Pepijn Boekhorst

Coalitieakkoord: samenwerken aan een mooie stad!

update: Om 23 uur is het coalitieakkoord aangenomen!

Vanavond wordt het coalitieakkoord van GroenLinks, SP, PvdA, de Nijmeegse Fractie en de VSP besproken. Zojuist analyseerde fractievoorzitter Pepijn Boekhorst in eerste termijn het akkoord: "Wij zijn blij dat we actiever dan ooit gaan werken aan de toekomst van onze mooie stad!"

Hieronder kun je zijn volledige bijdrage lezen.

"De raadsleden van GroenLinks spraken de afgelopen maanden met vele, vele Nijmegenaren. Aan voordeuren, bij wijkbezoeken, in ons campagnepand. Bijna altijd hoorden we terug dat dit kabinet waardevolle zaken kapotbezuinigt en dat het belangrijk is om als gemeente andere keuzes te maken. Mensen maken zich zorgen om de zorg, of ze hun baan behouden of werk kunnen vinden, of hun kinderen wel kunnen opgroeien in een groene omgeving met een schone lucht. Tegen die mensen –en dat zijn er nogal wat- kunnen we zeggen: Nijmegen gaat investeren. We nemen als gemeente onze verantwoordelijkheid en zorgen dat we onze stad schoner en wordt, dat we voor elkaar zorgen, dat we de creatieve mensen koesteren en de ruimte geven en waar het voor jongeren en studenten goed toeven is. GroenLinks is blij dat we actiever dan ooit gaan werken aan de toekomst van onze mooie stad. Er ligt een ambitieus akkoord met wat ons betreft drie centrale ambities.

Deze coalitie kiest voor eerlijk delen. Eerlijk delen betekent er voor kiezen om verantwoordelijkheid te nemen voor betaalbare zorg. We garanderen dat iedereen de zorg krijgt die hij of zij nodig heeft. We houden de zorg betaalbaar door de laagste inkomens te ontzien bij de eigen bijdrage voor een traplift, scootmobiel of andere voorziening om thuis te kunnen blijven wonen. De komende jaren kunnen we met het bestaande budget uit de voeten. Maar wat de toekomst ons zal brengen is , dankzij alle rijksbezuinigingen, nog erg ongewis. Daarom stellen we een WMO-reserve in, zodat we gaan sparen voor de toekomst. Over financieel deugdelijk beleid gesproken. We zorgen ervoor dat er jongerenvoorzieningen bij komen in onze stad vooral in de wijken met veel oudere kinderen, zoals Nijmegen Noord. Op het welzijnswerk wordt niet bezuinigd, zowel voor jong als oud. En eerlijk delen geldt ook voor vluchtelingen zonder documenten. Zij horen ook bij Nijmegen. GroenLinks is blij dat we hen de komende jaren van een bed, bad en brood kunnen voorzien.

De coalitie kiest voor mensen aan het werk. De komende vier jaar zullen we ons inzetten om op een positieve en stimulerende wijze te zorgen dat mensen een baan vinden en uit de kaartenbakken raken. We vragen van mensen om zich actief in te zetten om te solliciteren, te werken aan bij- en omscholing en werkervaring op te doen. We geven het college een forse opdracht mee om hard te gaan werken aan uitstroom. GroenLinks is er trots op dat we dit doen zonder mensen op te jagen, met camera’s te achtervolgen of verplicht vrijwilligerswerk te doen. We zijn daarmee een bijzondere en welkome uitzondering op de meeste coalities die deze weken in het land worden gesmeed. Jongeren die niet aan de bak komen omdat ze geen stageplek kunnen vinden, hebben straks een meldpunt waar zij terecht kunnen. Een goede manier om onderwijs en het Nijmeegs bedrijfsleven beter op elkaar te laten aansluiten. Voor deze ambitie gaan we ook het ondernemersfonds inzetten: dit moet impulsen geven aan de bestrijding van de jeugdwerkloosheid. We zien als GroenLinks veel kansen om de komende jaren in te zetten op het midden-en kleinbedrijf en de vele zzp’ers in onze stad. Dat zijn de echte banenmotoren van deze stad. En zolang ze niet te veel herrie maken of vieze lucht uitstoten mogen deze motoren hard vooruit!

En daarmee kom ik op een derde centrale ambitie. Deze coalitie kiest voor een groene, schone en gezonde stad die steeds minder afhankelijk gaat worden van olie en gas uit dubieuze landen. De komende jaren maken we flinke stappen om woningen te verduurzamen en onze eigen, schone lokale energie op te wekken. We bouwen de subsidies af en zetten in op zogeheten Esco’s: bedrijven die bewoners ontzorgen en massaal zonnepanalen installeren, spouwmuren isoleren en dubbele beglazing plaatsen. Dit college krijgt de opdracht mee een Nijmeegse roetnorm te gaan ontwikkelen. Ook hiermee lopen we voorop in Nederland maar sluiten we aan bij wat al velen weten: de uitstoot van vrachtwagens, scooters, schepen en dieseltreinen is ongezond voor onze longen en kost maanden van ons leven. We hopen op een ambitieus maar haalbaar actieplan voor de komende jaren en beseffen dat de kansen voor het oprapen liggen: het warmtenet kan uitgebreid worden, er liggen tal van bedrijventerreinen waar windmolens een plek kunnen krijgen, vele wijken en hun bewoners vragen om extra groen langs hun straten, in hun parken, op hun schoolpleinen of in hun volkstuintje. En dat er de komende 4 jaar maar liefst 10 miljoen beschikbaar is om onze stad beter bereikbaar te maken, draagt ook bij. Omdat deze coalitie kiest voor de fiets en het openbaar vervoer, als slim, schoon en gezond vervoersmiddel.

Voorzitter, de afgelopen dagen heeft de oppositie zich geroerd over de woonlasten. GroenLinks vindt het verstandig deze discussie met wat minder hoog opgelopen emotie te voeren. Wat is er feitelijk aan de hand? We constateren dat alle bewoners samen niet meer belasting gaan betalen dan nu het geval is. Datzelfde geldt overigens voor de ondernemerslasten. We maken de komende jaren een verschuiving van huurders (zij gaan minder betalen) naar woningeigenaren (zij dragen wat meer bij). GroenLinks vindt dit verstandig, gezien de discussie over de betaalbaarheid van het wonen. De woonquote ligt voor huurders fors hoger dan die van kopers en met de stijgende huren en energielasten zal dat beeld de komende jaren niet vanzelf wijzigen. Een onacceptabele situatie. Wie betaalbaar wonen van belang acht, kiest er voor om dit te veranderen. Deze coalitie doet dat. Samen met de woningcorporaties werken we de komende jaren aan betaalbaar wonen. We gaan met hun constructief het gesprek aan. Hun investeringsagenda zien we als een gedeelde verantwoordelijkheid.

En hoe zit dit met de ondernemerslasten? Ook hier constateren we dat alle ondernemers samen niet meer belasting gaan betalen dan nu het geval is. Wel maken we een verschuiving om te zorgen dat verhuurders van bedrijfspanden geprikkeld worden op zoek te gaan naar een huurder. De gemeente heeft jarenlang 0,5 miljoen bijbetaald omdat er panden leegstaan en de pandeigenaren gaan dat betalen, dat noemt deze coalitie eigen verantwoordelijkheid. Veel ondernemers zijn gebaat bij volle winkelpanden. Veel ondernemers zijn gebaat bij een aantrekkelijk cultureel klimaat. Veel ondernemers zijn gebaat bij goed opgeleide medewerkers. Veel ondernemers hebben profijt van een groeiende, aantrekkelijke stad. Op al deze zaken investeert deze coalitie en dat kan ondernemers toch niet anders dan tevreden stellen.

Voorzitter, ik kom tot een afronding. Bijna twee maanden na de uitslag op 19 maart kunnen we zeggen dat het gelukt is om een groen, sociaal en ondernemend akkoord te sluiten. Er is in goede en constructieve sfeer onderhandeld en dat geeft ons vertrouwen in een goede samenwerking de komende vier jaar. Samen met de SP, PvdA, DNF en VSP zal GroenLinks zich inzetten voor onze mooie stad. Er ligt een ambitieus akkoord met een realistische en verantwoorde financiële onderbouwing. We wensen de nieuwe wethoudersploeg daarbij veel wijsheid, inzet en energie. En geven alvast een opdracht mee. Een opdracht voor de komende vier jaar. Een opdracht die eigenlijk ook en vooral geldt voor alle ambtenaren en alle raadsleden. Laten we inzetten op de kracht van onze inwoners. Laten we initiatiefnemers de ruimte geven. Laten we dwarsdenkers en eigenzinnige mensen koesteren. Laten we bij de plannen die we gaan maken voor onze wijken, bij de aanpak van leegstand, het tegengaan van discriminatie, het veiliger en groener maken van het stationsplein, de keuzes over nieuwe schoolgebouwen en talloze andere voorbeelden altijd het gesprek voeren met de mensen om wie het gaat. Wat ons betreft is een van de belangrijkste agenda’s de komende jaren om te zorgen dat er steeds minder plannen op het stadhuis worden bedacht. Wat ons betreft bedenkt de stad de komende jaren steeds meer plannen voor het stadhuis. Zo werken we samen aan een mooie stad. Aan de slag!"