Jeanine Brummel-Ahlaloum, raadslid GroenLinks: “De huidige landelijke uitvoering van de Wet Inburgering is een drama voor nieuwkomers. Met de nieuwe Wet Inburgering gaat de regie eindelijk weer terug naar de gemeenten. En ligt er een kans om het veel beter te doen in Nijmegen. We moeten er nu voor zorgen dat alle nieuwkomers in Nijmegen vanaf dag één een goede start krijgen.

“ Alle nieuwkomers in Nijmegen verdienen een goede inburgering. ”

Jeanine Brummel Ahlaloum raadslid

In januari 2022 zal de nieuwe Wet Inburgering ingaan. Gemeente Nijmegen komt daarom samen met andere gemeenten in de regio met de ‘Regionale beleidsnota invoering nieuwe wet Inburgering 2021’. GroenLinks staat achter de uitgangspunten in de regionale beleidsnota, maar vindt nog niet duidelijk genoeg hoe de gemeente de nieuwe Wet Inburgering concreet vorm gaat geven in Nijmegen. En die duidelijkheid is juist waar de professionals en ervaringsdeskundigen om vragen. Dit kwam o.a. naar voren uit de brief van de Adviescommissie Kleurrijk Samenleven en de uiteenlopende contacten die de projectgroep inburgering van GroenLinks Nijmegen heeft gehad met het werkveld, zoals taalaanbieders, VluchtelingenWerk, welzijnsorganisaties en het Werkbedrijf. 

Gelijke kansen voor alle nieuwkomers

De motie roept het College op om alle Nijmeegse nieuwkomers gelijke kansen te bieden bij inburgering. Voor een aantal groepen zijn er extra stappen nodig om gelijke kansen te creëren, zoals de groep vrouwelijke nieuwkomers. Zij hebben vaak te maken met extra uitdagingen tijdens het inburgeringstraject (bijvoorbeeld uitval wegens zwangerschap, zorg voor kinderen), en hebben minder vaak een baan dan mannen. Dit vraagt om extra aandacht en ondersteuning. Denk hierbij aan optimaal aansluiten bij hun talenten en mogelijkheden, goede begeleiding bieden bij alle (tussen)stappen naar werk, inzetten op empowerment, werkgevers enthousiasmeren om vrouwelijke nieuwkomers in dienst te nemen. En kinderopvang te bieden bij taalonderwijs èn maatschappelijke participatie.

Er is ook extra aandacht nodig voor gezinsmigranten (migranten die naar Nederland komen vanwege gezinshereniging) en de groep die nu nog onder de oude inburgeringswet valt en te maken heeft met de nadelen van de oude regeling, de ‘ondertussengroep’. Zij dreigen door landelijke wetgeving een veel beperkter inburgeringsaanbod te krijgen, een soort inburgering ‘light'. GroenLinks vindt dat onwenselijk en meent dat zij ook gebruik zouden kunnen maken van het Nijmeegse maatschappelijke aanbod onder de nieuwe Wet Inburgering, bijv. ondersteuning bij toeleiding naar financiële zelfredzaamheid, vergroten van sociaal netwerk en voorlichting over gezondheid.