Nijmegen start met sociale wijkteams zorg en welzijn

Het college van burgemeester en wethouders start met vier wijkpilots zorg en welzijn in 2012. De wijkpilots zijn een belangrijk onderdeel uit het Wmo-beleidsplan ‘Solidair, samen en solide’. Dit plan is het Nijmeegse fundament onder de Wmo-kanteling. GroenLinks-wethouder Bert Frings wil een samenhangend aanbod van zorg en welzijn op wijkniveau realiseren, waarbij de zorgvraag van bewoners centraal staat. In november 2011 stemde de raad unaniem in met deze koerswijziging. Het doel van de wijkpilots is om gebruik te maken van bestaande diensten, netwerken en activiteiten in de wijk.

Belangrijk onderdeel van de wijkpilots zijn de sociale wijkteams. Deze teams starten nog dit jaar in Lindenholt, Dukenburg, Hatert en Nijmegen Noord. Het sociale wijkteam is het gezicht naar de wijk voor mensen die er (even) zelf niet uit komen. Het team bestaat uit verschillende hulpverleners uit de eerste lijnszorg. Zij zijn er voor het eerste contact bij een hulpvraag, leggen huisbezoeken af en bieden lichte ondersteuning. Samen met de mensen om wie het gaat en hun sociale netwerk wordt een ondersteuningsplan gemaakt. Indien noodzakelijk schakelt het sociale team eerstelijns zorgprofessionals in, zoals bijvoorbeeld de huisarts.

Het doel van de sociale wijkteams is om het welzijn en de zorg in Nijmegen, ‘dicht bij huis’ te organiseren. Het streven is om de dagbesteding zoveel mogelijk op wijkniveau te realiseren, de huishoudelijke hulp op maat te leveren en gebruik te maken van sociale netwerken. Ondersteuning vanuit uit de Wmo blijft beschikbaar, maar wordt anders georganiseerd. De betrokkenheid van sociale netwerken en vrijwillige inzet bij maatschappelijke ondersteuning en toegankelijke wijkvoorzieningen zijn nodig voor de verschuiving van zorg naar welzijn en voor het beperken van de zorguitgaven.

Een belangrijke stap op korte termijn is het afsluiten van een convenant met de belangrijkste medeopdrachtgever en partner op het gebied van zorg en welzijn, Coöperatie VGZ en het zorgkantoor van Coöperatie VGZ. Zij zijn verantwoordelijk voor de inkoop van AWBZ-zorg. Het college van burgemeester en wethouders streeft samen met het zorgkantoor en de zorgverzekeraar naar een afgestemd wijkgericht aanbod op het gebied van zorg. Iedere partij neemt zijn eigen verantwoordelijkheid bij het vormgeven van deze zorg. Een concreet voorbeeld hiervan is het idee om de dagbesteding voor mensen met een beperking te combineren met welzijnsvoorzieningen in de wijk.

De wijkpilot in Lindenholt start op 1 april, de pilots in Dukenburg en Hatert starten in september 2012 en in Nijmegen-Noord in december 2012. In deze laatste pilot wordt geëxperimenteerd met maatschappelijk opdrachtgeverschap. Hierbij stelt de wijk op basis van het wijkprofiel een programma van eisen op voor de wijk waarop aanbieders kunnen inschrijven. Dit experiment wordt samen met de gemeente Arnhem en Lingewaard vormgegeven