlijks 4000 euro in de afdelingskas doen voor de verkiezingspot. Er komt overleg tussen bestuur en fractie of dit meer kan worden.+ Daarnaast stelt Louis de Mast voor om creatieve ideeën van leden te vragen en te gebruiken om aan meer geld te komen voor de plaatselijke afdeling. Hij wil niet alleen praten over anders verdelen van de kleinere koek, maar de koek vergroten. Dan moet wel zeker zijn dat dat geld niet naar landelijk gaat. Er werden meteen suggesties gedaan:- stimuleren van donaties aan de plaatselijke afdeling- GroenLinks spaarpotje thuis neerzetten en/of bij activiteiten

- advertenties in Peperclip en Nieuwsbrief. Hier wil Carin achterheen gaan. Advertenties moeten wel superkritisch bekeken. Moet je je wel laten sponsoren door bedrijven, het wekt de suggestie van verbondenheid? Of is band laten zien met ondernemers, ZZPers goed? Ideeën worden meegenomen door de redactie en bestuur. Ook bij vernieuwen van het redactiestatuut. + De penningmeester vertelt dat we drie cent per folder mee moeten betalen aan de landelijke folders. Dus hoe meer folders je rondbrengt, hoe actiever je bent, des te meer geld moet je betalen.Fatima Hassan presenteert zich als nieuw bestuurslidZe is 28 jaar, opgegroeid in Roermond. Werkt sinds drie jaar als controller in Radboud Ziekenhuis. Van huis uit met politiek bezig. Was links zwevend maar de frustratie met de huidige politiek én Femke Halsema hebben haar doen kiezen voor GroenLinks. Ze zit vanaf januari in het bestuur. Dit geeft haar energie en veel plezier. Haar speciale aandacht gaat naar Diversiteit. Ze is van geboorte Somalisch, opgegroeid in een zwarte wijk. Ze ziet zoveel kwaliteiten liggen bij allochtonen. Ze wil zich inspannen om allerlei minderheidsgroepen, ookbijvoorbeeld homo’s en Roma’s, een stem te geven. Fatima wordt zonder stemming aanvaard als nieuw bestuurslid.Renée de Vin trok zich terug omdat ze zich toch niet op haar plaats voelde in het bestuur. Met 8 bestuursleden is het bestuur nu op sterkte. Het lukt zo om in de 10 werkgroepen als bestuur vertegenwoordigd te zijn en het vele werk, o.a. het gaan opzetten van wijkgroepen, goed aan te pakken.Er is 18 juni Partijraad.Jan Ruijssenaars (vertegenwoordiger provincie) heeft vooroverleg op 15 juni (20.00 u, stadhuis) met de werkgroep landelijk en een paar mensen van de werkgroep Diversiteit. Hij legt uit: de Partijraad maakt richtinggevende beleidsadviezen voor het congres en houdt in de gaten of het beleid van de fractie landelijk met de partijlijn overeenstemt. De raad is samengesteld uit vertegenwoordigers van landelijke bestuur, fractie en werkgroepen (zoals Rose, FemNet, Diversiteit) en vertegenwoordigers van de afdelingen, de provincies en Dwars, in totaal 80. Het landelijk bestuur stelt de agenda op in samenspraak met leden. Soms stelt de fractie een concrete vraag. Je kunt als lid vrij gemakkelijk zelf ook een agendapunt inbrengen. De Partijraad gaat deze keer over Diversiteit en de evaluatie van de nieuwe structuur die nu één jaar bestaat (minder beslisbevoegdheid, meer adviserend). Pepijn Oomen de vertegenwoordiger van de afdeling is op huwelijksreis. Pepijn wil vervangen worden, meent Volkert. Kan de werkgroep Landelijk misschien een vervangerleveren?

Plaats ledenvergaderingenWe kunnen vanaf september niet meer op dinsdag en donderdag terecht in het Vlaams Cultureel Kwartier. De helft van de aanwezigen vindt vrijdag géén goede dag en zondagmiddag wordt ook niet op prijs gesteld. Er wordt gesteld dat elke dag en elk tijdstip andere mensen trekt en dat het daarom goed zou zijn om de vergaderdag en tijd regelmatig te wisselen. Het bestuur neemt dit mee.Werkgroepen en wijkgroepen- Bestuur en fractie zien graag dat werkgroepen outputgericht zijn. Een avond organiseren, boekje maken, initiatiefvoorstel maken. Werkgroep V/M is bezig geweest met hoe (u) fractieleden beter te begeleiden en zal een verslag hiervan naar bestuur en fractie sturen. Werkgroep Onderwijs is veel met het peuterspeelzalenbeleid bezig geweest en gaat visie ontwikkelen over wat GL in Nijmegen zou willen verbeteren. Werkgroep Veiligheid is pas gestart.- er wordt geprobeerd in september twee wijkgroepen te starten, in het Waterkwartier en in Hatert. Met een wijkgroep kunnen wijkproblemen beter opgepakt en aangepakt en kun je misschien mensen bereiken die je anders niet tegenkomt. Afscheid Hennie Roorda en welkom Jos Reinhoudt in de raad. Hennie is ziek maar wordt hartelijk bedankt met een stevig applaus voor haar authentieke en gedreven inzet voor klimaat, duurzaamheid, onderwijs en burgerparticipatie. De fractie zal haar missen. De bloemen, kaart en bon worden bij haar thuis gebracht. Jos was 11de op de kandidatenlijst en met acht fractieleden en twee wethouders werd hij dus fractievolger. Hij neemt de taken van Hennie over (was daar deels al mee bezig), alleen onderwijs niet, wat Ilknur nu alleen gaat doen. Wijken doet hij samen met Kammi.Wethouderwissel- Er is een evaluatie geweest van de afgetreden wethouder Floris met Noël (fractievoorzitter), Volkert (bestuursvoorzitter) en Wim (voorzitter kandidatencommissie). Floris was, zoals hij zelf ook aangaf, niet de juiste man op de juiste plaats op de juiste tijd. Dat hij geen politieke ervaring had brak hem op.Politieke ervaring moet door de kandidatencommissie zwaarder gewogen worden. Sinds het duale systeem is ingevoerd (wethouders geen lid meer zijn van de fractie en de raad) blijkt een derde van de wethouders af te treden in het eerste jaar (ook in betere tijden) en daarvan bestaat het grootste gedeelte uit mensen zonder politieke ervaring. Er moet meer supervisie komen voor wethouders, het liefst door een oud-wethouder.Aanpassen Huishoudelijk ReglementDe ALV (Algemene Ledenvergadering) heeft de taak de kandidatenlijst en het verkiezingsprogramma vast te stellen. De fractie opereert langs de lijn die de afdeling vaststelt. Met wat ze terugkrijgen van de ALV gaan ze aan de slag. Formeel ligt de bevoegdheid voor kiezen wethouders en de coalitieonderhandelingen bij de fractie en daar moet géén misverstand over bestaan. De fractie en het bestuur willen de leden binnen de mogelijkheden van de wet echter maximale invloed geven, daarom deze aanpassing van het Huishoudelijk Reglement - afwijkend van het landelijk reglement- om de ALV zwaarwegend advies te laten geven. Bijgeschillen zal het landelijk bureau om advies worden gevraagd. Het landelijk bureau komt over dit huishoudelijk reglement met de afdeling praten, waarschijnlijk omdat ze bang zijn voor het opwekken van verkeerde verwachtingen hierdoor, wat problemen zou kunnen geven. Maar daar zullen bestuur en fractie voor waken. De ALV neemt de aanpassing van het reglement aan. Er wordt opgemerkt dat op een ALV maar een klein deel van de leden komen, nu maar 25 van de 725. Bij belangrijke zaken komen er echter meer, rond de verkiezingen 90 van de toen 550.

(Gezien de tijd maar…) drie vragen aan de fractie/Noël:- Vraag: PvdA fractievoorzitter sprak twee maanden geleden over het openbreken van het coalitieakkoord. Zijn er gesprekken?Antwoord: Op dat moment bereidde het college de Perspectiefnota voor, over wat te doen de komende jaren. We zijn in coalitieverband (dus met de drie fracties) dingen mee gaan geven, o.a. dat er meer geld voor Zorg en Welzijn en Werk en Inkomen vrijgemaakt moet worden om een aantal knelpunten op te lossen. Om dat te kunnen doen willen de coalitiepartners de OZB voor bedrijven minder snel verlagen en een kwart minder extra geld aan Cultuur uitgeven en een kwart minder extra geld aan Klimaat. In het coalitieakkoord stond dat over deze zaken bij nieuwe omstandigheden gepraat kon worden. 29 juni komt de Perspectiefnota in de raad.- Vraag: hoe staat het met de subsidiebanen? Antwoord: Er worden maar beperkt banen gewit, tot nu toe 11. De banen bij grote bedrijven als Radboud Universiteit zijn additioneel/ toegevoegd, de bedrijven kunnen gewoon door zonder deze banen en doen dat ook. Kleine instellingen zijn afhankelijk van subsidiebanen en zijn veel meer bereid met oplossingen te komen (die toch vaak geld kosten). Iriszorg en VGZ witten de banen. De inzet van GL is om veel meer banen te witten en GL wil 'Social Return on Investment': als de gemeentemet subsidies investeert in bedrijven/instellingen moet daar wat tegenover staan door deelsmensen aan te nemen die moeilijk aan werk komen. Cynthia van de Hoeven, onderneemster, denkt dat ondernemers direct gevraagd moeten worden. Er is een groot congres van de RABObank in het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Daar zitten mensen die gevraagd kunnen worden te helpen. Kammi ondersteunt haar: we moeten zoeken naar mensen die mensen kunnen verbinden/ samen brengen. Cynthia en Noël zullen contact met elkaar opnemen.

- Vraag: wat is het wisselgeld als we het TIP door laten gaan? Antwoord: het was als vrije kwestie niet geregeld in het coalitieaccoord, dus we kunnen het niet uitwisselen tegen iets anders. Het besluit om de mogelijkheden van de TIP verder te onderzoeken is genomen met een kleine meerderheid. Deze slag verloren we (kost 750.000 euro), maar de kans op  sneuvelen van het plan is groter geworden. Er zijn nu bij PvdA en VVD veel meer twijfels door onze nadruk op de financiële risico’s. VVD stelde als eis aan NEC dat ze bij de volgende check financieel gezond moet zijn, wat onmogelijk is omdat die al volgende week is. Binnenkort worden de nieuwe vijftien hobbels en eisen op de GroenLinks Nijmegen website vermeld.Er is door de fractie meteen geflyerd in de buurt om steun te vragen. De fractie wordt gecomplimenteerd met hun adequate reactie.

- Op sociaal beleid kachelen we achteruit, maar GL probeert om zoveel mogelijk zaken overeind te houden en dat leeft breed bij de coalitie, ook bij D66. De coalitiegenoten kunnen elkaar steeds beter vinden. De fractie is gestopt met achteruit lopen en is samen met Bert een visie aan het ontwikkelen over wat ze, met in achtneming van de omstandigheden, voor elkaar willen krijgen.Ledenvergadering 19 januari met landelijke kandidaat-voorzittersDe ledenvergadering van 19 januari werd naast Nijmeegse leden bezocht door leden van o.a. de afdelingen Lingewaard, Elst, Overbetuwe en Arnhem. De kandidaat-voorzitters weerden zich prima in het debat met de zaal, waarbij bij Heleen Weening de grote ervarenheid en oproep tot open dialoog en democratisering opviel en bij Arno Uijlenhoet zijn pleidooi voor een sterker groen en sociaal profiel van de partij en het meer inzetten op groen ondernemen. Op de avond werd de concept-motie over partijdemocratie door de afdeling Nijmegen aangenomen. Deze zal namens de afdeling en waarschijnlijk vele andere afdelingen ingediend worden op het congres van 11 februari. De punten ter verbetering van het huishoudelijk reglement waren uit de tekst gehaald, omdat het landelijke partijbestuur het hele huishoudelijk reglement gaat herzien en daar een voorstel voor gaat doen. Een motie om de Tweede Kamerfractie op te roepen de steun aan de politietrainingsmissie in Kunduz in te trekken werd toegelicht en kon door leden die dat wilden persoonlijk ondertekend worden.