stads- en wijkmonitor

GroenLinks blij met uitkomsten stads- en wijkmonitor

Vandaag is de nieuwe stads- en wijkmonitor gepresenteerd. De waardering over het woon- en leefklimaat in de stad is zowel bij bewoners als ondernemers gestegen. GroenLinks is blij met deze uitkomsten, aldus lijsttrekker Pepijn Boekhorst: “Het oordeel over de bereikbaarheid is sterk verbeterd, er zijn minder achterstandswijken en we doen het goed als duurzame stad. Dat zijn positieve beoordelingen!”

Vandaag is de nieuwe stads- en wijkmonitor gepresenteerd. De waardering over het woon- en leefklimaat in de stad is zowel bij bewoners als ondernemers gestegen. GroenLinks is blij met deze uitkomsten, aldus lijsttrekker Pepijn Boekhorst: “Het oordeel over de bereikbaarheid is sterk verbeterd, er zijn minder achterstandswijken en we doen het goed als duurzame stad. Dat zijn positieve beoordelingen!”

Het aantal burgers dat vindt dat de stad de afgelopen twee jaar vooruit is gegaan (30%) is groter dan de groep Nijmegenaren die achteruitgang ziet (14%). Veel mensen waarderen de komst van de nieuwe stadsbrug, de vernieuwing van Plein ’44, de nieuwbouw in de stad en de verbetering van de fietspaden. “Mooie cijfers voor het stadsbestuur waar GroenLinks al 12 jaar deel van uitmaakt. Maar vooral waardering voor bewoners zelf die samen met de gemeente werken aan een mooie stad.”

Er is veel gedaan maar ook nog veel te doen. Voor GroenLinks zijn er vijf aandachtspunten waar we ons de komende jaren sterk voor maken. Wij investeren in wat mensen belangrijk vinden en waar mensen zich zorgen over maken: een betaalbare woning, zorg dichtbij huis en een baan met perspectief. Tegelijk investeren we in een gezonde en duurzame stad, zodat Nijmegen een aantrekkelijke stad blijft om in te wonen en werken.

Werk
Het aantal banen in de stad is met 1,5% gedaald t.o.v. 2009. Desondanks telt de stad nog zo’n 99.350 banen, waarvan 40% in gezondheidszorg en onderwijs. De werkloosheid steeg in deze periode naar 7.2% eind 2012, wat in de buurt komt van het gemiddelde voor vergelijkbare steden. Extra aandacht verdient de werklosheid onder lager-opgeleiden. Voor GroenLinks het signaal om de komende periode de inzet voor werkgelegenheid en armoedebestrijding fors op te voeren.

Zorg
De meeste sociale problemen en zorgbehoeftes zijn te vinden in de stadsdelen Dukenburg, Oud-West, Nieuw-West en Lindenholt en in delen van Hatert en Willemskwartier. GroenLinks-wethouder Bert Frings probeert ondanks de forse Rijksbezuinigingen de zorg op veel fronten overeind te houden. Dat gebeurt onder andere met regieteams voor multiprobleemhuishoudens en sociale wijkteams om de zorg in de wijk beter op elkaar af te kunnen stemmen. Uit de monitor blijkt dat betrokkenen hier zeer tevreden over zijn. Men wil hiermee doorgaan. Uit de monitor blijkt nogmaals dat Nijmegen een echte ‘wij-stad’ is. Meer dan 50% zet zich in voor de samenleving. GroenLinks is hier trots op en ziet aanknopingspunten om samen met de stad de zorg voor ouderen, jeugd en gehandicapten op peil te houden.

Energie
Een belangrijk resultaat van GroenLinks-wethouder Jan van der Meer is dat het totale energieverbruik van de stad fors afneemt. Stijgt het energieverbruik in Arnhem; in Nijmegen daalt deze. Zowel gas- als elektriciteitsverbruik bij de groep huishoudens daalt ondanks een groeiende bevolking. Zo daalde het gemiddelde gasverbruik bij huishoudens met 11%. Daar zullen ze in Groningen blij mee zijn. Uit de monitor blijkt ook dat veel Nijmegenaren zelf willen investeren in duurzame energie en dat een meerderheid (52%) voorstander is van windmolens in de stad. Voor GroenLinks het teken dat we door moeten gaan op de ingeslagen weg.

Wonen
Ook de stadsmonitor constateert dat er tekenen zijn dat de woningmarkt zich aan het herstellen is. De afgelopen jaren zijn ondanks de crisis veel woningen gebouwd: 1250 woningen in 2012 en 1000 woningen in 2013 waarvan het merendeel sociale huurwoningen. De wachttijd voor huurders op de sociale woningmarkt is dan ook niet verder gestegen en dat is goed nieuws. Maar de aandacht mag niet verslappen. Woningcorporaties moeten blijven investeren in nieuwbouw en huren mogen wat GroenLinks betreft niet verder stijgen. GroenLinks wil daar in de komende periode goede afspraken over maken met woningcorporaties. Het gemiddelde rapportcijfer dat Nijmegenaren geven voor de woonbuurt als plek om te wonen en leven is gestegen van 7,3 naar 7,5 in 2013. Meer burgers vinden hun buurt schoon, heel en veilig en er zijn positieve ontwikkelingen ten aanzien van het sociale klimaat. De onveiligheidsgevoelens in de woonbuurt zijn verder afgenomen.

Fiets
Het percentage Nijmegenaren dat verkeersproblemen als een van de belangrijkste stadsproblemen noemt, is sterk afgenomen, van 40% in 2011 naar 22%! Bij zowel burgers als ondernemers is het oordeel over de bereikbaarheid van Nijmegen met de auto verbeterd. De peiling is nota bene uitgevoerd nog voor de opening van de Oversteek. Ook het oordeel over de fietsinfrastructuur is verbeterd. Het aandeel Nijmegenaren dat de fiets in plaats van de auto neemt is gestegen. Een deel van de Nijmegenaren geeft aan dat men vaker voor een ander vervoermiddel dan de auto zou willen kiezen. GroenLinks ziet hierin bevestigd dat het belangrijk is te blijven investeren in de fiets. Nu de bereikbaarheid voor de auto op orde is, is het tijd om voorrang te geven aan de fiets.