GroenLinks, D66 en SP sluiten coalitieakkoord 'Nijmegen: samen vooruit'

GroenLinks, D66 en de SP vormen de nieuwe coalitie in Nijmegen. De partijen sloten een akkoord waarin de energietransitie, zorg voor inwoners, economie & werk en aantrekkelijke stad de belangrijkste thema’s zijn. Namens de partijen gaan de volgende wethouders met de opgaven voor de stad aan de slag: Harriët Tiemens (GroenLinks), Noël Vergunst (GroenLinks), Bert Frings (GroenLinks), Grete Visser (D66), Monique Esselbrugge (D66), Renske Helmer-Englebert (SP) en Bert Velthuis (SP).

Nijmegen is een aantrekkelijke stad en staat er goed voor. De potentie van de stad gaan we de komend vier jaar optimaal benutten. We groeien gezond verder, zowel in inwoneraantal als in werkgelegenheid. We blijven aantrekkelijk voor bewoners, bedrijven, instellingen en bezoekers. Er wordt geïnvesteerd in alle wijken. We vinden het vanzelfsprekend dat we een enorme duurzaamheidsslag gaan maken. We investeren in een gezonde groei van onze stad en zorgen dat alle Nijmegenaren mee kunnen ontwikkelen.

Het coalitieakkoord heeft de titel ‘Nijmegen: samen vooruit’ en is opgebouwd rond vier grote opgaven voor Nijmegen:

 

De stad moet duurzamer

Nijmegen is European Green Capital en wil ook in de komende jaren een voortrekkersrol blijven spelen. De ambitie is om in 2045 energieneutraal te zijn. Een immense operatie die veel impact heeft op inwoners en bedrijven. Deze coalitieperiode willen we acht wijken van het aardgas af hebben. We maken geld vrij om dit proces zorgvuldig te doen en als cofinanciering voor projecten met andere partijen (€ 900.000 oplopend tot €1,5 miljoen). We werken daarbij nauw samen met woningcorporaties. We stellen een transitiefonds energie van € 5 miljoen in dat particulieren en bedrijven helpt om zelf duurzaam te investeren in huizen en panden.

Schonere lucht in Nijmegen is nodig voor de gezondheid van inwoners. We zijn van mening dat een milieuzone nodig is om de roetreductienorm te halen. We sluiten voor de zonering daarvan aan bij de harmonisatie van het Rijk. We maken er € 300.000 voor vrij

We zetten in op opwekking van wind- en zonne-energie, kijken of een eigen warmtebedrijf helpt bij de versnelling en stimuleren duurzaam gedag.

 

Een sociale stad blijven

Nijmegen heeft een sterke traditie in zorg en welzijn voor al haar inwoners; die zetten wij voort. Tegelijkertijd is er een flinke uitdaging op financieel gebied. De financiële tekorten willen we aanpakken door maatregelen die de ondersteuning efficiënter en effectiever maken en door een beperkte versobering. Voor de grote veranderingen die nodig zijn trekken we extra geld uit. We willen dat zoveel mogelijk mensen volwaardig mee kunnen doen in de Nijmeegse samenleving en de ondersteuning bieden die daar echt bij helpt. We leggen daarvoor sterker dan voorheen de verbinding tussen werk, inkomen, onderwijs, welzijn en zorg.

We gaan aan de slag met hervorming van het sociaal domein. Een transformatiefonds zorg & welzijn van € 2 miljoen maakt het mogelijk om hierin te investeren:

- preventie bij kinderen en jongeren: hulp aan kinderen en jongeren beter organiseren, dichtbij de dagelijkse leefomgeving van het kind

- een doorbraakaanpak voor 3500 gezinnen die van meerdere regelingen gebruikmaken

- een hervorming van het stelsel zorg & welzijn: minder bureaucratie, doen wat nodig is (maatwerk), preventie, aanbod aanpassen aan de behoeften binnen het stadsdeel

- verbeteren van jeugdzorg met verblijf, samen met jeugdhulpaanbieders zorgen voor voorkomen of verkorten van verblijf.

Huishoudelijke hulp wordt omgevormd tot zoveel mogelijk een algemene voorziening. De gemeente betaalt een inkomensafhankelijke bijdrage in de kosten. Inkomens tot € 28.000 gaan er niet op achteruit. De toegang wordt simpeler. Cliënten kiezen zelf of ze twee of drie uur per week ondersteuning willen. Wie meer hulp nodig heeft, kan een maatwerkoplossing aanvragen. Bij uitwerking van dit voorstel kijken we naar de stapeling van lasten bij kwetsbare huishoudens en effecten bij middeninkomens (€ 28.000 - € 45.000).

Nijmegen houdt een ruimhartig minimabeleid. We gaan regelingen en voorzieningen slimmer en effectiever inzetten en werken aan een meer integrale aanpak. We kijken wat nodig is en willen mensen activeren.

De individuele bijzondere bijstand verstrekt voortaan goederen op prijsniveau van tweedehands goederen, behalve voor beddengoed, matrassen, witgoed en stoffering. De collectieve aanvullende ziektekostenverzekering (CAZ) blijft beschikbaar voor mensen met een inkomen tot 130% bijstandsniveau, maar de gemeentelijke bijdrage wordt iets lager. We maken afspraken met zorgverzekeraars voor mensen met een betalingsachterstand groter dan 6 maanden. We zorgen dat we mensen met schulden zo vroeg mogelijk in beeld hebben en bieden deskundige financiële hulp bij STIP en sociale wijkteams.

Het busabonnement voor 65+’ers wordt vanaf 2020 omgebouwd naar een busabonnement voor iedereen met een laag inkomen (tot 130% bijstandsnorm).

 

Versterken economische veerkracht

Nijmegen heeft een groot economisch potentieel. We investeren in de economische veerkracht van Nijmegen met ruimte voor kansrijke sectoren en stimuleren van ondernemerschap, wat leidt tot meer banen. We werken aan verbetering van aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt samen met de stad en regio. Daarin investeren we € 450.000, oplopend tot € 1.000.000. We verbeteren de dienstverlening aan bestaande bedrijven door onder meer versterking van accountmanagement en acquisitie en stellen voor Health en High Tech een investeringskrediet van € 2 miljoen beschikbaar voor het Chip Integration Technology Center (CITC) .

Met baanarrangementen willen we de mismatch op de arbeidsmarkt oplossen. Het WerkBedrijf krijgt hiervoor een nieuwe opdracht. Langdurig bijstandsgerechtigden blijven we actief bemiddelen naar (vrijwilligers)werk. De succesvolle pilot wijkvegers in Dukenburg breiden we uit naar de hele stad

 

Bouwen aan een aantrekkelijke stad

Nijmegen is en blijft een aantrekkelijke stad. We maken groei mogelijk en zorgen dat de bestaande stad aantrekkelijk blijft. We bouwen tot 2022 2000 (400 extra) sociale en 1200 (500 extra) middeldure huurwoningen. We stimuleren ook bouw in de bestaande stad. We hebben blijvende aandacht voor de kwaliteit en binnenklimaat van woningen en de betaalbaarheid van de energierekening. In de Woonvisie hebben we aandacht voor voldoende woningen voor starters en studenten en voor (het aandeel aan) goedkope woningen (tot € 417).

We investeren € 1 miljoen in het versterken van het cultureel klimaat en culturele voorzieningen. We ontwikkelen het Valkhofkwartier (inclusief Museum Het Valkhof) en willen aan de slag met het park, los van realisatie van de donjon.

We willen de Dorpensingel aanleggen en trekken daar € 1,4 miljoen extra voor uit, onder voorwaarde van cofinanciering van de provincie en de gemeente Lingewaard. Eind 2019 is hier definitief uitsluitsel over.

Reconstructie van de Graafseweg is nodig; dit werken we uit in samenspraak met omwonenden.

We zoeken naar investeringsruimte voor de Nota Buitensportaccommodaties en komen met scenario’s voor zwembaden.

We geven een impuls aan onderhoud van woonstraten en groen. We vervangen asfalt door klinkers in woonstraten en nemen herinrichting van loop- en fietsroutes mee.

De bussen gaan uit de Burchtstraat. Lijnbussen blijven op de Waalkade, want de binnenstad moet goed bereikbaar blijven.

 

Beoogde portefeuilleverdeling

Het nieuwe college telt zeven wethouders, waarvan er twee parttime werken en één een tijdelijke opdracht heeft:. In vier jaar tijd betekent dit een bezetting van 6,2 fte.

Hubert Bruls, burgemeester

Openbare Orde & Veiligheid, Dienstverlening & Burgerzaken, Externe Betrekkingen, Juridische Zaken, Communicatie, Onderzoek & Statistiek

Harriet Tiemens (GroenLinks)

Duurzaamheid (klimaat en energie), Wonen, Mobiliteit, Parkeren, Groen & Water

Noël Vergunst (GroenLinks)

Stedelijke Ontwikkeling, Ruimtelijke Ordening, Cultuurhistorie, Grondbeleid, Cultuur

Bert Frings (GroenLinks), 0,8 fte tot 1 november 2020

Projectwethouder herziening Wmo-stelsel (Wmo, Jeugdzorg, GGZ, Beschermd Wonen)

Grete Visser (D66)

Onderwijs, Zorg & Welzijn (Diversiteit, Asiel, Gezondheid, Preventief Jeugdbeleid, GGD, Mantelzorg, Vrijwilligersbeleid, herziening Wmo-stelstel vanaf 1 november 2020).

Monique Esselbrugge (D66)

Financiën, Economie, Citymarketing, Vestigingsbeleid, Binnenstad & Toerisme, Personeel & Organisatie

Renske Helmer-Englebert (SP)

Werk, Inkomen & Armoedebestrijding, ICT & Faciliteiten

Bert Velthuis (SP), 0,7 fte

Wijken, Openbare Ruimte, Vastgoed, Sport & Accommodaties

 

De drie partijen leggen het coalitieakkoord nog voor aan hun leden.