Perspectief op Nijmegen

Vandaag wordt de perspectiefnota besproken in de Nijmeegse gemeenteraad. Bij de perspectiefnota - de naam zegt het al - wordt vooruit geblikt naar de komende jaren en worden belangrijke keuzes gemaakt die ten grondslag liggen aan de begroting die in het najaar wordt vastgesteld. Hieronder leest u de bijdrage die fractievoorzitter Noël Vergunst zojuist in eerste termijn hield: "GroenLinks combineert idealisme en dromen met het ontwikkelen van realistische plannen. Dat kan alleen in samenwerking en dialoog met de stad."

Nijmegen is een mooie stad om in te wonen. Nijmegen barst van de initiatieven. Samen maken de inwoners een mooie stad. Nijmegen scoort weer goed in de Atlas voor Gemeenten als aantrekkelijke stad, met goede voorzieningen, een bruisend cultureel leven en nu ook voor het eerst aangetoond: we hebben een rijke groene leefomgeving zowel in als buiten de stad.Je zou dit wel eens vergeten als je alle sombere verhalen hoort en leest over de economie en de crisis. Inderdaad, veel mensen maken zich grote zorgen om hun baan, schoolverlaters vinden moeilijk werk, starters vinden moeilijk een woning en ouderen, zieken en hun naasten vragen zich af hoe het verder moet met de zorg. Is die nog wel betaalbaar en wordt er niet te veel gevraagd?Door de opeenstapeling van bezuinigingen en verkeerde keuzes van het Rijk en de tegenvallende grondexploitaties worden we weer genoodzaakt om fors in te grijpen in de begroting voor de komende jaren. Dat is geen verrassing meer, maar de pijn wordt steeds groter en de gevolgen steeds zichtbaarder.Toch is GroenLinks keer op keer de verantwoordelijkheid niet uit de weg gegaan. We doen dit vanuit de overtuiging dat het anders moet en anders kan. Wij geloven in de initiatieven en creativiteit van burgers en instellingen. Samen maken zij een mooie stad. Buurtbewoners die samen een moestuin maken en beheren in een plantsoen. Een burgerinitiatief om windmolens te bouwen bij de A15. Mensen die vrijwilligerswerk doen bij een verzorgingshuis in hun buurt. Dit betekent niet dat we mensen aan hun lot overlaten. Waar nodig ondersteunt de gemeente of neemt ze zelf het initiatief. En soms moet de gemeente ook stevig bijsturen. We moeten ook ruimte en vertrouwen durven geven en ook risico’s en onzekerheid soms voor lief nemen. We staan weer voor grote financiële opgaven. De kern van ons beleid is een fundamenteel andere aanpak met ruimte en vertrouwen voor burgers, maar nooit laten we mensen in de steek die hulp nodig hebben. In 2014 zijn er weer extra bezuinigingen ingeboekt. Bovenop de eerdere ingezette maatregelen, telt dit zwaar. We accepteren dat dit voor de jaren erna op dit moment nog minder concreet is ingevuld. We weten simpelweg nog niet precies wat er op ons afkomt. De inkt van deze perspectiefnota was nog niet droog of er lag een zorgakkoord. Dat zou kunnen betekenen dat de voorgenomen bezuinigingen van PvdA en VVD op de huishoudelijke hulp niet leiden tot een korting van 10 miljoen, maar 4 of 5 miljoen. Nog steeds een fors bedrag. Wat GroenLinks betreft beslissen we volgend jaar hoe we daar concreet mee omgaan. We zullen dan uiteraard pal blijven staan voor die mensen die niet zonder deze zorg kunnen. Dat geldt ook voor andere veranderingen in het sociale domein. Hier is ons uitgangspunt dat mensen zelf regie kunnen blijven voeren op hun leven, actief participeren aan de samenleving en dat gekozen kan worden voor passende oplossingen. De gemeente vraagt steeds meer van burgers. Daar is niets mis mee, maar dat moeten we wel zorgvuldig doen. Voorgestelde bezuinigingen vielen sommige organisaties rauw op hun dak en leidden soms tot misverstanden. Ga ook in moeilijke tijden in gesprek met burgers en instellingen. Een concreet voorbeeld hiervan is het zwembad in Dukenburg. Voor bewoners uit Dukenburg is het moeilijk voor te stellen dat dit zwembad dicht zou gaan. Zij voelen zich in de steek gelaten door de gemeente. Dukenburg hoort net als andere stadsdelen bij Nijmegen. Wij roepen het college op om samen met bewoners en zwemvereniging in gesprek te gaan over zelfbeheer en hen daarbij actief te ondersteunen. Hiertoe dienen we een motie in. Wat GroenLinks betreft blijft het zwembad open.We hebben de laatste tijd veel aandacht gehad voor de Waalsprong. Het wordt een mooi gebied met een bijzondere nevengeul. GroenLinks heeft jaren geleden ingezet op het realistische plan van een stadsbrug in plaats van het onzalige plan van het doortrekken van de A73, die er ook nooit zal komen. Eind dit jaar zal de Waalsprong nog meer en beter verbonden worden met Nijmegen met de nieuwe stadsbrug. Er is flink bijgestuurd op de grondexploitaties en de risico’s zijn nog scherper in beeld gebracht. De Waalsprong heeft nu onze volle aandacht, maar hoe zit het eigenlijk met het Waalfront? Sinds 2007 is daar eigenlijk weinig gebeurd. Wanneer wordt er gebouwd op de Handelskade? Hoe lang blijft het Waalfront binnen de financiële kaders? Graag horen we hierop een toelichting van het college.Net als de stadsvisie droomt GroenLinks van een binnenstad die goed toegankelijk is voor voetgangers, fietsers en openbaar vervoer met voldoende groen en water om van te genieten. We ondersteunen dan ook het beleid om auto’s en parkeren  te verplaatsen naar de randen van het centrum. De Hezelpoort is een prima plek voor een parkeergarage, maar op dit moment is het niet realistisch om als gemeente hiervoor zelf het risico te nemen. We stellen samen met D66 voor om op deze plek een parkeerterrein in te richten en daarna het Joris Ivensplein autovrij te maken. Een bezoekersgarage onder Plein 1944 vindt GroenLinks onacceptabel. Dit trekt onnodig veel autoverkeer diep de stad in. Verder verwachten we van het college dat ze het parkeerbedrijf op orde brengt. Hiermee bedoelen we zowel de exploitatie als de gebruikersvriendelijkheid. Mensen en allerlei verenigingen en organisaties maken van Nijmegen een mooie stad. De gemeente ondersteunt, initieert, stuurt waar nodig. Zoals de stadsvisie het formuleert: “Het gaat steeds meer om wat er gebeurt (de functie), niet om wie dat doet (de instelling, de burger, et cetera). … Het gaat niet meer om de organisatie, maar om de verbindingen tussen organisaties op individueel niveau, in netwerken.” GroenLinks combineert idealisme en dromen met het ontwikkelen van realistische plannen. Dat kan alleen in samenwerking en dialoog met de stad.