Vlug(ge)schrift 66: Perspectiefnota deel 2

Op de politieke avond van 6 juli stond een keur aan onderwerpen: de cultuurvisie, bestemmingsplannen in Lent (wederom: de Lentse Lus), de Dorpensingel-Oost en als klapstuk en sluitstuk van de vergadering die tot diep in de nacht zou duren: de tweede termijn van de perspectiefnota met alle beleidskeuzes voor de komende jaren.

Aan een lang politiek seizoen vol moeilijke en soms ook pijnlijke beslissingen, kwam afgelopen woensdagnacht een einde.  Tijdens het afsluitende debat over de Perspectiefnota kwamen tal van amendementen en moties aan de orde, en kruiste vooral de SP, bij monde van Hans van Hooft jr., de degens met de coalitiepartners GroenLinks, D66 en PvdA.Van Hooft probeerde gaten te slaan in de plannen op het gebied van met name de problemen rond gesubsidieerde banen, maar kreeg zelf niet mis te verstane verwijten terug om de oren omdat hij de groep mensen waar het hier om gaat betitelde als “onrendabel”, en omdat Van Hooft niet gelooft in re-integratie van mensen. Ook werd hem aangewreven dat hij zich wel druk maakt om een groep van circa 400 mensen die min of meer vastzit in een baan die eigenlijk bedoeld is als opstap naar meer, maar dat hij intussen de grote andere groep mensen in de bijstand en de Wajong vergeet. Namens GroenLinks betreurde onze fractievoorzitter Noël Vergunst het feit dat de SP kennelijk niet meer gelooft in de maakbare samenleving: “De SP zegt tegen mensen in de bijstand: het komt wel goed, de markt trekt wel weer aan en lost het wel op. GroenLinks vindt: de overheid moet niet wachten tot de economie aantrekt, maar zelf actief mensen begeleiden naar werk.”Over het dossier werk en inkomen merkte Noël Vergunst op dat een budget van €4.300.00, = momenteel voor een groot deel wordt uitgegeven voor werknemers bij de gemeente zelf - voor het sociaal plan van Stichting Uitzicht. Vergunst vroeg het college hoe ze andere werkgevers en kleine instellingen zullen ondersteunen in een zorgvuldige afbouw gesubsidieerde arbeid, omdat deze organisaties zelf niet het vermogen hiervoor op de plank hebben liggen. Dit open einde moet nog worden opgelost. Nijmegen 1 kan blijven zendenDe alom gewaardeerde stadszender Nijmegen 1, die door de afbouw van gesubsidieerde banen op zwart dreigde te moeten gaan, kreeg op deze politieke avond steun van de voltallige Raad. Weliswaar was het voor meerdere partijen, waaronder ook GroenLinks, een dilemma: dat er wel meer instellingen zijn die in de problemen komen door het verlies van gesubsidieerde arbeid. Omdat ook het college al aanstalten maakte om het voor de stad en het stedelijk debat zo belangrijke Nijmegen 1 te hulp te schieten, kon GroenLinks meegaan in een motie van het CDA, waarin werd opgeroepen om Nijmegen 1 van voldoende middelen te voorzien om niet direct in de problemen te geraken door de afbouw van gesubsidieerde arbeid. Ons raadslid Pepijn Boekhorst boekte nog een mooi succes door de complete raad mee te krijgen in zijn motie waarin hij opriep om het Architectuurcentrum ACN net als alle andere instellingen op dit vlak te korten met niet meer dan de 2,5 % die ook andere instellingen treft. Daardoor kan het ACN opgelucht adem blijven halen, en haar goede werken blijven voortzetten. Als geheel kreeg de perspectiefnota, inclusief een amendement van GroenLinks, voldoende steun, waarbij de fractie van GroenLinks zelf een tikkeltje verdeeld was omdat voor de komende tijd weliswaar voldoende borging aanwezig is om Nijmegen als sociale stad intact te houden, maar de zekerheid daarover voor de wat langere termijn nog niet waterdicht is te krijgen.Lentse Lus mot blieveIn de afgelopen jaren heeft GroenLinks zich met assistentie van het CDA consequent ingezet voor het behoud van een ongelijkvloerse kruising voor voetgangers & fietsers op de plek van de Lentse Lus. En terecht: in de afgelopen jaren dat het viaduct extra heeft mogen bestaan, hebben verreweg de meeste fietsers en voetgangers deze kruising gebruikt in plaats van de gelijkvloerse kruising op de Prins Mauritssingel. Ook nu de huidige Lentse Lus op de sloopnominatie staat vanwege de aanleg van het nieuwe station, liet GroenLinks zich niet onbetuigd: geef de projectontwikkelaar die een mooie kruising in zijn ontwerp fietst flink wat bonuspunten. De wethouder zegde dit toe, en sprak de verwachting uit dat er snel op de huidige plek van het viaduct een nieuwe over- of onderdoorgang zal verschijnen.Vragen bij de Dorpensingel-OostDe Dorpensingel-Oost moet worden aangelegd, vond een groot deel van de raad begin 2010. GroenLinks had en heeft daar zo zijn twijfels bij, vooral nu blijkt dat men in Lingewaard helemaal niet met die weg bezig is. Ons raadslid Pepijn Oomen vreesde dan ook een "Betuwelijnfiasco", een weg die door mooie natuur getrokken wordt en dan vervolgens in het buitenland nergens op uitkomt. Die vrees werd door de rest van de raad niet gedeeld. Wel werd bij aanleg van de Dorpensingel en de Parmasingel raadsbreed gevreesd voor sluipverkeer vanuit Lingewaard dat door Lent zou racen om vooraan op de Waalbrug aan te kunnen sluiten: daarom steunde GroenLinks het amendement van de PvdA dat een knip in de wegenstructuur voorwaardelijk maakt aan de aanleg van deze wegen. Met die duidelijke boodschap kan wethouder Henk Beerten weer met Lingewaard gaan onderhandelen.Cultuurvisie @ TwitterIn de raadskamer is gesproken over de wijze waarop cultuurwethouder Henk Beerten de discussie met Nijmegen en haar bewoners aan wil gaan over de cultuurvisie voor de komende jaren. Via Twitter wil de wethouder de discussie zo open mogelijk aangaan, zonder vooraf op te leggen waar het wel of niet over mag gaan. Namens GroenLinks sprak fractievolger Jeroen de Haan-Rißmann waardering uit voor de frisheid en vernieuwing van dit idee, maar tekende hij tegelijk ook de nodige zorgen aan. Zo moet worden opgepast voor te hoge verwachtingen bij het publiek over de mate waarin hun inspraak daadwerkelijk wordt omgezet in concreet beleid. Verder moet een sfeer van 'de meeste stemmen gelden' worden vermeden, en kan worden verwacht dat deelnemers aan het Twitterdebat in vele gevallen zullen gaan pleiten voor hun eigen culturele parochie. Jeroen de Haan-Rißmann pleitte dan ook voor een goede regie over de discussie, en enige richting en beperking in de thema's waarover gediscussieerd kan worden. Daarbij vroeg hij onder meer aandacht voor de ketengedachte en onderlinge samenhang in de diverse culurele disciplines, alsook het komen tot een visie op hoe we er samen voor kunnen zorgen dat ook kleinere culturele instellingen de beste kansen hebben om ook in de toekomst van waarde te blijven voor de culturele stad Nijmegen.Vlug(ge)schrift verschijnt na elke raadsvergadering. Bekijk of beluister de politieke avond via http://nijmegen.raadsinformatie.nl