Nijmeegs sportbeleid krijgt vorm door samenwerking met gezondheid, onderwijs, zorg en welzijn

Aan het gemeentelijk beleid op het gebied van sport en bewegen komt in de periode 2013-2016 meer dan voorheen de nadruk te liggen op de maatschappelijke betekenis van sport. In het sportbeleid van de gemeente in de periode 2002-2012 stond sport als doel op zichzelf meer centraal. Natuurlijk blijft het sportbeleid ook gericht op de waarde van sport als doel op zichzelf. Sport betekent immers voor veel mensen plezier, voldoening en gezelligheid. De wijziging in het beleid wordt volgens GroenLinks-wethouder Bert Frings (Sport en Welzijn) mede ingegeven door een steeds meer vergrijzende samenleving, het belang van gezondheidspreventie en bezuinigingen.

Nijmegen staat er goed voor op het gebied van sport en beweging. In de afgelopen jaren is de sportparticipatie van Nijmegenaren flink gestegen, van 65% in 2005 tot 70% in 2011. Wat betreft de beweegnorm zit de stad, als we naar de bevolking als geheel kijken, iets boven het landelijk gemiddelde. In vergelijking met de andere grote steden in Gelderland sporten Nijmegenaren veel en zijn ze vaak lid van een vereniging. Er is een bloeiend verenigingsleven en de kwaliteit van de sportaccommodaties is op orde.

We blijven een basis bieden voor sport en bewegen in Nijmegen. We houden een kwalitatief goed aanbod aan gemeentelijke sportaccommodaties in stand. Daarnaast blijven sportverenigingen ondersteund worden en worden programma’s ontwikkeld voor sportstimulering. Er worden partnerships afgesloten met sportorganisaties en ondersteunt de gemeente sportevenementen.

Om de binding tussen en met het onderwijs en sportverenigingen te versterken komen er meer combinatiefunctionarissen en in 2013 gaan de eerste buurtsportcoaches aan de slag. De wijkgerichte aanpak van sport en bewegen wordt dus versterkt en daardoor komen ook nadrukkelijker de leefbaarheid en zorg en ondersteuning dichtbij mensen aan bod. Samen met het onderwijs wordt er gewerkt aan de ‘gezonde school’.

Er wordt ook een aantal nieuwe thema’s uitgewerkt. Onder de noemer Talent Centraal Nijmegen gaan Stichting Top Judo Nijmegen en Gym- en Turnvereniging De Hazenkamp, en mogelijk het talententeam van de Zevenheuvelenloop, samenwerken op het gebied van breedte- en topsport, talentontwikkeling en innovatie. Topsport Gelderland vervult daarin rol op het gebied van talentbegeleiding. Op het vlak van onderzoek en innovatie participeren onder andere de HAN en St. Maartenskliniek. Bij dit project hoort ook de ontwikkeling van een topsporttrainingsaccommodatie op sportpark De Dennen. De gemeente Nijmegen gaat hiervoor een investering doen van € 6 miljoen, met de provincie Gelderland zijn wij in overleg over een bijdrage aan dit project in het kader van het beleid ‘Gelderland Sportland 2010-2016’.

Verder wordt het concept ‘gezonde sportvereniging’ uitgewerkt, komt er een regeling voor de stimulering van leszwemmen en wordt met de zorgverzekeraar een gezamenlijk programma gericht op gezondheidspreventie opgezet. Bovendien wordt er een pilot uitgevoerd om het gebruik van buitensportaccommodaties te intensiveren.Door de dijkteruglegging ontstaan er kansen voor de watersport. Een op te stellen watersportvisie moet duidelijk maken wat de mogelijkheden zijn.

Vertegenwoordigers uit de Nijmeegse sportwereld, het onderwijs, zorgverzekeraars en organisaties op het gebied van zorg en welzijn waren bij de totstandkoming van de nota nadrukkelijk betrokken. De gemeentelijke adviescommissies en en het forum Digitale Stadspanel werd eveneens naar hun opvatting over de startnotitie en/of concept beleidsnota gevraagd.

Het beleidsplan ‘Nijmegen Sportief en Vitaal’ wordt in december ter besluitvorming aan de raad voorgelegd. Iedereen die daar belangstelling voor heeft, kan tot vrijdag 9 november reacties op het beleidsplan schriftelijk kenbaar maken.