Gemeente continueert tegemoetkoming OZB voor sportverenigingen

Nijmeegse amateursportverenigingen die eigenaar zijn van hun sportaccommodatie, clubhuis en/of kleedruimte, krijgen ook in 2010 40 tot 60 procent van hun OZB-lasten gecompenseerd van de gemeente. Sportwethouder Floris Tas (GroenLinks) hecht belang aan de amateursport en wil de clubs daarom blijven ondersteunen in financieel zware tijden, zodat sport voor alle Nijmegenaren betaalbaar blijft. Het college is voornemens de OZB-lasten nog tot 2014 op enige wijze te compenseren voor sportclubs, maar na 2010 is minder budget beschikbaar. Daarom stelt de gemeente in 2011 een nieuwe compensatieregeling vast.

Sinds 2004 kent de gemeente Nijmegen een compensatieregeling voor OZB-lasten van amateursportverenigingen. Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten de regeling voort te zetten in 2010, om de amateursportverenigingen te ondersteunen in financieel zware tijden en om, conform het coalitieakkoord, sportdeelname betaalbaar te houden voor alle Nijmegenaren. Daarna, van 2011 tot 2014, is er minder budget beschikbaar dan de afgelopen jaren. In 2011 komt het college daarom met een voorstel om de amateursportverenigingen ook de komende jaren nog deels te kunnen compenseren voor de hoge OZB-lasten.

De afgelopen jaren hebben veel Nijmeegse sportverenigingen en de gemeente Nijmegen fors geïnvesteerd in nieuwe sportaccommodaties en verbetering van de kwaliteit van bestaande accommodaties, bijvoorbeeld clubhuizen en kunstgrasvelden. De waarde van het onroerend goed is daardoor flink gestegen, met als gevolg veel hogere onroerende-zaakbelastingen voor amateursportverenigingen. Om de verenigingen tegemoet te komen in de kostenstijgingen en de sport op die manier betaalbaar te houden voor Nijmegenaren, zijn de verenigingen sinds 2004 in hun OZB-lasten gecompenseerd. Dit hield in dat:

a)       amateursportverenigingen die een club-/kleedaccommodatie in eigendom hebben, maar een sportaccommodatie huren van de gemeente, 40% gecompenseerd kregen;

b)       amateursportverenigingen met een eigen club-/kleedaccommodatie én een sportveld in eigendom, 60% gecompenseerd kregen;

c)       verenigingen die geen eigendom hebben maar alleen huren, niet voor compensatie in aanmerking kwamen.

De huidige compensatieregeling liep tot en met 2009 en betrof zo’n dertig sportverenigingen. Het college heeft nu besloten de regeling in 2010 op dezelfde manier voort te zetten. In 2011 besluit het college over de precieze compensatie per club voor de jaren 2011 tot en met 2013. Daarvoor is in totaal 52.000 euro per jaar beschikbaar. De compensatieregeling vervalt in 2014. De gemeente is en blijft de komende jaren in gesprek met de amateursportverenigingen, opdat zij nadien zelfstandig in staat zullen zijn de hogere lasten op te kunnen brengen.