Nota Nijmegen Duurzaam Bereikbaar: vragen over groene doorstroomroute

In de besluitronde van 12 oktober is de nota ‘Nijmegen Duurzaam Bereikbaar’ vastgesteld. Er ligt nu voor het eerst in tien jaar weer een integrale visie op de bereikbaarheid van de stad. Ons raadslid Pepijn Oomen stelde vast dat de nota in essentie niet afwijkt van een eerdere discussienota van wethouder Jan van der Meer, die GroenLinks kon onderschrijven. Wel diende GroenLinks nog een motie in om meer duidelijkheid te krijgen, over o.a. de inrichting van de groene doorstroomroute.

De PvdA riep op in een onderzoek naar de groene doorstroomroute ook een vierbaanswegmogelijkheid mee te nemen, een oproep die GroenLinks vanzelfsprekend niet wilde steunen. Toch haalde dit voorstel een nipte raadsmeerderheid. In de kamerronde had Oomen al de toezegging gekregen dat de inrichting van de doorstroomroute nog vóór de behandeling van de perspectiefnota in het voorjaar van 2012 aan de raad wordt voorgelegd. Wordt vervolgd, dus.

Daarnaast diende GroenLinks een motie in om de verdeling van de gemeentelijke mobiliteitsgelden over de verschillende vervoersstromen (auto, OV, fiets) beter in kaart te brengen. Pepijn Oomen: ‘Het rendement van investeringen in fietsvoorzieningen ligt tig keer hoger dan in de auto, laat staan in het OV. Het is goed om je als raad bewust te zijn van hoe die investeringen nu gedaan worden.’ De motie werd met algemene stemmen aanvaard.

Hieronder leest u de tekst van de motie:

Motie:  benoem man en paard, fiets en wagen

De gemeenteraad van Nijmegen, bijeen op 12 oktober 2011,

Overwegende dat:

•    Er in de nota Duurzaam Bereikbaar Nijmegen interessante ontwikkelingen worden neergezet;•    Het niet duidelijk wordt hoe deze ontwikkelingen zich financieel vertalen omdat niet duidelijk is hoe de mobiliteitsgelden nu verdeeld worden over de modaliteiten auto, OV en fiets;•    Investeringen in de fiets een hoger rendement hebben dan in de auto, laat staan in het OV;•    Van de € 0,9 miljoen structureel voor verkeer niet duidelijk is wat besteed wordt aan ontwikkelingen t.g.v. de auto en welke t.g.v. de (elektrische) fiets;•    Er niet duidelijk is welke specifieke investeringsbudgetten beschikbaar zijn voor HOV, De Oversteek en fietstunnels Waalsprong;•    Een globaal inzicht in de projecten en bestedingen de raad kan helpen bij nieuwe infrastructurele beslissingen;

Draagt het college op1.    een financieel overzicht te verstrekken aan de raad met betrekking tot de bestedingen aan de verschillende modaliteiten auto, OV en fiets;2.    een globaal financieel overzicht te verstrekken van de infrastructurele investeringen die in de komende jaren worden uitgevoerd.