Kortgeleden gaven wetenschappers van het IPCC aan dat zij niet geloven dat we de doelen om de klimaatcrisis te bestrijden zullen halen. Niet omdat er geen oplossingen zijn, maar omdat er simpelweg geen wil is om deze crisis te bestrijden.

Dit voorbeeld staat niet op zichzelf, het is onderdeel van een patroon dat we terugzien bij alle problemen in onze tijd. We hebben een groot tekort aan betaalbare woningen, stijgende armoede en ongelijkheid, boven op de al genoemde klimaatcrisis. En dan hebben we het nog niet eens over de schrijnende problematiek in de jeugdzorg, het terecht afnemende vertrouwen in de politiek door onder andere het onrecht van het toeslagenschandaal.

Dit zijn geen problemen die ons zomaar overkomen. Dit zijn problemen die het gevolg zijn van het economisch systeem waarin we leven, en landelijke regeringen die keer op keer niet in staat zijn om deze problemen aan te pakken, of erger nog, waar simpelweg de wil ontbreekt om iets te doen. 

Om de problemen van onze tijd op te lossen moeten we meer doen dan veel te kleine stapjes zetten in de goede richting, te kleine pleisters op te grote wonden of de zoveelste mosterd na de maaltijd tegemoetkoming of noodmaatregel.

We hebben een systeemverandering nodig. Als Nijmegen kunnen we dit systeem niet in ons eentje veranderen, maar we kunnen wel laten zien dat het echt anders kan. Dit doen we met dit coalitieakkoord. We maken een stad waarin we echt stappen zetten om de klimaatcrisis aan te pakken en waar we ruimte maken voor de behoeften van onze natuur.

“ We hebben een systeemverandering nodig. Als Nijmegen kunnen we dit systeem niet in ons eentje veranderen, maar we kunnen wel laten zien dat het echt anders kan. ”

We zetten grote stappen in minder fossiele brandstof door minder energie in onze stad te gebruiken. Dat doen we door nog meer in te zetten op energiebesparing. Juist mensen in de slechtst geïsoleerde woningen met de kleinste portemonnee worden geraakt door de stijgende prijzen. We pakken de huizen met de laagste energielabels als eerste aan, dat is klimaatrechtvaardigheid. Ook zorgen we ervoor dat grootgebruikers hun bijdrage leveren.

We moeten toe naar andere bronnen van energie, daarom investeren we, samen met andere overheden, in een warmtenet. We gaan door met een projectmatige aanpak om in de komende jaren 10.000 huizen van het gas af te halen.

De gevolgen van klimaatverandering en de biodiversiteitscrisis merken we dagelijks om ons heen. Daarom moeten we anders kijken naar de inrichting van onze stad. Onder leiding van een wethouder klimaatadaptatie en stadsvergroening gaan we Nijmegen radicaal vergroenen, we planten 1000 bomen per jaar, we vergroenen de binnenstad en zorgen voor 3 bomen bij elk huis, 30 % schaduw door bomen in elke wijk en binnen 300 meter van elk huis voor een schaduwrijke groene plek. Dat maakt onze stad opgewassen tegen hitte en water als gevolg van klimaatverandering en verbetert welzijn en woonplezier van Nijmegenaren.

We maken een stad waar iedereen eerlijke kansen krijgt, waar we armoede bij de kern aanpakken en waar er genoeg betaalbare huizen zijn. Want wonen is een recht. Een huis is geen beleggingsobject of een verdienmodel, maar een plek om te leven. Maar er is een groot tekort aan betaalbare woningen. Dat lossen we op door de marktwerking uit het wonen te halen.

“ We maken een stad waar iedereen eerlijke kansen krijgt, waar we armoede bij de kern aanpakken en waar er genoeg betaalbare huizen zijn. ”

Zo stellen we een woonfonds in, daarin maken we miljoenen vrij om betaalbare woningen, zoals sociale huurwoningen, studentenwoningen en woningen voor bijzondere doelgroepen te bekostigen. We zorgen ervoor dat er voldoende betaalbare woningen worden bijgebouwd. Maar bijbouwen is niet genoeg. Daarom moeten we ook inzetten op reguleren. We gaan afspraken maken met ontwikkelaars over maximale huurprijzen en de kwaliteit van huizen, we gaan handhaven op goed verhuurderschap en gaan door met de zelfbewoningsplicht en opkoopbescherming.  

De kloof tussen arm en rijk wordt alleen maar groter, steeds meer mensen hebben moeite om volwaardig mee te kunnen doen. Daarom investeren we in de ondersteuning van juist deze mensen. We zetten in op eerlijke kansen, en we sturen op gelijke uitkomsten. Armoede is en blijft een probleem, ook in onze stad. Structurele oplossingen moeten vanuit het rijk komen, maar we blijven in Nijmegen vooroplopen in het bestrijden van armoede. De meedoenregeling wordt bereikbaar voor mensen met een inkomen tot 140% van het minimumloon en zorgen ervoor dat veel meer mensen de regelingen waar ze recht op hebben gemakkelijk kunnen vinden.

We maken een stad waar iedereen zichzelf kan zijn, waar discriminatie en racisme worden bestreden en waarin we echt werk maken van inclusie. In onze stad accepteren we geen racisme en discriminatie, op welke grond dan ook. Daarom investeren we in een inclusieve stad, we maken de komende jaren 1,2 miljoen vrij voor een toegankelijk en inclusief Nijmegen. Daarnaast investeren we extra om de regenboogagenda uit te kunnen voeren en we trekken een ton per jaar uit om bewustwording op het gebied van anti-racisme en discriminatie te vergroten.

“ We maken een stad waar iedereen zichzelf kan zijn, waar discriminatie en racisme worden bestreden en waarin we echt werk maken van inclusie. ”

Een deel van de Nijmegenaren die een bijstandsuitkering krijgen, heeft een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Juist voor deze mensen loopt een pilot met maatwerkbanen. Met een maatwerkbaan krijgen mensen een volwaardige baan die past bij hun wensen en krachten. We maken hier meer geld voor vrij, zodat we deze groep uit kunnen breiden.

Ook cultuur is belangrijk voor iedereen in Nijmegen. Cultuur verbindt. We gaan structureel extra investeren in onze culturele sector, we faciliteren talentvolle makers en ontwikkelen een nachtvisie. We investeren in de renovatie van de Schouwburg. Dat wordt een huiskamer voor onze stad. Daarnaast komt er een nieuwe vestiging van de Lindenberg en een bibliotheek in Nijmegen Noord. Zo maken we onze cultuursector nog sterker. 

Het was een lang proces, maar GroenLinks is enorm trots op het resultaat dat we samen met Stadspartij Nijmegen, D66 en vele Nijmegenaren hebben neergezet. We hebben er als GroenLinks enorm veel zin in om de komende vier jaar Nijmegen nóg duurzamer, nóg eerlijker en nóg vrijer te maken.