GroenLinks-wethouder vreest drama rond hulp

De huishoudelijke hulp voor ouderen is ernstig in gevaar. Volgens de Nijmeegse GroenLinks-wethouder Bert Frings van Zorg betekent de aangekondigde korting door het nieuwe kabinet van 75 procent op de budgetten voor deze dienstver­lening dat gemeenten massaal nee moeten gaan verkopen. Een alarmerend bericht uit De Gelderlander.

Frings: „We kunnen onze ambi­ties voor zorgverlening aan kwets­bare ouderen straks niet meer waarmaken.” Alleen in Nijmegen al dreigen duizenden ouderen zon­der thuishulp te komen zitten. Het kabinet vindt dat de gemeente individueel maatwerk moeten gaan bieden aan ouderen. Mensen met de laagste inkomens zouden daarbij recht blijven houden op de­ze huishoudelijke hulp. Maar in de praktijk zadelt het kabinet de ge­meenten daarmee op met een on­mogelijke opdracht, aldus wethou­der Frings. Volgens de wethouder zullen de gemeente al hun mooie ambities die ze hebben bij de uit­voering van de wet maatschappe­lijk opvang (Wmo) stevig moeten aanpassen.In Nijmegen heeft 65 procent van de mensen die huishoudelijke hulp ontvangen een inkomen op en rond 20.000 euro bruto per jaar. „Met de budgetkorting die het kabinet voor ogen heeft, kun­nen wij deze mensen straks niet meer helpen. Met nog slechts 25 procent van het oude budget kun­nen wij die enorme groep met een laag inkomen geen huishoudelijke hulp meer aanbieden. Wij kunnen ons best doen als gemeente maar er komt snel een eind aan wat we nog kunnen.”Nijmegen krijgt nu op jaarbasis 13 miljoen euro voor het aanbieden van huishoudelijke hulp. Als daar iest meer dan 3 miljoen van over­blijft zullen veel mensen zonder hulp komen te zitten. In Nijmegen ontvangen nu circa 5.000 mensen huishoudelijke hulp. Volgens het regeerakkoord stopt het recht op huishoudelijke hulp voor nieuwe klanten al op 1 janua­ri 2014. Voor bestaande klanten stopt dit recht een jaar later. Daar­na moeten de gemeenten via de Wmo ‘maatwerk’ gaan leveren aan de ouderen die hun thuishulp niet uit eigen zak kunnen betalen.Volgens de Nijmeegse wethouder betekenen de kabinetsplannen ook een enorme slag voor de men­sen die nu in de thuiszorg werken. Frings schat in dat in de regio Nij­megen circa 500 tot 600 huishou­delijke hulpen hun baan verliezen. Hij spreekt van dramatische ont­wikkelingen. Het gaat hier vooral om laagopge­leide vrouwen die gemiddeld 16 tot 20 uur werken. Frings denkt dat er door de kabi­netsplannen ook weer een ‘grijs circuit’ ontstaat. Hulpen zullen va­ker zwart gaan werken.