Volkert Vintges: provincie moet initiatief energietransitie nemen

Volkert Vintges is één van onze kandidaten voor een zetel in de Gedeputeerde Staten, het "kabinet" van de provincie. In een interview met Paul Fransen legt hij uit wat GroenLinks méér wil doen in de provincie.

Er zijn verkiezingen, maar veel mensen gaan ook niet stemmen. Waarom is het volgens jou toch belangrijk om wél te gaan stemmen?

De provinciale verkiezingen zijn juist heel erg belangrijk voor al diegenen die ruimtelijke ordening, natuur, landschap, landbouw, klimaat en milieu belangrijk vinden. De provincie is namelijk de belangrijkste overheidslaag als het om de natuur gaat: alle natuurbeleid is sinds 2013 gedecentraliseerd naar de provincies. Dan hebben we het over (ruimtelijke) natuurbescherming, beheer en nieuwe natuur. Gelderland is de provincie met de meeste (land) natuur op haar grondgebied. Ook het Landschapsbeleid ligt voor een deel bij de provincie (en verder bij de gemeenten), daar waar het gaat om nationale landschappen en die telt Gelderland maar liefst 7. Op het gebied van landbouw en dan met name de ruimtelijke component daarvan (megastallen) heeft de provincie een flinke vinger in de pap. Ook het milieubeleid van grotere bedrijven valt onder de provincie. Tenslotte maken veel provincies zich druk over het klimaat/energiebeleid. Ook Gelderland wil op dit punt haar bijdrage leveren met name op duurzame energie.

 

Goed, maar er zijn 19 partijen die om onze stem vragen. Waarom zou ik op GroenLinks moeten stemmen?

GL maakt zich al jaren druk over het natuur- en landschapsbeleid en het landbouwbeleid. Een partij als GL is hard nodig om er voor te zorgen dat de landbouw niet nog verder industrialiseert met megastallen en koeien altijd op stal. Tenslotte zet GL zich in voor duurzame energie en ook windenergie, want zonder gebruik van windenergie op land én op zee gaan we onze doelstellingen nooit halen.

 

Je bent kandidaat, maar niet voor de rol van Statenlid. Jij wilt gedeputeerde worden. Wat doet een gedeputeerde?

Vooral van hot naar haar reizen, want Gelderland is een grote provincie. De hele dag is je agenda gevuld met afspraken. Maar Gedeputeerden kunnen ook in belangrijke mate bepalen wat de invulling van het beleid moet zijn als ze het slim aanpakken. Natuurlijk moeten ze dat dan nog langs de Staten krijgen en die is tot nu toe altijd ‘rechts van het midden’ geweest. Dus dat zal nog wel de nodige moed en natuurlijk zweet en tranen kosten. Een goed college akkoord is uiteraard daarbij van belang.

 

Volkert; je bent bioloog, je was actievoerder en docent. Toen maakte je de overstap naar milieudefensie en inmiddels met je al meer dan 12 jaar directeur van de Gelderse Natuur en Milieu Federatie. Nu wil je dus gedeputeerde worden. Is dat niet raar, van actievoerder naar bestuurder van een provincie?

Rudi Dutschke pleitte in de 70er jaren al voor de lange mars door de instituties om iets voor elkaar te krijgen. Dat geldt nog steeds. Als directeur van de Gelderse Natuur en Milieufederatie heb je wel invloed, maar macht heb je pas als je die lange (of korte) mars door de instituties maakt. Als gedeputeerde kun je namelijk zelf beleid maken.

 

Hoe gaan wij het concreet merken, als GroenLinks toetreedt tot het dagelijks bestuur van Gelderland en jij misschien gedeputeerde bent?

Ik ben een aimabel, maar ook een vasthoudend persoon, met veel kennis op het gebied van natuur, landschap, milieu en energietransitie. Ik ben niet vies van het sluiten van deals om doelen te realiseren. 

Op het gebied van natuur is het nu nodig om het ingezette beleid te versnellen (realiseren nieuwe natuur) en kansen waar die zich voor doen te grijpen (zoals gaten die zijn gevallen in het Gelders Natuur Netwerk dichten). Extra financiering is nodig om natuurgebieden ook open te kunnen houden voor de bezoekers, want daar is nu te weinig geld voor. Ook de Veluwe verdient extra aandacht, met name de recreatieve voorzieningen en de verrommeling die dreigt.

Op het gebied van landschap moeten gemeenten voor de basisfinanciering zorgen. Daar de vele nieuwe taken van gemeenten zou dit wel eens het kind van de rekening kunnen worden. Extra cofinancieringsmogelijkheden vanuit de provincie zijn hier zeer gewenst en niet alleen op het gebied van ‘achterstallig onderhoud’. Dat levert voor gemeenten juist een verkeerd signaal; namelijk langere tijd geen onderhoud plegen tot er sprake is van ‘achterstallig onderhoud’ en dan bij de provincie aankloppen.

Op het gebied van landbouw moet als het aan mij ligt een andere weg ingeslagen worden, weg van de schaalvergroting en meer gericht op innovatie (die te exporteren is), kwaliteitsverhoging en diversificatie. Hiermee moet de spiraal van almaar groter kunnen worden doorbroken.

Op het gebied van energietransitie is een echte omslag nodig waarbij de provincie veel meer het initiatief moet nemen. Zowel op het gebied van energiebesparing (bebouwde omgeving, grotere bedrijven, verkeer en vervoer) als op het gebied van duurzame energie. Ik ben initiatiefnemer van het Gelders Energie Akkoord (als een vertaling van het SER energie akkoord naar Gelderland) dat vlak voor de verkiezingen zal worden ondertekend door een groot aantal partijen. Uitvoering van dat akkoord ligt voor de hand. Als initiatiefnemer van de  Windcoöperatie Windpower Nijmegen-Betuwe heb ik ook goede ervaring opgedaan hoe je draagvlak voor windenergie kunt realiseren. Die ervaring kan me goed van pas komen.