De gemeentelijke organisatie wordt diverser!

Nijmegen moet het voortouw nemen in het stimuleren van gelijke kansen op de arbeidsmarkt en de gemeentelijke organisatie kan hierin een goed voorbeeld zijn. In het huidige gemeentelijke personeelsbeleid is nog  geen speciale aandacht voor diversiteit, terwijl dat het diverse karakter van onze organisatie afneemt naarmate de salarisschaal toeneemt.

Dit met name op het gebied van leeftijd en man/vrouwverhoudingen. Fractielid Marieke Smit: “Deze gegevens zijn voor ons reden om het college op te roepen om voor het zomerreces van 2017 een ambitieus en integraal diversiteitbeleid voor de gemeentelijke organisatie en haar aanbestedingsprocedures op te stellen.” Onze motie hierover werd met een grote meerderheid aangenomen. Wethouder Ben van Hees (P&O) zegde toe dat dit plan er binnen enkele maanden zal zijn. In dit plan wordt ook ingegaan op de kansen voor “geanonimiseerd solliciteren”.