Vlug(ge)schrift 55: cultuureducatie moet je breed zien

De politieke avond van 1 december stond in het teken van cultuur met de kunst- en cultuureducatie en het MuZIEum.

Brede scholen straks zelf aan het roer met keuze voor cultuureducatieOp deze politieke avond werden twee amendementen en een motie aangenomen inzake de toekenning van de budgetsubsidie van De Lindenberg voor de komende jaren. Samen met de VVD heeft GroenLinks meegewerkt aan de totstandkoming en verzilvering van twee amendementen: eentje waarmee wordt geregeld dat de brede scholen vanaf 2013 zelf cultuureducatie in kunnen gaan kopen bij wie ze maar willen (nu ligt de regie daarvan nog geheel bij De Lindenberg) , en eentje waarmee is afgesproken dat onderzoek zal worden gedaan naar de vraag hoe we thans omgaan met inzetten van de gelden voor kunsteducatie (daarmee wordt bedoeld het ´reguliere´ aanbod aan consumenten van muziek-, schilder- en theaterlessen e.d.), en of dat wellicht ook anders zou kunnen of moeten. In zijn maiden speech benadrukte ons raadslid Maurice Nooijen dat het GroenLinks absoluut niet gaat om het bevorderen van marktwerking, maar veel eerder om scholen zelf in de gelegenheid te stellen om bewust en afgewogen een keuze te kunnen maken voor cultuureducatie, op basis van een divers en kwalitatief hoog aanbod. Dit alles laat overigens onverlet dat er brede waardering bestaat in de raad voor de goede werken van De Lindenberg, ook binnen GroenLinks. Hiernaast werd een motie van PvdA en CDA aangenomen, waarin werd opgeroepen om de huurprijzen van De Lindenberg voor externe cultuurpartijen, die bijvoorbeeld een eindvoorstelling van een theaterstuk willen opvoeren, naar beneden te schroeven.

Ondertussen, in de raadskamers...... werd door vrijwel alle fracties (uitgezonderd de VVD) een handreiking gedaan richting met MuZIEum. Het geplaagde museum annex donkerbelevenis-instelling, dat de wereld van blinde mensen al jaren tastbaar maakt voor vele tienduizenden bezoekers, balanceert al geruime tijd op de rand van de afgrond. Wethouder Beerten heeft tot dusverre niet de stap willen maken het MuZIEum met een subsidiebijdrage aan een doorstart te helpen, omdat hij de financiële onderbouwing voor de toekomst van het MuZIEum nog niet overtuigend genoeg vindt. Ook GroenLinks, dat van meet af aan haar best heeft gedaan om het MuZIEum erdoorheen te slepen, heeft hierover nog wel zorgen. Maar net als de meeste andere fracties gunt ook GroenLinks het MuZIEum graag nog wat meer tijd om extra zekerheden te zoeken. Tot grote vreugde van de mensen van het MuZIEum kwam de gewenste time-out er ook: tot 1 april a.s. blijft het voor hen gereserveerde geld in het budget van de Wethouder bewaard. In de tussentijd kan het MuZIEum op zoek naar meer zekerheden, zoals bijvoorbeeld een externe (co)financier.

Huurteams versus huurbalieVlak voor zijn lange vakantie legde PvdAraadslid Stijn Verbruggen een amendement op tafel waarin werd gesteld dat het stimuleren van de huurteams (die gespecialiseerd zijn in het helpen van studenten die met vragen of problemen zitten op het gebied van huren en wonen) meer prioriteit heeft dan de oprichting van een huurdersbalie. Dit amendement kreeg steun van onze fractie.

Quote uit de raadszaal:In de raad werd een amendement van Gewoon Nijmegen besproken, waarin het ging om ruimere mogelijkheden voor burgers om in de tuin een vlaggenmast op te richten, zonder daardoor verstrikt te raken in een wirwar van vergunningen en bestemmingsplannen. Hoewel GroenLinks niet stond te trappelen om medewerking te verlenen aan dit soort detailwerk op raadsniveau, had ons raadslid Pepijn Boekhorst toch nog een kleine ‘groene’ kwinkslag in de aanbieding: “Misschien kunnen we voortaan windmolens als vlaggenmasten inzetten”.

Vlug(ge)schrift verschijnt na elke raadsvergadering. Bekijk of beluister de politieke avond via http://nijmegen.raadsinformatie.nl