Gezocht: nieuw partijraadslid namens de afdeling Nijmegen en nieuwe voorzitter bestuur

Vanwege een tussentijdse vacature is de afdeling Nijmegen op zoek naar een enthousiaste ‘Nijmeegse GroenLinkser’ die de afdeling zou willen vertegenwoordigen in de Partijraad tot aan het eind van de zittingstermijn van de huidige Partijraad (tot en met maart 2013).

Daarnaast gaat onze afdelingsvoorzitter na zes jaren goede dienst weg, omdat zijn termijn erop zit. Het bestuur draagt Paul Franssen voor als nieuwe voorzitter, maar wil de leden de gelegenheid geven om ook anderen kandidaat te stellen.

Vacature Partijraadslid

Wat is de Partijraad en wat doet het?

De Partijraad beschrijft zichzelf als volgt: De Partijraad heeft als kerntaak open en brede politieke debatten te organiseren die de partij voeden met richtinggevende conclusies, zowel over landelijke, Europese als regionale thema's. De partijraad komt enkele malen per jaar bijeen. De 80 partijraadsleden worden voor drie jaar gekozen vanuit lokale en provinciale afdelingen (68 leden), landelijke werkgroepen (10 leden) en DWARS (2 leden).

De Partijraad is dus een soort denktank die minstens vier keer per jaar op een zaterdag bijeenkomt in Utrecht en discussie voert over wat GroenLinks van een bepaald onderwerp zou moeten vinden. De onderwerpen die de Partijraad behandeld zijn zeer divers. De afgelopen twee jaar stonden bijvoorbeeld op de agenda: euthanasie, CO2-opslag, referenda, Kunduz, de groene economie, en de kerntaken van de gemeente. Het ideale partijraadslid is dus een generalist met een brede interesse die zich snel een mening kan vormen over een onderwerp en deze mening ook uit kan dragen in de discussie tijdens de partijraadsvergadering.

De afdeling Nijmegen verwacht van het nieuwe partijraadslid dat hij/zij:

• bij de vergaderingen van de Partijraad aanwezig is,

• gebruik maakt van onze lokale Werkgroep Landelijk als klankbord door een aantal dagen voor de partijraadsvergadering het betreffende onderwerp met de werkgroep voor te bespreken,

• aanspreekbaar is voor de leden van de afdeling, zeker voor die leden die specifieke expertise hebben op het onderwerp van de eerstvolgende partijraadsvergadering,

• na afloop van de partijraadsvergadering verslag uitbrengt aan de Werkgroep Landelijk en aan de leden van GroenLinks Nijmegen op de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering.

Houdt rekening met een tijdsbesteding van ongeveer twee dagen rond elke partijraadsvergadering (inclusief inlezen, voorbespreking met de Werkgroep Landelijk en de partijraadsvergadering zelf).

Heb je belangstelling voor deze functie, laat ons dit dan uiterlijk 15 oktober weten door een korte motivatie (maximaal een half A4) te sturen naar bestuur@groenlinksnijmegen.nl. Diegenen die zich van tevoren willen oriënteren op het partijraadslidmaatschap kunnen meer informatie vinden op http://organisatie.groenlinks.nl/partijraad. Daarnaast kan je je vragen richten aan Jan Ruyssenaars (partijraadslid namens GroenLinks Gelderland)  op j.ruyssenaars@upcmail.nl, en aan Pepijn Oomen (huidig partijraadslid namens de afdeling Nijmegen) op pepijnoomen@gmail.com. Wil je van tevoren de Partijraad een keer in actie zien, dan raden we je aan om de partijraadsvergadering van 6 oktober aanstaande te bezoeken. De vergaderingen van de Partijraad zijn openbaar voor alle leden van GroenLinks.

Op 25 oktober zal de ALV uit de beschikbare kandidaten één nieuw partijraadslid kiezen die de afdeling Nijmegen tijdens de partijraadsvergaderingen zal vertegenwoordigen.

 

Vacature Afdelingsvoorzitter

Aan de leden van GroenLinks Nijmegen.

•         Vertrek oude voorzitter

•         Verkiezingen van een nieuwe voorzitter

•         Mogelijkheid voor het aanmelden van kandidaten.

Na 6 jaar voorzitterschap van het bestuur van GroenLinks Nijmegen neemt huidig afdelingsvoorzitter Volkert Vintges afscheid. Zijn reglementaire zittingsperiode van maximaal 6 jaar zit erop en het wordt tijd voor vernieuwing. De Statuten en Reglementen van GroenLinks geven geen duidelijke richtlijnen voor hoe een voorzitter van een GL afdeling te kiezen. Het afdelingsbestuur stelt echter voor dat dit door middel van verkiezingen gaat op de ALV van 25 oktober. Kandidaten kunnen zich melden tot uiterlijk 22 oktober bij het afdelingssecretariaat op: bestuur@groenlinksnijmegen.nl.

Alle kandidaten worden verzocht een toelichting te geven op hun kandidatuur. Ook wordt alle kandidaten geadviseerd steunbetuigingen voor hun kandidatuur toe te voegen aan hun kandidaatstelling.

Om als politieke partij goed te kunnen functioneren is er een goede organisatie nodig, ook lokaal. De taken van het afdelingsbestuur zijn te samen te vatten in vier functies: Ten eerste de beheersfunctie, oftewel het beheren van de administratie en de financiën. Ten tweede de dialoogfunctie, het open houden van het debat tussen de leden en onze politici. De derde functie is de kweekvijverfunctie, oftewel het personeelsbeleid in brede zin. Tot slot is er de cultuurfunctie; GroenLinks moet een club zijn waar je bij wilt horen.

Het bestuur schrijft elk jaar een jaarplan en stelt de begroting van de afdeling op. Daarnaast organiseert het bestuur ten minste twee ALV’s per jaar om samen met de leden besluiten te nemen en organiseert het een aantal Politiek Café 's waar plek is voor meningsvorming onder de leden. Daarnaast houdt het bestuur intensief contact met onze lokale inhoudelijke werkgroepen en is het verantwoordelijk voor campagnes tijdens maar ook buiten verkiezingstijd. In voorbereiding op de gemeenteraadsverkiezingen faciliteert het afdelingsbestuur het proces van samenstelling van de kandidatenlijst en opstellen van het verkiezingsprogramma. Daarnaast speelt het afdelingsbestuur, en in het bijzonder de afdelingsvoorzitter, een rol bij de beoordeling van het functioneren van de zittende raadsleden en wethouders en speelt het een bemiddelende rol bij eventuele conflicten.

Het afdelingsbestuur vergadert één maal in de drie weken. Tevens zijn bestuursleden aangesloten bij één of meerdere lokale werkgroepen en wonen ze regelmatig de fractievergadering bij. Gezien de specifieke rol van bestuursleden, heeft het bestuur besloten tot een snuffel/inwerkperiode van drie maanden alvorens een kandidaat officieel in het bestuur kan worden gekozen. Dit om wederzijdse teleurstelling te voorkomen.

Functieprofiel voorzitter:

•         Kan leiding geven aan de afdeling

•         Is instaat om de bestuursvergaderingen en de ALV’s voor te zitten

•         Is aanspreekbaar voor de leden

•         Is aanspreekpunt voor de fractie en wethouders

•         Heeft samenbindende kwaliteiten

•         Kan de afdeling naar buiten toe representeren

•         Kan, indien nodig, bemiddelen bij conflicten

•         Is minimaal twee avonden per week beschikbaar

Vanuit het bestuur wordt Paul Fransen voorgedragen als kandidaat-voorzitter om Volkert op te volgen. Paul is 24 jaar oud en draait al sinds januari 2010 mee in het bestuur. Sinds een half jaar is hij zich warm aan het lopen als vice-voorzitter. Daarvoor was hij actief bij de Nijmeegse afdeling van DWARS, GroenLinkse Jongeren. Paul heeft politicologie gestudeerd en is projectbegeleider bij ProDemos, Huis voor Democratie en Rechtstaat. Het bestuur draagt Paul voor omdat hij tijd, kwaliteit en ambitie heeft om deze taak goed te kunnen vervullen. Hij heeft goede contacten opgebouwd met fractie, de wethouders en met de leden. Hij is actief in de lokale werkgroepen en heeft in Nijmegen mede leiding gegeven aan de recente verkiezingscampagne. Hij heeft de zittende bestuursleden er, tijdens zijn periode als vice-voorzitter, van overtuigd dat hij er klaar voor is om de rol van afdelingsvoorzitter over te nemen. Voor zijn CV, zie http://www.linkedin.com/pub/paul-l-p-s-fransen/47/72/825.

Voor alle nieuwe kandidaatleden van het bestuur geldt dat ze eerst drie maanden in het bestuur meedraaien voordat ze in functie treden. Het bestuur stelt voor dat dit ook geldt voor een eventuele nieuwe voorzitter die nog niet met het afdelingsbestuur heeft meegedraaid. In dat geval zal het zittende bestuur een interim-voorztter aanwijzen om de functie van voorzitter gedurende drie maanden te vervullen.

Namens het bestuur: Wouter Witteveen secretaris