Nijmeegse wijken moeten gemengd en leefbaar zijn

GroenLinks staat voor een ongedeelde stad en gemengde wijken, waar bewoners met verschillende levensstijlen en andere inkomens elkaar ontmoeten en prettig samenleven. In het coalitieakkoord met D66 en SP hebben we afgesproken ons hier hard voor te gaan maken deze coalitieperiode. Recente berichtgeving in de Gelderlander lijkt er echter op te wijzen dat er op een aantal plekken in Nijmegen nog winst te behalen valt. 

Daarom stelde Cherelle de Leeuw, samen met Remy Maessen (D66) en Matthias van Hunnik (SP) vragen aan het college.

Raadslid Cherelle de Leeuw: 

Een diverse samenstelling van een wijk vergroot de leefbaarheid en verbinding binnen een wijk. Dat is op allerlei manieren waardevol. Nu zijn woningbouwcorporaties verplicht om mensen met een bepaald inkomen in huizen te plaatsen op basis van een maximale huurgrens. Dat maakt het lastiger om veel variatie te creëren binnen een straat of complex. Corporaties kunnen echter wel variëren met die huurprijs, zodat mensen met een iets lager inkomen tóch in bepaalde huizen kunnen wonen. Portaal heeft hier al positieve ervaring mee. Wij zijn benieuwd of dat ook bij de overige corporaties kan helpen en of het college ook nog andere oplossingen voor ogen heeft. Zo werken we samen aan prettig wonen en leefbare wijken.

De vragen lees je hieronder en ook de Gelderlander schreef een artikel over de vragen van GroenLinks, D66 en SP. 

  1. Heeft het college kennis genomen van het artikel van 1 september in de Gelderlander over de problemen in een stuk van Neerbosch-Oost? Welke structurele maatregelen worden er genomen om dergelijke problemen in Nijmegen op te lossen? Op welke manier is de gemeente betrokken bij deze oplossingen?
  2. In de berichtgeving worden zorgen geuit vanuit veiligheid, zorg en wonen. Dat toont het belang aan van een goede verbinding tussen deze beleidsgebieden. Hoe wordt hierop samengewerkt als het gaat om het leefbaar houden van buurten en wijken? Ziet het college nog verbeterpunten als het gaat om deze samenwerking?
  3. Hoe beoordeelt het college het passend toewijzen, zowel betreffende positieve als negatieve gevolgen? Zorgt het passend toewijzen ervoor dat de beschikbare woningen voor de laagste inkomens beschikbaar komen? Heeft passend toewijzen volgens het college gevolgen gehad voor de samenstelling en de leefbaarheid van Nijmeegse wijken?
  4. Kan het college aangeven welke mogelijkheden zij zien om een ongedeelde stad en gemengde wijken te realiseren? Welke middelen ontbreken er volgens college nog om dit te bereiken? Zijn er voorbeelden op dit vlak uit andere steden die het college kent en overweegt of juist niet uitvoert? Waarom wel/niet?
  5. Kan het college aangeven welke wijken volgens haar de belangrijkste aandachtswijken zijn op dit punt en welke middelen ze inzet om deze wijken een impuls te geven?
  6. Woningcorporatie Portaal hanteert een afwijkend beleid waar het gaat om passend toewijzen (zie voetnoot 1). Portaal ervaart dit zelf als een manier om de samenstelling van een wijk diverser te houden. Hoe beoordeelt het college deze werkwijze van woningcorporatie Portaal? Ziet het college meer mogelijkheden voor corporaties om huren te differentiëren, afhankelijk van het inkomen van de huurder?
  7. Kan het college aangeven of de woningbouwopgave voldoende aansluit bij de in het coalitieakkoord opgenomen wens om ongedeelde wijken te creëren?

GroenLinks, D66 en SP zijn erg benieuwd naar de antwoorden op de vragen en de plannen van het college om ervoor te zorgen dat Nijmegen écht een ongedeelde stad wordt. 

 

* Bron afbeelding door fir0002/flagstaffotos.com.au [GFDL 1.2], from Wikimedia Commons