Het Rode Pepertje, van 22 februari 2013

Met o.a.:
- 8 maart Politiek Café over GL dilemma's
- Paal en perk stellen aan top inkomens
- Houd debeat en theater overeind bij Lux
- Stage bij de fractie
- Vacatures Campagneteam

Het Rode Pepertje van 22 februari, Jaargang 4, Nummer 2

In Memoriam - Renée de VinHet bestuur heeft helaas vernomen dat Renée de Vin recent is overleden. Renée is actief geweest voor de afdeling als stagiair bij de fractie en als afdelingsbestuurslid. Ook heeft zij veel moeite genomen voor het uitwerken en opmaken van het boekje 'GroenLinks Nijmegen voor Dummies'. Het bestuur wenst alle nabestaanden veel sterkte toe.

PAAL EN PERK AAN INKOMENS TOP (SEMI)PUBLIEKE INSTELLINGEN

Niet langer wachten op nationale wetgeving

De afgelopen jaren is er veel ophef ontstaan over de inkomens van directeuren en bestuurders van instellingen die met overheidssubsidie werken op het terrein van zorg en welzijn, cultuur en huisvesting. Geld dat bedoeld is om mensen te helpen ging voor een deel ook naar soms buitensporige salarissen. In 2009 heeft de Nijmeegse gemeenteraad afgesproken dat topfunctionarissen niet meer zouden mogen verdienen dan de burgemeester. Het college heeft afgelopen jaren gewacht op nationale wetgeving die normen stelt aan de topsalarissen. Volgens GroenLinks-fractievoorzitter Noël Vergunst is dat niet voldoende: "Per 1 januari van dit jaar is het maximumsalaris gesteld op 230 000 euro. Het zou nog beter zijn om lokaal een norm te hanteren van het burgemeesterssalaris. Van 170 000 euro moet je toch rond kunnen komen." Verder pleitte hij ervoor om ervoor te zorgen dat meer instellingen onder deze norm zouden vallen, dus ook bijvoorbeeld de Keizer Karelpodia. Vier jaar geleden was er immers juist vanwege het salaris van de toenmalige directeur van die instelling veel heisa. Vergunst: "Dat moeten we zien te voorkomen." Over acht weken komt het college met een aangescherpt voorstel terug naar de raad, zodat de gemeente echt paal en perk kan stellen aan hoge inkomens van topfunctionarissen van (semi)publieke instellingen.

GROENLINKS WIL NIJMEEGS DEBAT & THEATER OVEREIND HOUDEN

Financiële situatie LUX baart zorgen

Enkele weken geleden kwam het bericht dat Lux de begroting niet meer sluitend krijgt. Daarop zijn door D66 vragen gesteld aan de wethouder en was op de raad van 20 februari gelegenheid om hierover met raadsleden en de wethouder in discussie te gaan. Echter, de brief van wethouder Beerten verschafte weinig nieuwe inzichten. Voor GroenLinks is het belangrijk dat we vasthouden aan de gemaakte afspraken en subsidieovereenkomst. Lux is meer dan alleen een filmhuis, het biedt ook een platform voor theater en debat. Daarover is destijds een raadsbesluit genomen en wij vinden het belangrijk dat de stad een aantal waardevolle voorzieningen mogelijk maakt. Het is niet voor niets dat Lux zeer gewaardeerd wordt door de burgers van onze stad. De bal ligt nu bij Lux om met een plan te komen om de financiën op orde te krijgen.

GroenLinks-fractievolger Walter van der Cruijsen: "Wij delen de visie van wethouder Beerten, dat we naar cultuur in Nijmegen kijken als in functies en niet zozeer als in instellingen. Nu weten we allemaal dat door de bezuinigingen het cultuuraanbod sinds Rutte I onder druk staat in Nederland en ook in Nijmegen. Des te opmerkelijker dat CDA en VVD in de vergadering woensdagavond zinspeelden op een ingrijpen van de overheid." GroenLinks wil meewerken aan een oplossing die het Lux mogelijk maakt om als onafhankelijke organisatie verder te bestaan en zich met de gemeente aan de gemaakte afspraken te houden en een goed programma-aanbod mogelijk te maken. Over anderhalve maand hopen wij dat de wethouder meer duidelijkheid kan geven over de plannen van Lux om de begroting weer sluitend te krijgen.

OPENING STADSBRUG WORDT FEEST VOOR HEEL NIJMEGEN

Historische gebeurtenis vindt 23 november plaats

De opening van de nieuwe stadsbrug De Oversteek wordt niet gevierd met een feestje dat alleen toegankelijk is voor hoogwaardigheidsbekleders, maar zal een evenement worden voor alle Nijmegenaren. Dat is iets duurder dan een 'bobofeestje', maar GroenLinks vindt dat de kosten meer dan waard. De meerderheid in de raad is het daarmee eens. Het CDA stelde het budget van 250 duizend euro voor openingsfeest ter discussie maar had niet in de gaten dat het grootste deel van de kosten hoe dan ook gemaakt zal moeten worden. Dit gaat onder andere om verkeersmaatregelen, extra politie-inzet, veiligheidsmaatregelen en de kosten voor het online uitzenden van de gebeurtenis. Op 20 april wordt de brug ingevaren, maar de officiële opening van De Oversteek is waarschijnlijk pas op 23 november.

GROENLINKS EN D66 ZETTEN MES IN BORDENWOUD

Initiatiefvoorstel raadsbreed omarmd

Op de politieke avond van 20 februari werd ook gesproken over het initiatiefvoorstel dat GroenLinks-raadslid Pepijn Oomen samen met D66 heeft geschreven. Het voorstel beoogt om het grote aantal verkeersborden in de stad terug te brengen. Er staan op diverse plekken nu zoveel verkeersborden, dat verkeersdeelnemers het overzicht al snel kwijt zijn. Bovendien staat het rommelig en kost het de gemeente een flinke duit: het plaatsen van één bord kost 1000 euro. Oomen: "Er kunnen zo dus al tienduizenden euro's per jaar bespaard worden."

Nijmegenaren kunnen overbodige borden binnenkort melden via de bel- en herstellijn (telefonisch, via internet en via de app). De borden worden dan vervolgens door de wijkbeheerder in de wijkschouw betrokken en kunnen in het regulier wegonderhoud worden verwijderd. Daarbij wordt natuurlijk gekeken of de borden ook een wettelijke functie hebben. Oomen: "Maar zelfs als borden een wettelijke functie hebben, kun je vraagtekens bij de functionaliteit stellen. Gisteren stond ik op de Wedren. Bij een stukje straat dat na 10 meter doodloopt, stond een mooi bord te pronken dat het een 30 km/u zone betreft. Behoorlijk overbodig, als je het mij vraagt."

De raad was het met de initiatiefnemers eens en omarmde het voorstel. Oomen: "En zo zijn we als stad schoner, veiliger en ook nog een beetje goedkoper uit!"

AGENDA

GroenLinks-bijeenkomsten

Wijkbezoek Kammi aan Hatert 23/02/2013 – 14:00-16:00 Apotheek

Werkgroep Cultuur en creatieve stad 26/02/2013 – 20:00 Stadhuis

Werkgroep Zorg en Welzijn 27/02/2013 - 19:30 Stadhuis

Werkgroep Landelijk 28/02/2013 – 20:00 Stadhuis

Landelijk Congres 03/03/2013 - 10:00-17:00 Utrecht

Werkgroep Klimaat en Groen 04/03/2013 - 20:00 Stadhuis

Werkgroep Mobiliteit 05/03/2013 - 20:00 Stadhuis

Politiek Café 08/03/2013 - Tijd en locatie volgen

Werkgroep Landelijk 21/03/2013 - 20:00 Stadhuis

Werkgroep Cultuur en creatieve stad 25/03/2013 - 20:00 Stadhuis

STAGE BIJ DE FRACTIE

Voor gemotiveerde en geïnteresseerde leden

De GroenLinks-fractie biedt geïnteresseerde leden in het voorjaar van 2013 de mogelijkheid stage te lopen bij de fractie. De stage beslaat een intensief kort traject waarbij je een goede indruk krijgt waar gemeenteraadswerk voor GroenLinks uit bestaat.

Ben je altijd al benieuwd geweest hoe de fractie tot haar keuzes komt? Welke instrumenten de raad heeft, hoe fractieleden contacten onderhouden met burgers en instellingen en hoe gelobbyd wordt, en wat de uitkomst van al dit werk is? Dan is dit je kans. Meld je aan voor de stage.

Het programma bestaat uit het bijwonen van de fractievergaderingen op 27-03-2013 en 10-04-2013 en de Politieke Avonden van 17-04 en 24-04-2013.

We verwachten van je dat je alle 4 avonden aanwezig bent en actief deelneemt. Verder maak je in overleg een stageopdracht die je presenteert aan de fractie.

Voor de stages geldt: wie zich het eerst aanmeldt, gaat voor. De belangstelling is groot, dus wees er snel bij. Er zijn nog maar drie plaatsen beschikbaar.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Louise van Dijk, fractiemedewerker (06-58988579). Opgeven voor de stage kan via: fractie@groenlinks.nijmegen.nl Geef daarbij aan welke periode je voorkeur heeft.

ZIN IN 2014

Vacatures Campagneteam

Op 19 maart 2014 zijn er gemeenteraadsverkiezingen. GroenLinks Nijmegen wil zoveel mogelijk Nijmeegse kiezers vertellen over haar ideeën en bereikte resultaten. Daarom zijn we ter versterking van ons campagneteam op zoek naar enthousiaste gemotiveerde mensen voor de functies:

Specialist in marketing (v/m) Je bent in staat om effectieve campagne-uitingen te bedenken en te maken. Jij weet wat er onder onze kiezers leeft en spreekt hen aan.

Specialist online media (v/m) Je bent in staat om effectief en enthousiasmerend te communiceren op het web. Je zoekt onze kiezers op en gaat met hen in gesprek.

Vrijwilligerscoördinator (v/m) Je bent in staat om effectief en enthousiasmerend te communiceren met mensen van verschillende leeftijden en achtergronden. Je bent zichtbaar in de vereniging en kunt mensen in beweging krijgen.

Geïnteresseerd? Je motivatiebrief en CV kun je tot 5 maart 2013 opsturen naar Pepijn Boekhorst (campagneleider) via pepijnboekhorst@gmail.com. Tijdens de selectieprocedure zal o.a. een gesprek met de campagneleider en een bestuurslid plaatsvinden.

LINKSGROEN ZOEKT NIEUW ELAN

Werkgroep wil versterking

De arbeidsmarkt is volop in beweging en GroenLinks maakt zich zorgen over veel maatregelen die door het kabinet-Rutte II worden genomen. De jeugd- en ouderenwerkloosheid nemen toe, er is onrust op de sociale werkplaats, flexwerkers doen in toenemende mate een beroep op de Voedselbank en de begeleiding naar werk is minimaal nu het UWV inkrimpt. De gemeente krijgt steeds meer verantwoordelijkheden, maar moet het doen met beperkte middelen. LinksGroen maakt zich sterk voor eerlijke kansen op de arbeidsmarkt, zeker voor mensen in een kwetsbare positie. Het afgelopen jaar heeft LinksGroen zich uitsluitend gericht op de positie van zzp'ers. Dat heeft geresulteerd in een uitstekend initiatiefvoorstel, dat raadslid Jos Reinhoudt tijdens de Politieke Avond op 30 januari heeft ingediend. Dit succes laat zien dat LinksGroen een waardevolle bijdrage kan leveren. Maar er is nog veel meer werk aan de winkel. LinksGroen kan uw denkkracht goed gebruiken. Klopt uw hart links en steekt u graag de handen uit de mouwen? Mail dan met louisdemast@groenlinksnijmegen.nl .

DILEMMA'S VOOR GROENLINKS - LOS JIJ ZE OP?

8 maart politiek café over het verkiezingsprogramma

Staat GroenLinks pal voor de individuele keuzevrijheid of kiezen we soms voor collectieve voorzieningen, bijvoorbeeld bij de dagbesteding voor mensen met een beperking? Vinden we dat mensen die een uitkering ontvangen, moeten of mogen werken voor de gemeenschap? Zijn subsidies nog wel van deze tijd of wordt GroenLinks dé partij van microkredieten? Een aantal vragen waar de programmacommissie graag met GroenLinksers over wil discussiëren. De antwoorden raken de kern waar onze partij voor staat. Het gáát dus ergens om en we horen daarom graag jouw mening!

We nodigen je uit op het politiek café van GroenLinks Nijmegen op vrijdag 8 maart 2013 in Villa Lux, Oranjesingel 42 te Nijmegen. De inloop is vanaf 20:00, we starten om 20:15. Tot dan!

Kijk ook op de website van GroenLinks Nijmegen Voor het afzeggen van het Rode Pepertje, opmerkingen en vragen, mail naar: redactie@groenlinksnijmegen.nl