“ Zonne-energie op daken meer stimuleren ”

Daan Moerkerk raadslid

Om een evenwichtiger verhouding tussen wind en zon te realiseren roepen de fracties van de regio Arnhem-Nijmegen de betrokken gemeentes op om te onderzoeken onder welke voorwaarden meer zoekgebieden voor windmolens wél mogelijk zouden zijn, door kritisch te kijken naar de harde restricties in eigen beleid en bijvoorbeeld door samen te werken met coöperaties en goede afspraken met omwonenden te maken over overlast. Daarnaast ziet GroenLinks graag dat gemeentes veel meer inzetten op het stimuleren van zonne-energie op daken.

Verder wil GroenLinks dat elke gemeente het streven naar 50% lokaal eigendom opneemt in haar beleid en pleit zij ervoor het regionale samenwerkingsverband van energie-coöperaties, als partner te betrekken bij het zoeken naar locaties en mogelijke projecten. Bij de beoordeling van lokale energie-initiatieven zou dan ook meer nadruk dienen te liggen bij de opbrengsten ervan en zou de term woonlastenneutraliteit als uitgangspunt in het conceptbod opgenomen dienen te moeten worden.

Ook wil GroenLinks graag dat jongeren nog meer betrokken worden bij het resultaat, bijvoorbeeld door de RES te verpakken in lesmateriaal voor het primair, voortgezet en vervolgonderwijs en door onderwijsinstellingen en/of vakgroepen actief te benaderen. Tenslotte ziet GroenLinks graag een gezamenlijke oproep van de RES-gemeenten uit de regio Arnhem-Nijmegen aan de landelijke overheid voor wetgeving om eigenaren te stimuleren zonnepanelen op hun daken te leggen.

Bovenstaande is vastgelegd in een gezamenlijk statement, dat hieronder te downloaden is.