Werken aan een stillere stad met het Actieplan Geluid

De gemeenteraad heeft gesproken over het Actieplan Geluid. Hoge geluidsbelastingen brengen niet alleen gezondheidsrisico’s met zich mee en zorgen voor hinder voor omwonende, maar gaan ook vaak gepaard met een hoge uitstoot van fijnstof. Volgens GroenLinks getuigen de maatregelen van een brede blik op duurzaamheid in plaats van geïsoleerd naar geluidshinder te kijken. GroenLinks-fractielid Anne Jaspers: “Toch kan er nog wel een tandje bij."

In 2011 is de inventarisatie van het omgevingslawaai gepresenteerd in geluidbelastingkaarten. Wegverkeer zorgt voor de meeste geluidhinder en zal alleen maar toenemen door ruimtelijke ontwikkelingen. Andere bronnen van geluidsoverlast zijn industrie en railverkeer.De gemeente Nijmegen moet volgens de EU-richtlijn Omgevingslawaai een actieplan met maatregelen vaststellen voor 2013-2018 (en dit iedere vijf jaar actualiseren) om overlast door omgevingslawaai te voorkomen of te beperken. Het actieplan gaat voor het wegverkeer uit van maatregelen die getroffen zullen worden in combinatie met gepland onderhoud aan wegen waar sprake is van veel overlast en waar dat technisch en financieel mogelijk is. Mogelijke maatregelen zijn:-    Het standaard dichte asfaltbeton vervangen door een stiller type. -    Aansluiting zoeken bij lopende initiatieven zoals het stimuleren van het gebruik van de fiets, openbaar vervoer en stillere (elektrische) voertuigen.-    Kennis op het gebied van geluidsisolatie koppelen aan projecten voor het verduurzamen van bestaande gebouwen.-    Waar mogelijk burgerinitiatieven voor het verminderen van geluidsoverlast steunen. GroenLinks pleit voor enkele punten om het actieplan te versterken. Ten eerste dat aan de maatregelen in het actieplan het verlagen dan wel behouden van de maximumsnelheid op de gemeentelijke wegen wordt toegevoegd. GroenLinks fractievolger Anne Jaspers: “Een lagere maximumsnelheid verhoogt de verkeersveiligheid en vermindert de geluidsoverlast.” Ten tweede dat er in het actieplan vooruit wordt gekeken op de laatste stap van de opdracht van de EU: dat de gemeente Nijmegen haar burgers voorlicht over omgevingslawaai. Volgens GroenLinks moet de focus hier liggen op de voordelen van het gebruik van stille banden en geluidsoverlast door brommers en scooters. Het gehele plan bezien toont Nijmegen een brede blik op duurzaamheid in het werken aan een stillere stad. Echter, er is nu veel geld geïnvesteerd in het in kaart brengen van een bekend probleem, terwijl er nu nauwelijks geld overblijft voor het oplossen ervan.