Zomernota: we blijven investeren in mensen

Vanavond werd op de laatste politieke avond van dit seizoen de zomernota besproken, de nota die de koers voor de stad uitzet die aan het eind van het jaar vertaald wordt in de nieuwe begroting. GroenLinks ondersteunde de nota van harte. Fractievoorzitter Pepijn Boekhorst: "GroenLinks is trots en tevreden op de keuzes die we in Nijmegen maken. We investeren in mensen, zodat we een sociale, duurzame en ondernemende stad kunnen zijn en blijven. Daar staan we pal voor en dat blijven we staan." Hieronder kun je zijn spreektekst lezen die hij zojuist in eerste termijn hield.

Als raadslid heb je idealen om dit zinvolle werk te doen en om belangrijke besluiten te nemen. De idealen van GroenLinks zijn helder: in Nijmegen kijken mensen naar elkaar om, zorgen we voor sterke schouders zodat zij de zwaarste lasten kunnen dragen, brengen we de wijkverpleegster, de jeugdhulpverlener en de welzijnswerker nabij mensen. Bouwen we aan een energieneutrale stad, met veel groen en een schone lucht zodat onze kinderen gezond kunnen opgroeien. Soms is het worstelen om daadwerkelijk met deze idealen aan de slag te kunnen. Het lezen van de zomernota was voor onze fractie een feest van herkenning. Onze idealen lezen we duidelijk terug en daarmee is  de zomernota een succes, voorzitter. Laat ik dat hardop zeggen.

De zomernota en de besluiten die wij vanavond in de gemeenteraad nemen, gaan over veel geld en hebben betrekking op veel mensen. Het is knap werk van dit college om zo’n overzichtelijk document aan te bieden, met daarin goede keuzes voor de toekomst van onze stad. Goed dat dit college er voor kiest maximaal te investeren in goede wijkgebouwen, in een bruisende binnenstad, in een aantrekkelijke Waalkade. Goed ook dat dit college oog heeft voor de financiële risico’s die wij als gemeente lopen. Het weerstandsvermogen van de gemeente stijgt nog altijd jaarlijks, weliswaar minder dan eerder gedacht. Een flinke tegenvaller vanuit de rijksoverheid is hier de voornaamste verklaring voor. Blijft staan dat we de reserves zoals afgesproken in deze collegeperiode op het niveau brengen dat we willen.

Het zal de komende jaren echter een constante aandacht vragen en hard werken zijn om alle risico’s te beheersen en waar nodig in te grijpen. GroenLinks ziet de komende tijd –met het college- moeilijke dossiers op ons afkomen zoals de gesprekken met de provincie over de Grift en Ressen, de betalingsregeling met NEC, de voortdurende onduidelijkheid van het Rijk over budgetten voor re-integratie, beschermd wonen en alle bezuinigingen op de jeugdzorg. Het blijven wat dat betreft pittige tijden, zeker in het licht van alle bezuinigingen die we eerder afspraken. Daarover gesproken is er een oude bezuiniging waar GroenLinks, met onze coalitiepartners, graag vanaf wil. Wij vinden dat mensen met een minimuminkomen het recht op kwijtschelding van de hondenbelasting moeten behouden. We vinden het niet het juiste moment om mensen in een kwetsbare financiële positie met lastenverzwaring te confronteren. We dienen dan ook een motie in, zodat er voor hondenbezitters volgend jaar niets verandert en ons sociale beleid overeind blijft.

Voorzitter, het college wil de raad meenemen op een flink aantal strategische vraagstukken. Onze fractie is blij te vernemen dat dit college wil blijven nadenken over de toekomst, op zoek wil gaan naar nieuwe wegen om onze doelen te bereiken. Veel waardering voor het idee om te werken aan sociale planexploitatie. Willen we echt keihard investeren in preventie, willen we echt de slag maken van dure tweedelijnszorg naar lichtere vormen van zorg dan is een omslag in het denken nodig. Complimenten voor ons college om hiermee aan de slag te gaan, ondanks alle hectiek in het zorgdomein op dit moment. Op de inspraakavond waren er ook heel veel bewoners die het ermee eens waren dat we hierin besturen met lef! GroenLinks steunt ieder plan waarin we meer inzetten op preventie. Dat betekent volgens onze fractie ook dat we onze uiterste best moeten doen om Nijmegen toegankelijk te maken. Wij denken dat met een paar lichte verschuivingen in het investeringsschema  er jaarlijks 100.000 euro beschikbaar moet kunnen komen om onze straten, pleinen en openbare toiletten aan te pakken. Ook daarover hoorden we veel wensen op de inspraakavond. Daarom dienen we een motie in.

We zien in de wethouder economie en werk en inkomen een uitstekende aanvoerder om werkgevers en werkzoekenden met elkaar in contact te brengen. De ambities van ons regionale werkbedrijf zijn goed en er wordt hard gewerkt aan een cultuuromslag om in te zetten op de werkgever. Hoe kunnen we deze ontzorgen, verleiden, helpen om meer mensen een baan te geven in zijn of haar onderneming? Op papier staat het er goed, de komende tijd zal het op de uitvoering aankomen. Spannend maar GroenLinks ziet dat met vertrouwen tegemoet. Het college spreekt terecht over deze pro-actieve aanpak van de arbeidsmarkt en stelt dat er oplossing denkbaar zijn die buiten de gebaande paden liggen. Recent heeft de staatssecretaris eigenlijk hetzelfde geconstateerd en aangegeven dat gemeenten meer lokale vrijheid krijgen. GroenLinks is blij met deze ruimte en vindt dat we deze ruimte volop moeten benutten. Vanuit de pro-actieve aanpak zullen wij na de zomer een voorstel doen voor een lokaal experiment om anders met werkzoekenden om te gaan.

Nijmegen ligt op koers met onze duurzaamheidsambities. Zo goed zelfs, dat er geluiden opgaan om onze doelstellingen naar voren te halen. GroenLinks is trots op al die bedrijven, inwoners en verenigingen die werken aan een duurzaam Nijmegen. Onder het motto ‘groen verbindt’ wordt op tientallen plekken gewerkt aan een groener en gezonder Nijmegen. We hopen dat het college vaart gaat maken met het aanpakken van longvandalen, zoals een columnist in de Nijmeegse Stadskrant deze week scooters en brommers noemde. Nijmegenaren –jong en oud- verdienen een schone lucht. Om die reden fietste onze fractie de afgelopen weken vele kilometers door Nijmegen, samen met bewoners. We verzamelden tientallen verbetertips voor de fietsers in onze stad, die we het college binnenkort zullen aanbieden.

De komende jaren staat Nijmegen echt op de kaart. Het is goed dat het college in het jubileumjaar 2016 wil gaan voor een echt Nijmegenfeest. De ambitie om met alle verschillende mensen uit onze stad het jubileum van de Vierdaagse, de opening van de Nevengeul en het 50-jarig bestaan van Dukenburg te vieren, spreekt ons zeer aan. Het laat zien dat Nijmegen zichzelf durft te laten zien en dat het in onze stad bruist. Niet alleen op de Kaaij maar ook door mensen zoals de Nachtburgemeester. Een waardevolle functie die ervoor zorgt dat Nijmegenaren nog trotser worden op hun stad. Voor het voorstel om de nachtburgemeester met een klein bedrag te ondersteunen, dienen wij onze laatste motie in.

En dat brengt mij ook bij het slot van mijn bijdrage. Voorzitter, GroenLinks is trots en tevreden op de keuzes die we in Nijmegen maken. We investeren in mensen, zodat we een sociale, duurzame en ondernemende stad kunnen zijn en blijven. Daar staan we pal voor en dat blijven we staan.