Jaarverslag GroenLinks Nijmegen

In januari start GroenLinks het nieuwe jaar met de opening van het campagnepand aan de Ziekerstraat. In de dagen hiervoor werken tientallen vrijwilligers hard om er een fantastische plek van te maken. Ondertussen gaat het gewone werk in de raad door. Pepijn Oomen schrijft een voorstel om de luchtkwaliteit te verbeteren en krijgt hiervoor steun in de raad. Marieke Smit maakt zich druk voor voldoende studentenwoningen in onze stad. Ilknur Aksakal geeft vanuit GroenLinks steun aan het nieuwe samenwerkingsverband W4 van de grote zorg- en welzijninstellingen in onze stad. Dit levert geld en kwaliteit op! Tevergeefs pleit Maurice Nooijen om burgers met een uitkering niet te bespioneren met camera’s. Uit de stads- en wijkmonitor blijkt dat bewoners en ondernemers het woon- en leefklimaat in de stad meer waarderen. Het oordeel over de bereikbaarheid is sterk verbeterd, er zijn minder achterstandswijken en we doen het goed als duurzame stad. Dat zijn positieve beoordelingen, volgens GroenLinks. Lokaal kunnen we verschil maken.                                                                                                                                                                                                                                                           Februari. De campagneslogan ‘Samenwerken aan een mooie stad’ krijgt meer en meer vorm. In het campagnepand exposeren Nijmeegse kunstenaars en is er elke week een rondetafelgesprek. Over betaalbaar wonen, cultuureducatie, duurzaam eten, een veilige inrichting van het stationsplein. Raadslid Noël Vergunst neemt vijf prijswinnaars mee op rondleiding naar Doornroosje, dat volop in aanbouw is. Nijmegenaren doen mee aan onze petitie om scooters van het fietspad te krijgen. De raad besluit dat er definitief een centrum voor natuur- en cultuurhistorie in de Stratenmakerstoren komt. Het krijgt de naam de Bastei en is een kroon op het werk van wethouder Jan van der Meer. De raad kiest ervoor om de Albert Heijn op de Groenestraat te verplaatsen. Onder aanvoering van Pepijn Oomen komt er meer aandacht voor de fiets en groene inpassing. Het campagneteam bezoekt de Hazenkamp met Bram van Ojik, en ondertussen worden in de stad huis-aan-huis duizenden verkiezingskranten bezorgd. Ook de campagnefilm gaat online. De campagne is op stoom!

 

Maart. De verkiezingsdag komt steeds dichterbij. En het aantal debatten in de stad neemt toe. Lijsttrekker Pepijn Boekhorst is iedere avond op een andere plek te vinden en spreekt onder andere over duurzaamheid, jongeren en huisvesting. Wethouder Bert Frings neemt tijdens debatten stelling tegen kaalslag in de zorg. Campagneleider April Ranshuijsen stuurt ieder moment tientallen GroenLinksers de straat op. Op 12 maart volgt het goede nieuws dat Nijmegen aangesloten wordt op het nachtnet. In de allerlaatste raadsvergadering wordt het initiatiefvoorstel van Walter van der Cruijsen aangenomen: door tijdelijk anders te bestemmen kunnen we veel mooie dingen doen met braakliggende terreinen in de stad. Vooruitlopend op de verkiezingsdag, rijkt GroenLinks de pimp-bokaal uit aan de winnaar van de verkiezing van het lelijkste gebouw van Nijmegen het Intersportgebouw aan Plein ’44. De laatste campagnedagen is GroenLinks continue aanwezig in het campagnepand. Vele vragen, mails en telefoontjes worden beantwoord en op 19 maart gaan in de vroege ochtend vrijwilligers op stap om Nijmegen een laatste verkiezingsgroet te brengen. In de late avond blijkt dat onze verkiezingsboodschap herkend is door Nijmegen: GroenLinks behoudt alle 8 zetels en is (op een haar na) de tweede partij geworden. Andere verkiezingswinnaars zijn de SP (van 5 naar 8 zetels) en D66 van 6 naar 7 zetels. Lijsttrekker Pepijn Boekhorst is trots op het mooie resultaat en samen met alle nieuwe raadsleden en vrijwilligers wordt er tot in de late nacht feest gevierd. De informateur ontvangt enkele dagen later van GroenLinks het advies om met deze drie verkiezingswinnaars een coalitie te maken, nadat onze leden zich hiervoor uitspreken. In de raad nemen we afscheid van vertrekkende raadsleden en fractievolgers Ilknur, Maurice, Faysal, Walter en Toon. Een dag later wordt bekend dat SP en GL samen verder praten met andere partijen, omdat D66 weigert het gesprek aan te gaan. Onbegrijpelijk naar het oordeel van GroenLinks.

In april volgt onder leiding van twee informateurs, waaronder GroenLinkser Eduard van Zuijlen een ruime week later een nieuw advies: SP en GroenLinks zouden samen met de PvdA en De Nijmeegse Fractie een coalitie moeten vormen. Al deze partijen herkennen zich in dit advies en gaan voortvarend aan de slag. In werkgroepen rondom belangrijke thema’s zoals zorg, wonen, werk, duurzaamheid wordt er hard gewerkt en onderhandeld tussen de partijen.

Op 6 mei wordt er een nieuw coalitieakkoord gepresenteerd aan de stad: ‘samen voor Nijmegen’. Veel idealen van onze partij zijn terug te vinden en de fractie en kandidaat-wethouders zijn positief over de afspraken voor de komende vier jaar. Extra inzet voor jongeren, vluchtelingen en gehandicapten. Investeringen in het openbaar vervoer, 10 miljoen voor de fiets. Flinke ambitie om het energieverbruik te verlagen, de lucht schoner te maken en geld om meer groen in de stad aan te leggen. De leden van GroenLinks stemmen dan ook massaal in met het akkoord. De bespreking in de allereerste gemeenteraadsvergadering op 14 mei is pittig: de rechtse oppositie gaat flink tekeer over de linkse en duurzame keuzes van de coalitie. Dat zullen we later het jaar nog vaker mee gaan maken. GroenLinks levert opnieuw twee wethouders: Bert Frings krijgt de portefeuille wonen, zorg en welzijn. Harriet Tiemens krijgt financiën, mobiliteit, groen en duurzaamheid. Nu het nieuwe college er is, kan Jan van der Meer zijn afscheidsfeest houden. Op een mooie feestavond krijgt hij veel waardering voor zijn inzet. Ook wordt hij genomineerd als groenste politicus van Nederland.

In juni komt GroenLinks met een initiatiefvoorstel om in Nijmegen een Nelson Mandelaplein te realiseren. Raadslid Noël Vergunst krijgt een ruime meerderheid van de raad mee in zijn plan dit op het plein nabij station Goffert te doen. Begin december zal hij daadwerkelijk het straatnaambord onthullen. De raad spreekt over de nieuwe zorgtaken die naar de gemeente komen. Raadslid Cilia Daemen is blij dat Nijmegen vooral naar kwaliteit kijkt en niet aanbesteed om de laagste prijs te krijgen. Ondanks de goede uitgangspositie van Nijmegen, blijft het spannend hoe de zorg van alle Nijmegenaren zal zijn in 2015. Op 30 juni neemt de gemeenteraad een voorstel van oa oud-raadslid Ilknur Aksakal aan, om van Nijmegen een Sheltercity te maken. Onze stad biedt ieder jaar twee mensenrechtenverdedigers een veilige omgeving. De raad geeft de rekenkamer de opdracht een second-opinion uit te voeren naar de locatiekeuze voor een nieuwe basisschool in Brakkenstein. Er zijn in de buurt veel zorgen over de verkeersveiligheid van het nieuwe plan.

Voordat de Vierdaagse in onze stad van start gaat, roept raadslid Anne Jaspers de burgemeester op om zogenaamde prethelicopters boven onze stad te verbieden. Teveel herrie en luchtvervuiling, vindt ze. Fractievoorzitter Pepijn Boekhorst krijgt veel steun voor zijn debatstuk, waarin GroenLinks stelt dat het goed zou zijn wanneer Nijmegenaren meer zeggenschap krijgen over de besluiten van zorginstellingen, onderwijsbesturen en woningcorporaties. Raadslid Pepijn Oomen vraagt aandacht voor de vervuiling op de Waalstrandjes. Het college zegt toe om het mooie initiatief ‘Actie Schone Waal’ te ondersteunen. Oomen en Boekhorst helpen in de zomermaanden een avond mee, net als vele tientallen Nijmegenaren dat een avond doen.

Raadslid April Ranshuijsen opent in augustus een meldpunt voor slecht toegankelijke gebouwen en straten. Dit naar aanleiding van de slechte bestrating van Plein 1944. Ze wil dit soort situaties in de toekomst voorkomen. Pepijn Boekhorst stelt schriftelijke vragen aan het college om circussen met wilde dieren te verbieden in onze stad. Want wilde dieren horen in het wild thuis. Het college ziet nog geen mogelijkheden en wacht op landelijke regels, die in december daadwerkelijk volgen.

In september is het zomerreces voorbij en spreekt de raad volop over de vorming van een regionaal werkbedrijf. April Ranshuijsen pleit voor maatwerk voor mensen die nu bij Breed werken. Raadslid Noël Vergunst krijgt de handen van de raad op elkaar om meer groene verbindingen te realiseren in de nieuwbouwwijk Waalfront in Nijmegen-West. Het onderzoek van de rekenkamer naar de basisschool Brakkenstein is klaar. Het laat zien dat de gemaakte keuzes van school- en gemeentebestuur te verklaren zijn. De raad doet een extra beroep op het college om te werken aan verkeersveiligheid. Onder leiding van Kammi Falihi gaat de raadsfractie op maandelijks wijkbezoek. Deze maand komen we in Lent.

In oktober spreekt de raad over de bouw van een onderhoudsloods van Nedtrain in de spoorkuil. D66 wil een debat want is mordicus tegen. GroenLinks vindt het veel slimmer om vooraf voorwaarden mee te geven aan Nedtrain: een groene inpassing, opknappen van het seinhuisje en strikte geluidsnormen. De raad steunt de motie van GroenLinks die gemaakt is door Jos Reinhoudt en Marieke Smit. Raadslid Lisa Westerveld wil betere fietsenstallingen in de binnenstad. Veel bewoners moeten hun fiets op straat parkeren, een onwenselijke en onveilige situatie. De wethouder belooft met een plan te komen. De raad keurt bijna unaniem het bestemmingsplan goed om vijf windmolens langs de A15 in Nijmegen Noord te bouwen. Een duurzaam succes! Doornroosje opent haar fantastische nieuwbouw naast het centraal station. Raadslid April Ranshuijsen haalt de landelijke media wanneer zij vragen stelt aan het college over de toegankelijkheid van Plein 1944 en andere plekken in de stad. Het college zal antwoorden dat dit onderwerp meer aandacht gaat krijgen. Wethouder Frings presenteert een betaalbare collectieve uitgebreide aanvullende zorgverzekering. Alle mensen die een inkomen hebben tot 130% van het sociaal minimum kunnen hier gebruik van maken. De eerste signalen komen binnen dat NEC een huurachterstand heeft bij de gemeente. De raad zal hier vaker over praten de komende weken. Het wijkbezoek gaat deze maand naar de Wolfskuil.

In november staat de gemeentelijke begroting centraal. Alle voornemens van de nieuwe coalitie zijn financieel verwerkt. De oppositie is boos over het afschaffen van de afvalstoffenheffing maar GroenLinks zit dat als positief: alle huurders en de helft van alle woningeigenaren (zij met een woningwaarde onder de 200.000 euro) gaan er op vooruit. Dat is eerlijk delen, stelt fractievoorzitter Pepijn Boekhorst. Wethouder Financiën Harriet Tiemens is eveneens tevreden met deze solide begroting. De raad neemt moties aan van Pepijn Oomen over het openbaar vervoer naar Kleve, van Lisa Westerveld over het stationsplein, van Jos Reinhoudt over vergroening van de havenbelastingen  en van Marieke Smit over de opvang van asielzoekers. De raad besluit definitief dat er 8 speciale zorgwoningen (Skaeve Huse) gebouwd kunnen worden in de Weezenhof. En op initiatief van Marieke Smit en Noel Vergunst staat de legale wietteelt opnieuw op de kaart. Een ruime meerderheid van de raad is het met GroenLinks eens dat onze burgemeester daadwerkelijk aan de slag moet met een proef met legale wietteelt. Het wijkbezoek deze maand vindt plaats in Hatert.

De laatste maand van het jaar staat voor veel raadsleden in het teken van de financiële perikelen bij NEC. Er volgen verschillende besloten vergadering, waarin het college te horen krijgt hoe zij kan en mag onderhandelen met de voetbalclub. Voor GroenLinks is uitgangspunt dat er geen gemeenschapsgeld naar een commerciële voetbalorganisatie mag. Cilia Daemen knokte de afgelopen maanden hard voor de creatieve ondernemers van cultureel pand de Koopvaart. Op haar aandringen mogen de bewoners gelukkig blijven wonen en werken in het pand. Voordat het kerstreces begint, dient April Ranshuijsen schriftelijke vragen over fraude bij uitkeringen en bijstand. Veel goedwillende mensen zijn de dupe van te strenge regels en GroenLinks wil dat Nijmegen fatsoenlijk en respectvol optreedt. En dan is al tijd voor de feestdagen!