JAARVERSLAG 2011

Hier het jaarverslag van GroenLinks Nijmegen over 2011.

Organisatie algemeenEind 2011 waren er 725 leden. Aan het einde van 2010 waren dat er 758, en eind 2009 558.Zo'n 75 leden zijn zeer actief in Bestuur, Redactie en in 11 werkgroepen, met een groep van 20 á 25 mensen eromheen die onregelmatig actief is. Tot voor kort waren er de werkgroepen V/M, Mobiliteit, Veiligheid, Diversiteit, LinksGroen, Cultuur, Landelijk, Klimaat en Groen, Onderwijs, Campagne. In november is er op initiatief van LinksGroen leden nog een nieuwe werkgroep opgericht: Zorg en Welzijn, om intensief bezig te zijn met het nieuwe veelomvattende WMO-gebeuren.

Werkgroepen en DwarsDe meeste werkgroepen komen geregeld bij elkaar. Soms is er ook een tijd vooral contactvia e-mail. In alle werkgroepen zit in principe een fractielid en een bestuurslid. Het fractielid geeft input en krijgt input van de groep voor zijn/haar werk. De bedoeling is dat de werkgroepen fractieleden ondersteunen, maar soms ook richting de stad activiteiten ontplooien. De taak van het bestuurslid is om zorg te dragen dat de groep output naar buiten heeft. Alle groepen draaien redelijk tot goed en hebben een vaste kern van 5 tot 8 leden, maarer staan vaak 12 tot 15 mensen op de lijst, die af en toe bijdragen. Verschillende leden zitten in meerdere werkgroepen.

In DWARS, de onafhankelijke jongerenorganisatie van GroenLinks, zitten ook nog veel actieve GroenLinksers en er is regelmatig contact met hen, o.a. op ALV's, via bestuursleden en via de e-mail.BestuurHet bestuur bestond in 2011 uit Volkert Vintgens (voorzitter), André Dumont (penningmeester), Rob de Hoon (secretaris), Paul Fransen, Marc Hoogma, Mariët Mensink en Wouter Witteveen. Twee leden, Renée de Vin en Fatima Hassan hebben wegens persoonlijke omstandigheden slechts enkele maanden deel uitgemaakt van het bestuur. Vanaf oktober heeft Giedo Jansen zich bij het bestuur gevoegd als kandidaat bestuurder.

Het bestuur vergaderde in 2011 veertien keer, had een teambuildingdag en organiseerde:- drie Politiek Café's. Één over Kunduz en sociale beleid van Floris (met borrel), één over wat we locaal, ondanks het landelijke sociale afbraakbeleid, kunnen doen en één over terug- en vooruitkijken na 2 jaar coalitie.- Een enquête over twee jaar coalitie om de leden naar hun mening te vragen. Er reageerden zo'n 95 leden. De resultaten werden tijdens het Politiek Café gepresenteerd.- Drie Algemene Ledenvergaderingen (ALV's). Hierop kwamen zowel praktische zaken als het goedkeuren van het financiële verslag en jaarverslag en het kiezen van bestuursleden, maar ook veel informatie van de fractieleden over hun activiteiten, onder andere over heikele punten als de subsidiebanen en TIP. Op een vierde ingelaste ALV kwamen mensen van de landelijke fractie uitleggen hoe ze kwamen tot steun aan de uitzending naar Kunduz.De Politieke Café's en ALV's werden merendeels redelijk tot goed bezocht (30 tot 55 bezoekers) en worden gewaardeerd door de bezoekers als levendig, creatief, gezellig, informatief.Daarnaast organiseerde het bestuur:- Een LedenActief Markt in september. Hier waren alle werkgroepen, maar nauwelijks leden die wilden kijken of ze actief konden worden. De uitwisseling van info tussen de werkgroepen werd echter wel op prijs gesteld.- Een mini-conferentie over communicatie, waaruit het plan kwam om de communicatie van fractie en bestuur en werkgroepen voortaan via een gezamenlijk digitaal blad te verzenden. Dit is het Rode Pepertje geworden. Hierin staan ook alle vergaderdata en (met links) de stukken voor de ALV's.Groene Peperclip en Rode PepertjeHet Rode Pepertje komt tweewekelijks uit (enkele dagen na een raadsvergadering) vanaf 3 september 2011. Daarnaast komen voortaan twee Groene Peperclips per jaar op papier uit (in plaats van vier vroeger) met inhoudelijke artikelen en interviews rond een thema. Dit jaar kwamen er twee Peperclips uit, de laatste volgens het nieuwe systeem, met het thema Diversiteit en een nieuwe vormgever, Mark Vlek de Coningh. Minder Peperclips kosten minder geld en papier. Het bestuur koos ervoor om er toch twee per post te blijvensturen, omdat niet alle leden e-mail hebben en anders nooit bericht krijgen. Bovendien heeft informatie op papier eigen waarde, je pakt het gemakkelijker nog eens op en kunt het weggeven aan belangstellenden.Er is een redactiestatuut en huishoudelijk reglement gemaakt waarin de onafhankelijkheid van de redactie voor de inhoud van de Peperclips is vastgelegd. De redactie legt een keer per jaar verantwoording af bij het bestuur en het bestuur bij de ALV.LedenHet bestuur gaf extra aandacht aan nieuwe leden door hen steeds een half uur voor de ALV en het Politiek Café uit te nodigen en zo de gelegenheid te geven om even rustig kennis te maken en vragen te stellen.Een bestuurslid heeft met enkele leden een welkomstboekje voor nieuwe leden gemaakt: GroenLinks voor Dummies, wat in januari 2012 gepresenteerd wordt en aan alle nieuwe leden gestuurd zal worden.Er waren 130 leden van wie geen e-mailadres bekend was. Het bestuur heeft deze leden een brief gestuurd om te vragen of ze per e-mail of post informatie willen ontvangen. Daarna zijn de leden die geen antwoord gaven gebeld. Een kleine groep is niet te bereiken via telefoon. Er blijkt een kleine groep over te blijven die per post de informatie (Pepertjes) wil ontvangen.Er is in het bestuur veel aandacht voor het meer betrekken van vrouwen bij de afdeling. In enkele werkgroepen zijn vrouwen goed vertegenwoordigd. In andere (en ook in het bestuur) zitten vooral mannen, maar over het geheel is er aanwas van vrouwen en het idee is dat vrouwen vrouwen aantrekken. Het bestuur blijft algehele diversiteit in de gaten houden. Samen met de fractie en de wethouders werden er eind dit jaar afspraken gemaakt om een scoutinggroep te starten, die gaat praten met een diverse groep vrouwen en mannen over eventuele kandidaatstelling voor de volgende kandidatenlijst.Contact met de fractie en andere besturenHet bestuur was bij de nulgesprekken met de fractie en sprak deze gesprekken af voor 2012 met de wethouders.Er is goed en regelmatig contact met de fractie geweest. De fractie is altijd met een wisselende vertegenwoordiger bij bestuursvergaderingen en het bestuur is steeds met één vaste vertegenwoordiger bij de fractievergaderingen. In 2012 zal daarnaast steeds een tweede wisselend bestuurslid naar de fractievergaderingen gaan.Het bestuur heeft naar tevredenheid haar bijdrage geleverd aan het goed afsluiten van de samenwerking met Floris Tas en het snel zoeken naar een goede kandidaat voor het wethouderschap.Het bestuur heeft bij fricties in de fractie enkele gesprekken gevoerd ter ondersteuning van de onderlinge communicatie.Het bestuur heeft met fractie en DWARS stands bemand op universiteit en HAN in het kader van de provinciale verkiezingen. De campagnewerkgroep organiseerde flyersessies bij enkele winkelcentra.De fractie organiseerde een scholing over lokale politiek waar 20 mensen aan meededen, waaronder veel vrouwen. Vervolgens werden belangstellenden een zesweekse stage aangeboden waar vijftien mensen, in vier groepjes, gebruik van maakten. De scholing en stages werden heel positief ontvangen.Er zijn in samenwerking met de fractie twee wijkgroepbijeenkomsten geweest, in Waterkwartier en Hatert. Het blijkt heel zinnig om meer te horen van een wijk. De fractie neemt het verder op zich ook in Lindenholt en Dukenburg wijkgroepen bij elkaar te roepen.Het bestuur heeft veel contacten gelegd en onderhouden met andere GroenLinks-besturen. Er waren vergaderingen met Utrecht, Groningen, Amsterdam en Arnhem over hoe men problemen in de afdeling op kan lossen, hoe men leden actief kan krijgen en houden e.d.. Er waren contacten met verschillende besturen in de regio en het land per e-mail en telefoon, mede namens de werkgroepen Landelijk en Mobiliteit. Dit ging onder andere over de tram en over de provinciale medewerker die de landelijke partij wil bekostigen van afdelingsgelden.