Over Steigertheater, windmolens, palmolie en Valkhofaffaire

De gemeenteraad is afgelopen woensdag 14 september akkoord gegaan met het 'huwelijk' van Steigertheater en Lindenberg. Ook ging de raad akkoord met een aantal moties van GroenLinks over windmolens, palmolie en Kelfkensbos.

Lindenberg

Het laatste raadsvoorstel voor de Lindenberg en Steigertheater betekende goed nieuws voor beide instellingen. De gebundelde deconcentratie is daarmee namelijk definitief van de baan. Raadslid Jan van der Meer: "duidelijk wordt dat opheffing van de  Lindenberg en realisatie van kleine lindenheuveltjes verspreid over de stad niet leidt tot de gewenste bezuiniging, integendeel, het kost meer geld. Onderzoek toont bovendien aan dat dit inhoudelijk ongewenst is. De landelijke trend is omgekeerd."

Het enige alternatief wat overblijft is de toevoeging van het Steigertheater aan de Lindenberg in de oude leegstaande bibliotheek. Deze optie levert zelfs een besparing op van 162.000 euro per jaar. Door ingrijpen van GroenLinks en de SP werd een grotere bezuiniging op de fuserende instellingen voorkomen. Met een meerderheid van GroenLinks, SP, CDA, VVD, D66 en Stadspartij Nijmegen werd een amendement aangenomen waarin het college gevraagd wordt het resterende te bezuinigen bedrag (140.000) in beginsel te zoeken bij de Keizer Karel Podia. Als uit onderzoek blijkt dat ook deze bezuiniging leidt tot onoverkomelijke problemen in de programmering dan verbinden de partijen zich aan een nieuwe alternatieve dekking.

Valkhofaffaire/Kelfkensbos/Waalkade

Op de agenda stonden ook de nieuwe visies voor het Valkhof en de Waalkade. Om het Valkhof te ontlasten stelde het college voor een nieuw park aan te leggen aan de voet van de Voerweg, op de plek van het Nijmeegse bloemenwapen. Daar kunnen in de toekomst evenementen plaats vinden. GroenLinks gaat hiermee akkoord maar wil wel dat evenementen als Valkhofaffaire en Dag van het Levenslied in principe mogelijk moeten blijven in het Valkhof, wellicht in combinatie met het nieuwe park. Een amendement van de SP kreeg dankzij de steun van GroenLinks een nipte meerderheid.

Een aangenomen amendement van GroenLinks zorgt ervoor dat bebouwing aan de voet van het park, naast het blok waar Velorama is gehuisvest, niet doorgaat. Tot slot ging de raad ook akkoord met een GroenLinks-motie om het lege en lelijke Kelfkensbos een nieuwe opknapbeurt te geven en dit hoge prioriteit te geven.

Palmolie

De provincie Gelderland is voornemens een gedoogbeschikking af te geven aan Eelctrabel voor het verstoken van palmolie als energiebron. Dit is verwerpelijk omdat voor de productie van palmolie in plantages grote arealen regenwoud in Indonesië verdwijnen. Electrabel draagt op die manier bij aan de mondiale ontbossing, het versterken van het broeikaseffect, toenemende voedselschaarste en de teloorgang van unieke biodiversiteit. GroenLinks raadslid Wouter van Eck diende een motie in waarin het college wordt opgedragen een brief te sturen naar de provincie om te vragen naar een duurzaamheidstoets bij de gedoogbeschikking. De motie werd raadsbreed aangenomen.

Windmolens

De plannen zijn klaar, de plek is gevonden, maar het duurt zo verdomd lang. Er wordt al lang in Nijmegen gesproken over een eigen windmolenpark. In het collegeakkoord van 2002 heeft GroenLinks laten opnemen dat binnen vier jaar 10 MegaWatt duurzame energie moet worden geproduceerd. De windmolens moeten komen bij de A15. Volgens de Gelderse Milieufederatie stokt de uitvoering en wordt Nijmegen door andere gemeenten voorbijgestreefd. Raadslid Van Eck diende met succes een motie in om het college op te roepen voortvarend de geplande windmolens te realiseren.

Herijking bijstandsbeleid

De regering dwingt Nijmegen om de instroom in de bijstand zoveel mogelijk te beperken. Het college wil dit o.a. doen door het inzetten van huisbezoeken. Op die manier zou op een grote schaal fraude kunnen worden ontdekt. GroenLinks heeft hier erg veel moeite mee. Door het slechte gedrag van enkelen wordt de privacy van een hele groep aangetast en worden bijstandsgerechtigden nog meer gestigmatiseerd. Een motie van de SP om huisbezoeken alleen toe te staan bij bijstandsclienten als er concrete verdenking is van onrechtmatig gebruik, kreeg de steun van GroenLinks, Stadspartij en de Seniorenpartij. Net genoeg voor een meerderheid.