Naar modernisering van de gesubsidieerde arbeid op een zorgvuldige en sociale manier

Op 10 November jl. heeft de gemeenteraad ingestemd met de modernisering van de gesubsidieerde arbeid. Voor de fractie van GroenLinks was dit een heel moeilijk en pijnlijk moment. Besluiten nemen die voor zoveel hardwerkende mensen gevolgen hebben is altijd moeilijk. En we zouden dan ook geen knip voor onze neus waard zijn als we niet in deze plannen grote zorgvuldigheid inbouwen zodat de modernisering op een sociale manier kan plaatsvinden. Dat neemt niet weg dat er voor veel mensen een onzekere tijd aanbreekt.

GroenLinks heeft samen met de coalitiepartijen het initiatief genomen om het voorstel daarom op een aantal belangrijke punten aan te passen zodat we ook echt zorgvuldig kunnen omgaan met de gevolgen van dit voorstel. Hiervoor hebben we een aantal amendementen ingediend die ook allemaal zijn aangenomen door de gemeenteraad. Hieronder de belangrijkste punten uit die amendementen:

Amendement “Zorgvuldigheid vraagt tijd” (PDF)De eerste korting van 25 % op de instellingen die gesubsidieerde arbeiders in dienst hebben zal niet ingaan op 1 oktober 2011 maar op 1 januari 2012. Hierdoor zit er meer tijd tussen de analyse van de gevolgen voor de activiteiten van de maatschappelijke instellingen en de mensen en het ingaan van de eerste korting van 25 %. Heel simpel gezegd krijgen mensen die moeten uitstromen nu langer de tijd om met goede begeleiding door te stromen naar regulier werk. Ook zal op 1 Januari 2012 duidelijk zijn welke banen “gewit” kunnen worden. Zodat deze mensen gewoon aan het werk kunnen blijven op de plek waar ze nu zitten maar dan wel in een reguliere baan.

Amendement “Zorgvuldigheid voor de medewerkers” (PDF)1. Het college heeft de opdracht gekregen om voor 1 Juli 2011 duidelijkheid te geven over wat voor de hele groep mensen in een subsidiebaan de kansen zullen zijn op de arbeidsmarkt. Zodat 6 maanden voordat de eerste korting van 25 % ingaat duidelijk is of het reëel is om zoveel mensen te laten uitstromen. Wij willen dat de kwetsbare groepen zoals ouderen en/of mensen met een beperking beschermd worden tegen onvrijwillig uitstromen. De gemeenteraad zal op basis van de in kaart gebrachte kansen voor de uitstromers opnieuw bekijken of de ambities voor uitstroom reëel zijn. En zonodig ingrijpen in de plannen mocht het er allemaal veel slechter uitzien voor de mensen als nu wordt aangenomen in het collegevoorstel.2. De inrichting van een mobiliteitscentrum speciaal voor mensen in een subsidiebaan die moeten gaan uitstromen de komende jaren. Naast een persoonlijke begeleider die iedere uitstromer krijgt om zijn of haar persoonlijk begeleidingstraject vorm te geven zal het mobiliteitscentrum het episch centrum zijn van alle mogelijkheden waar uitstromers gebruik van kunnen maken. Denk hierbij aan extra opleidingen, kansrijke vacatures en uiteraard medewerkers die veel ervaring hebben met het begeleiden van mensen van werk naar werk. Op deze manier zijn alle mogelijkheden gecentraliseerd op een plek met deskundige medewerkers. Dat werkt beter en efficiënter.

Amendement “Duidelijkheid voor de instellingen” (PDF)De gevolgen voor de instellingen en clubs die getroffen worden door dit voorstel moeten duidelijk worden. Een lijst van deze gevolgen moet in het voorjaar naar de raad worden gestuurd. Uiterlijk eind 2011 moet dan ook bekend zijn welke instellingen hun subsidiebanen kunnen omzetten naar reguliere banen. Daarvoor moet dan financiële ruimte komen bij de andere wethouders. Ook dan kan de gemeenteraad nog een nieuwe afweging maken als zou blijken dat instellingen die wij belangrijk vinden toch in de problemen dreigen te komen.

Tot slotVerder is afgesproken dat 200 subsidiebanen zullen blijven bestaan. Ook heeft de wethouder uitgesproken dat hij denkt dat er ongeveer 100 – 150 banen kunnen worden omgezet naar een reguliere baan.

Al met al een hele operatie met nog vele onzekerheden. Voor GroenLinks is het belangrijk dat hoe dan ook de zwakkere groepen binnen de subsidiebanen worden beschermd tegen ontslag.

Nu is het afwachten tot voorjaar 2011 voordat de eerste gevolgen voor instellingen en mensen duidelijk worden. De fractie van GroenLinks zal uiteraard toezien en controleren of het college doet wat er nu belooft is. Want ook bij noodzakelijke bezuinigingen is het van belang dat het op een zorgvuldige en sociale manier wordt gerealiseerd.

Kort andere amendementen die zijn aangenomenSamen met de coalitie hebben we een amendement ingediend om de langdurigheidstoeslag al na drie jaar uit te betalen in plaats van de huidige vijfjaar. Dit geldt voor huishoudens die op bijstandsniveau tot 105 % leven.

De Belangenbehartiging Sociale Zekerheid (BWN) dreigde zijn subsidie kwijt te raken. Dankzij het amendement van ons samen met de coalitie kunnen ze ook in 2011 hun werk blijven doen.

Er blijft een bijdrage voor chronisch zieken, gehandicapten en ouderen als tegemoetkoming van hun ziektekosten.