Het Rode Pepertje van 1 februari

Met:
- WMO-bijeenkomst 7 februari
- Verslag Algemene Ledenvergadering van 24 januari
- Pleidooi voor integrale aanpak van schoolverlaters
- GroenLinks verbetert posities ZZP-ers
- Coffeeshops buiten centrum mogen blijven

Het Rode Pepertje van 1 februari, Jaargang 3, Nummer 2Schrijf je in voor het GroenLinks Congres op 3 maart

PLEIDOOI VOOR INTEGRALE AANPAK SCHOOLVERLATERS

Jongeren mogen niet tussen wal en schip vallen

"Jeroen is 19 jaar en wil graag automonteur worden. Mede door zijn thuissituatie heeft Jeroen veel moeite met leren en is hij vaak afwezig op school waardoor hij nog geen diploma heeft. Op sommige dagen vlucht hij in het gebruik van drugs en alcohol."

Door de maatregelen van het kabinet wordt de kans op een diploma of het vinden van werk voor jongeren als Jeroen nog kleiner. Omdat Jeroen nog geen diploma heeft, moet hij starten bij een nieuw soort opleiding. Daar moet hij binnen vier maanden bewijzen dat hij in staat is om naar mbo-niveau 2 door te kunnen stromen of snel kans op werk heeft. Als dit niet lukt, wordt een bindend negatief advies gegeven en moet hij dus stoppen. Ook op praktijkonderwijs wordt bezuinigd en het onderwijs heeft niet genoeg middelen en expertise om de begeleiding te geven die nodig is om de jongeren binnenboord te houden.

GroenLinks-fractielid April Ranshuijsen heeft tijdens de kamerronde gewezen op de zorgplicht van de gemeente en opgeroepen tot een aanpak waarbij de wethouders van onderwijs, zorg & welzijn en werk & inkomen met elkaar samenwerken. Het college heeft erkend dat deze groep jongeren een hoge prioriteit heeft. Men geeft daarom gehoor aan de oproep van GroenLinks om intensief samen te werken zodat schoolverlaters niet tussen wal en schip vallen.

foto (c) Sailer John

GROENLINKS VERBETERT POSITIE ZZP'ERS

Enthousiast onthaal initiatiefvoorstel raadslid Reinhoudt

Het initiatiefvoorstel "Verbeter de positie van zzp’ers in Nijmegen" van GroenLinks-raadslid Jos Reinhoudt kreeg bij de bespreking in de gemeenteraad woensdag enthousiaste steun van alle fracties. Alle partijen zijn het met GroenLinks eens dat de zzp´ers een volwaardige plaats verdienen in het economisch beleid van de stad. Het initiatiefvoorstel draagt het college op een aantal concrete stappen te nemen om dat voor elkaar te krijgen. Bij de totstandkoming van het voorstel zijn tal van ondernemers, netwerken en zzp’ers betrokken, net als de werkgroep LinksGroen. In Nijmegen werken ongeveer 7000 zelfstandigen zonder personeel, en dat aantal blijft groeien. Daarmee zijn ze een belangrijke economische factor geworden. Dankzij het initiatiefvoorstel van GroenLinks krijgen zzp´ers voor het eerst ook in het beleid de aandacht die ze verdienen.

COFFEESHOPS BUITEN HET CENTRUM MOGEN BLIJVEN

Buitenlanders welkom

Vorige week heeft de burgemeester, mede na aandringen van de gemeenteraad, besloten dat buitenlandse toch weer welkom zijn in de Nijmeegse coffeeshops. GroenLinks hoopt dat hiermee de ontstane problemen, zoals straathandel, weer van de baan zijn. Een meerderheid van de gemeenteraad is het met GroenLinks eens dat coffeeshops ook buiten het centrum gevestigd mogen blijven. Op dit moment zijn dat een coffeeshop in Altrade en twee in Bottendaal. Uiteraard moet eventuele overlast van bezoekers van coffeeshops actief tegengaan worden. Volgens de burgemeester zijn de klachten die er sporadisch zijn niet één op één te herleiden tot de coffeeshops. Nijmegen heeft officieel nog een uitsterfbeleid, met als doel dat coffeeshops buiten het centrum op termijn zouden moeten verdwijnen. Wat een meerderheid van de raad betreft, leggen we nu vast dat coffeeshops verspreid over de stad gevestigd mogen worden en dus niet alleen in het centrum. Overigens blijft het maximum aantal coffeeshops op 14. Er kan dus pas ergens weer een nieuwe coffeeshop gevestigd worden als er elders eentje dicht gaat.

AGENDA

GroenLinks-bijeenkomsten

Werkgroep Veiligheid 05/02/2013 - 20:00 Stadhuis

Werkgroep Klimaat en Groen 05/02/2013 - 20:00 Stadhuis

Werkgroep Mobiliteit 05/02/2013 - 20:00 Stadhuis

Conferentie "Zorg mee met GroenLinks Nijmegen" 07/02/2013 - 20:00 Wijkcentrum de Klokkentoren, Slotemaker de Bruïneweg 272

Werkgroep Zorg en Welzijn 11/02/2013 - 19:30 Stadhuis

Algemene Ledenvergadering 14/02/2013 -20:00 De Stratemakerstoren

Werkgroep Diversiteit 18/02/2013 - 20:00 Stadhuis

Wijkbezoek Kammi aan Hatert 23/02/2013 – 14:00-16:00 Apotheek

Werkgroep Cultuur en creatieve stad 26/02/2013 – 20:00 Stadhuis

Werkgroep Landelijk 28/02/2013 – 20:00 Stadhuis

Landelijk Congres 03/03/2013 - Vredenburg Leidsche Rijn, Utrecht

Werkgroep Klimaat en Groen 04/03/2013 - 20:00 Stadhuis

ALGEMENE LEDENVERGADERING

Kandidatencommissie en verkiezing partijraadslid

Een gemeente als Nijmegen heeft er straks nog meer taken bij op zorg en welzijn. Naast bijvoorbeeld de thuiszorg en schuldhulpverlening gaat de gemeente straks onder meer ook over onze jeugdzorg en de dagbesteding van onze ouderen. Zo’n grote operatie kan de politiek niet alleen vormgeven.

GroenLinks gaat zijn oren gebruiken en luisteren naar wat mantelzorgers, professionals en andere betrokken bewoners in de stad belangrijk vinden.

Goede ideeën en belangrijke knelpunten kunnen door de gemeenteraadsfractie en wethouder Bert Frings worden meegenomen. Geluiden uit deze conferentie kunnen ter inspiratie dienen voor het verkiezingsprogramma voor de komende gemeenteraadsverkiezingen in 2014. Zo komen we tot een visie en beleid dat aansluit bij de wensen en behoeften van de mensen in de stad.

Thema’s die aan bod komen zijn onder andere:

  • zelfregie: wat heb je nodig om zelf te bepalen hoe jouw ondersteuning er uit moet zien?
  • inclusieve wijk: hoe kun je de betrokkenheid van buurtbewoners tot elkaar bevorderen?
  • kracht van onderop: van welke kansrijke burgerinitiatieven kunnen we wat leren?

De bijeenkomst vindt plaats op donderdagavond 7 februari vanaf 20:00 uur in wijkcentrum de Klokkentoren, Slotemaker de Bruïneweg 272. Inloop met koffie en thee om 19.30 uur. Gezien de beperkte capaciteit, vragen we iedereen zich aan te melden door een mailtje te sturen aan zorgmeemetgroenlinks@gmail.com.

VERSLAG ALV 24 JANUARI

Kandidatencommissie vastgesteld

Op 24 januari vond de eerste ALV van 2013 plaats in de expositieruimte van Museum De Stratemakerstoren. Op het programma stonden allereerst het beleidsplan 2013 en de financiën van de afdeling. Verder benoemde de ALV de kandidatencommissie voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2014. Deze zal worden voorgezeten door Lenie Scholten en bestaat verder uit Emmy van Brakel, André Dumont, Paul Fransen, Hans Langendam en Niels Spierings. Er wordt nog een zevende lid gezocht. De ALV nam afscheid van afdelingsbestuursleden Marc Hoogma en Rob de Hoon en herbenoemde Mariët Mensink en Wouter Witteveen (secretaris) voor een nieuwe tweejarige termijn in het afdelingsbestuur. Daarna werd een tweede partijraadslid verkozen namens de afdeling Nijmegen (en de afdeling Boven-Betuwe). Nynke de Jong kreeg de voorkeur van de ALV. De avond werd afgesloten door raadslid Maurice Nooijen. Hij praatte de leden bij over de ontwikkelingen rond de ‘bibliotheken op scholen’ en over het Nijmeegse coffeeshopbeleid.

Kijk ook op de website van GroenLinks Nijmegen Voor het afzeggen van het Rode Pepertje, opmerkingen en vragen, mail naar: redactie@groenlinksnijmegen.nl