Het resultaat: een ambitieus en breed gedragen verhaal van een trotse en gastvrije stad die barst van het groen en van de cultuur en die vooral van iedereen is. Daarom blijven we praten en samenwerken met al die Nijmegenaren die samen met ons de stad nóg mooier, nóg groener en nóg eerlijker willen maken. Want ook onze geweldige stad is nooit ‘af’. In dit akkoord beschrijven we alle nieuwe plannen die we hebben voor Nijmegen, bovenop de afspraken en het beleid dat er al ligt. Het was al goed en wordt nog beter. Lees zelf maar!

Download het complete coalitieakkoord, of lees hieronder de samenvatting.
 

In gesprek met de stad
De afgelopen jaren is al gewerkt aan een mooier, schoner, veiliger, duurzamer, groener en prettiger Nijmegen. Die lijn houden we vast. Met extra stappen en daadkracht waar dat kan. Dat doen we niet alleen, maar met de stad.

Klimaat, groen en biodiversiteit
We gaan de stad nog meer vergroenen, onder meer door veel nieuwe bomen te planten. Daardoor is er meer schaduw en minder hitte in de stad en voelen meer diersoorten zich er thuis. Ook doen we extra ons best om de luchtkwaliteit verder te verbeteren. We stimuleren hergebruik in plaats van weggooien.

Energie en warmtetransitie
Stroom, gas en olie wordt alleen maar duurder en is bovendien vervuilend. Daarom gaan we bewoners, bedrijven en organisaties helpen om te verduurzamen en gaan we dit subsidiëren. En we organiseren het Nijmeegs klimaatberaad, om de kennis van onze inwoners, bedrijven en organisaties te kunnen benutten voor een duurzaam Nijmegen. We willen in 2045 energieneutraal en aardgasvrij zijn.

Goed wonen en leven voor iedereen
We bouwen in Nijmegen tot 2040 15.000 nieuwe woningen. Die komen voor een groot deel in het Stationsgebied, Winkelsteeg/Kanaalzone, Waalsprong en Waalfront en op vrijkomende locaties in de stad. Van die woningen wordt tweederde betaalbare koop en huur. Dukenburg krijgt een extra impuls. 

Mobiliteit en bereikbaarheid
Nijmegen is een snelgroeiende stad die we voor iedereen bereikbaar willen houden. Daarom geven we meer ruimte aan voetgangers, fietsers en openbaar vervoer. We zorgen voor goede doorstroming van het verkeer, dat geeft ook schonere lucht. We gaan meer laadpalen plaatsen en op meer plekken in de stad deelauto’s en deelfietsen aanbieden.

“ Er ligt een mooi en ambitieus coalitieakkoord voor onze stad. Vol met plannen en investeringen voor een eerlijk, duurzaam en vrij Nijmegen. ”
Quirijn Lokker fractievoorzitter

Binnenstad
We hebben een prachtige historische binnenstad, waar alles samenkomt: wonen, werken, winkelen, ontspannen en ontmoeten. We gaan die binnenstad nog aantrekkelijker, groener én veiliger maken voor bewoners, ondernemers, werknemers en bezoekers. Er komen meer fietsparkeerplekken en we gaan overlast in de binnenstad tegen.

Cultuur en erfgoed
Cultuur verbindt, is leerzaam en brengt levendigheid in de wijken. Daar gaan we flink in investeren: we zorgen dat er in Nijmegen een cultuuraanbod is voor iedereen. We investeren in het erfgoed dat Nijmegen uniek maakt als oudste stad van Nederland en in Nijmeegse volkscultuur, zoals carnaval, het Nimweegs dialect en het Nijmeegse lied.

Eerlijke kansen voor iedereen
Wij willen Nijmegenaren eerlijke kansen bieden. Dat begint bij goed onderwijs, een betaalbare woning en het zo veel mogelijk voorkomen van armoede. Daarom bieden we kinderen die dit nodig hebben extra’s die goed zijn voor hun ontwikkeling, zoals sport en cultuur, huiswerkbegeleiding en een gezonde schoollunch. We breiden de Meedoenregeling uit en zorgen ervoor dat de verschillende inkomensaanvullende regelingen toegankelijker worden.

Zorg en welzijn
Iedere Nijmegenaar telt mee en verdient goede zorg. We tolereren geen enkele vorm van discriminatie of uitsluiting. We organiseren de zorg dichtbij mensen, met een belangrijke rol voor de buurtteams en GGZ in de wijk. We willen voorop lopen bij de hervorming van de Jeugdzorg. We zetten ons in om gezondheidsverschillen tussen Nijmegenaren te verkleinen. Er komt een onafhankelijke ombudsman (m/v/x).

Ondernemerschap en mismatch arbeidsmarkt
We hebben onze ondernemers hard nodig om onze stad nog mooier te maken. We hebben een hardwerkende MKB-sector: starters, groeiende en gevestigde ondernemers geven we allemaal ruimte. We willen dat zij kunnen uitblinken en de omslag naar een circulaire productie en dienstverlening kunnen maken. We gaan ondernemers helpen met het vinden van goede medewerkers, en mensen met het vinden van een passende baan.

Financiën
We gaan de komende jaren fors extra investeren, in wonen, klimaat, energietransitie, bereikbaarheid, luchtkwaliteit en zorg en welzijn voor de mensen die dat nodig hebben. We schaffen ook de hondenbelasting af. Wij zien dat als een belasting op dierenliefde die niet goed uit te leggen is. Dit alles is een uitdaging, maar we denken dat het kan en zullen er alles aan doen om Nijmegen nog mooier, groener en socialer te maken, samen met iedereen in deze prachtige stad.

Beoogde portefeuilleverdeling college van B&W

Hubert Bruls, burgemeester
Openbare Orde & Veiligheid, Dienstverlening & Publiekszaken, Regionale Samenwerking & Externe Betrekkingen, Juridische Zaken, Onderzoek & Statistiek

Noël Vergunst (GroenLinks)
Stedelijke Ontwikkeling en Ruimtelijke Ordening, Grondbeleid, Cultuur

Cilia Daemen (GroenLinks)
Welzijn, Klimaatadaptatie en Stadsvergroening, Mobiliteit

Jean Paul Broeren (Stadspartij Nijmegen)
Openbare Ruimte, Wijken, Participatie, Vastgoed, Sport en Accommodaties, Dierenwelzijn, Faciliteiten

John Brom (Stadspartij Nijmegen)
Werk & Inkomen, Armoedebestrijding, Economie, Toerisme en Binnenstad

Grete Visser (D66)
Zorg, Wonen, Onderwijs

Tobias van Elferen (D66)
Financiën, Duurzaamheid (Energie & Milieu), Cultureel Erfgoed, Digitalisering & ICT, Personeel & Organisatie