'Nooit méér salaris dan burgemeester'

GroenLinks Nijmegen wil samen met PvdA en SP de topsalarissen van gesubsidieerde instellingen aan banden leggen: niet meer dan het burgemeesterssalaris. Bovendien moeten alle salarissen openbaar zijn. Uit een artikel van de Gelderlander van vandaag.

Geen enkele bestuur­der of directeur van een door de gemeente Nijmegen gesubsidieer­de instelling mag meer verdienen dan de burgemeester. Het salaris inclusief pensioen moet gemaxi­meerd worden op zo’n 170.000 eu­ro.
Dat stellen GroenLinks, de PvdA en SP. Samen hebben ze een meer­derheid in de Nijmeegse raad. De eis van deze partijen is niet nieuw. Eind 2009 stemde er al een raadsmeerderheid mee in. Volgens de drie partijen is er ech­ter niks mee gedaan door het col­lege van B en W. De motie wordt zelfs volledig genegeerd door het college, stelt Noël Vergunst, frac­tieleider van GroenLinks. Het col­lege stelt de raad namelijk voor in te stemmen met een landelijke sa­larisnormering die nu nog uit­komt op 230.000 euro. „Te gek voor woorden”, vindt Vergunst. Hij wijst erop dat het kabinet im­mers al nieuwe wetgeving heeft aangekondigd waarbij het minis­­terssalaris, circa 177.000 euro, de norm wordt. „Wij moeten nu ook een signaal geven.”
Volgens hem is actie nodig omdat straks bij de invoering van de nieuwe wet topinkomens een overgangstermijn van vier jaar geldt. „Zo kunnen ze nog lang ont­snappen aan een lager salaris.”
De PvdA, GroenLinks en SP wil­len niet alleen de salarissen van topbestuurders van Nijmeegse in­stellingen maximeren. Ze vinden dat de salarisgrens van circa 170.000 euro ook zou moeten gel­den voor bovenregionale instellin­gen en organisaties. Bij die grote­re instellingen wordt de ‘burge­meestersnorm’ ook het vaakst overschreden. Volgens Groen-Links-fractieleider Vergunst wor­den er soms zelfs salarissen be­taald die boven de huidige lande­lijk geldende normering (maxi­maal 230.000 euro, 130 procent van een ministersalaris) uitgaan.
Vergunst wijst onder meer op de beloning van topbestuurders bij de ZZG-Zorggroep. De voorzitter krijgt 250.000 euro per jaar, een collega in het bestuur 221.000 eu­ro. Bij zorginstelling Pluryn krijgt de bestuursvoorzitter 269.000 eu­ro, andere bestuurders krijgen 221.000 tot 230.000 euro. De hoog­ste baas van Pro Persona (geeste­lijke gezondheidszorg) krijgt 258.000 euro, collega-bestuurders 229.000 tot 231.000 euro. Vergunst vindt die vergoedingen niet lan­ger acceptabel. Hij krijgt daarbij steun van PvdA-leider Rutger Zwart en SP-fractievoorzitter Hans van Hooft. Zwart vindt dat zeker voor puur lokale instellin­gen de burgemeestersnorm van 170.000 euro moet gaan gelden. De bestuurders van de regionale instellingen met vestigingen in de stad moeten minimaal een brief krijgen waarin wordt gewezen op het standpunt van Nijmegen dat de salarissen omlaag moeten.
SP’er Hans van Hooft vindt zo’n brief niet voldoende. „Het is heel eenvoudig: zakken ze niet met de vergoedingen, dan moet Nijme­gen de relatie met die zorginstel­lingen beëindigen. Dan moeten we kiezen voor zorgorganisaties die wel normale salarissen aan be­stuurders betalen.”
De linkse partijen eisen samen ook dat er een jaarlijks openbaar overzicht komt van de betalingen boven de burgemeestersnorm aan bestuurders van gesubsidieerde instellingen. Zo was dat ook vast­gelegd in de motie die de raad in 2009 aannam. „Die is helaas nooit goed uitgevoerd. Dat moet dus an­ders”, aldus Vergunst. Hij wil dat bijvoorbeeld ook de betalingen aan medewerkers en directiele­den van de Grondexploitatiemaat­schappij Waalsprong openbaar worden. Het vermoeden bestaat dat sommigen boven de burge­meestersnorm uitkomen.