Diversiteit

Diversiteit

De gemeente zet zich actief in om discriminatie tegen te gaan en emancipatie te bevorderen. GroenLinks is voor een breed diversiteitsbeleid dat rekening houdt met verschillen en overeenkomsten tussen mensen, bijvoorbeeld in sekse, cultuur en leeftijd, met alle varianten daarbinnen.

Dat begint ermee dat de gemeente weet of, en in hoeverre bepaalde groepen worden achtergesteld en/of uitgesloten. Hierin is een grote rol weggelegd voor bureau Ieder1Gelijk. Het behandelen en registreren van klachten over discriminatie moet zo laagdrempelig mogelijk. GroenLinks wil daarnaast investeren in preventie en voorlichting, bijvoorbeeld op scholen, om zo de sociale veiligheid en leefbaarheid te verbeteren.

Het personeelsbestand van de gemeente wordt een afspiegeling van de Nijmeegse bevolking. De gemeente zet zich actief in voor het aantrekken én behouden van werknemers van verschillende afkomst. De gemeente voert hiervoor een kwalitatief hoogwaardig diversiteitsbeleid. Ze stelt stageplekken beschikbaar en bij aanbestedingen wordt het creëren van stageplaatsen als criterium meegenomen.