Beeld van WMO in Nijmegen positief

Het college stelde de gemeenteraad vandaag op de hoogte van de WMO prestaties in 2010. In drie rapporten werd teruggeblikt op de verstrekte diensten en voorzieningen, hoe gemeente presteert op landelijke eisen en op de klanttevredenheid. GroenLinks-wethouder Bert Frings (ZOrg en Welzijn) is blij dat het totale beeld positief is, maar hij heeft vooral aandacht voor de zaken die beter kunnen. Frings gebruikt de inzichten bij het opstellen van het nieuwe WMO beleidplan dat hij binnenkort presenteert.

Kenmerken beïnvloeden prestaties Nijmegen kenmerkt zich omdat het minder ouderen heeft, minder eenzaamheidsproblematiek, minder mantelzorgers, maar wel meer bijstandsuitkeringen, meer kinderen in een uitkeringsgezin en een grotere overbelasting onder oudere mantelzorgers. Deze kenmerken maken dat de prestaties in vergelijking met andere gemeenten hoger of lager kunnen uitvallen.

Hoger of lagerDe gemeente scoort hoger op leefbaarheid, de prestaties van het WMO-loket en op wonen, zorg en toegankelijkheid. Ook op maatschappelijke opvang scoort Nijmegen hoger. De score op ondersteuning van mantelzorgers is lager dan gemiddeld bij andere gemeenten. Er zijn ook minder mantelzorgers. Het aantal faciliteiten dat geboden wordt voor mantelzorg is minder dan bij andere gemeenten. Nijmegen scoort relatief laag op de “jeugdthermometer”. Alle grote gemeenten scoren hier laag omdat de sociaal-economische positie hierin zwaar meeweegt.

Meer behoefte aan huishoudelijke hulpIn 2010 is 468.000 uur hulp bij het huishouden geleverd. Dit is een stijging van 11% ten opzichte van 2009. Steeds meer mensen doen een beroep op de gemeente voor hulp bij het huishouden. Dat is ook terug te zien in de kosten. Met de hulp is 10,6 miljoen gemoeid, een miljoen meer dan in 2009. Ook voor pgb’s, woon- en vervoersvoorzieningen zijn de uitgaven in 2010 hoger dan in 2009. Om de begrotingsoverschrijdingen op te vangen, is voor € 1,8 miljoen een beroep gedaan op de Wmo-reserve. Ook in 2011 zullen eventuele tekorten naar verwachting nog opgevangen kunnen worden door deze reserve. De reserve kan niet oneindig worden aangesproken, dus zullen structurele bezuinigingen noodzakelijk zijn.

TevredenheidZowel het Platform Gehandicapten Nijmegen als de Seniorenraad hebben advies uitgebracht over het cliëntentevredenheidsonderzoek over 2010. Zij constateren dat het algemene beeld (ruim) voldoende is. Toch signaleren zij verbeterpunten. Er is ontevredenheid over wisseling van medewerkers bij de Hulp bij het Huishouden, een laag percentage (42%) klanten dat aangeeft te kunnen kiezen uit verschillende aanbieders voor Hulp bij het Huishouden en een laag rapportcijfer voor het collectief vervoer (lang wachten). De gemeente gaat me