Pepijn Boekhorst

Wij houden huurwoningen betaalbaar!

GroenLinks Nijmegen organiseert zeven themaweken waarin allerlei activiteiten rondom een belangrijk onderwerp worden georganiseerd. In de week van 11 t/m 18 februari is het de week van het Wonen. Pepijn Boekhorst is lijsttrekker en werkt in het dagelijks leven bij een samenwerkingsverband van Brabantse woningcorporaties. Hij zet zich in voor goed, betaalbaar wonen en leefbare wijken in Nijmegen. 

De druk op corporaties en huurwoningen is groot. Hoe houden we wonen in Nijmegen betaalbaar?
De woningmarkt zit nog steeds op slot, de wachtlijsten zijn hoog en de vraag naar betaalbare huurwoningen blijft groot. De afgelopen jaren zijn door de stevige inzet van GroenLinks afspraken gemaakt met corporaties over het toegankelijk houden van huurwoningen voor mensen met een kleine portemonnee. De druk om de huren te verhogen blijft echter groot. De Nijmeegse corporaties betalen jaarlijks verplicht 30 miljoen aan heffingen vanuit het Rijk. Dit kunnen zij niet investeren in Nijmegen. Afgelopen jaar zijn de huren landelijk met minimaal 4% gestegen en sommige lokale partijen doen daar ook nog eens een schepje bovenop om huurders meer te belasten (waaronder rioolheffingen). Dit is niet nodig en niet de oplossing! Het blijft dus belangrijk om met corporaties harde afspraken te maken over huurprijzen en huurstijgingen. GroenLinks wil corporatiewoningen bereikbaar en betaalbaar houden door de minste huurstijgingen te vragen aan mensen met de laagste inkomens. De huurteams, die mede op initiatief van GroenLinks worden ondersteund door de gemeente, hebben voor huurders al vele besparingen bereikt.

GroenLinks gaat voor duurzame energiezuinige woningen. Een groot aantal corporatiewoningen voldoet niet aan dat criterium. Wat moet er volgens jou de komende jaren gedaan worden?
De Nijmeegse corporaties moeten blijven investeren in energiebesparende maatregelen en duurzaamheid. Bij oude woningen en mensen met de laagste inkomens hebben de energiebesparende maatregelen het meeste effect. Daarom moet met de corporaties een ‘actieprogramma duurzaamheid’ worden ontwikkeld. De gemeente moet dit blijven stimuleren. Dit kan door middel van het verstrekken van leningen. 

Het leefbaar houden en herstructureren van wijken vraagt investeringen. Kan dit de komende jaren?
De plannen voor herstructurering van de Spoorbuurt , Hengstdal en andere wijken moeten doorgaan.  De afgelopen jaren is er flink bezuinigd en zijn plannen vertraagd. De gemeente en de corporaties moeten gezamenlijk blijven investeren in deze wijken. Dat verdient onze stad! De gemeente kan investeren in de openbare ruimte, de corporaties in de woningen. Hiervoor dienen gezamenlijk plannen te worden ontwikkeld. Het gaat er om de wijken leefbaar te houden, waarbij een goede balans en mix aan woningen blijft bestaan of ontstaat.

Naast de bestaande stad bouwt Nijmegen ook aan de ‘nieuwe stad’ (Waalsprong, Waalfront). Wat wil GroenLinks op deze plekken?
Nijmegen is een stad die blijft groeien. Daarbij geven wij, in context van de huidige bouwcrisis, prioriteit aan de ontwikkeling in de Waalsprong, het Waalfront en het stationsgebied. De zogenaamde ‘verhuisketen’ bestaat op dit moment niet, daar is de markt niet naar. Maar er is wel duidelijk vraag naar grond waar bewoners zelf kunnen bouwen en naar betaalbare huurwoningen voor onder meer starters.  Wij blijven initiatieven als ‘PlantJeVlag’ stimuleren, waar bewoners zelf hun woning ontwikkelen en bouwen. Dit maken wij mogelijk door (starters)leningen, eerlijke grondprijzen en erfpacht. De bouw van goedkope (huur)woningen moet worden gestimuleerd, zonder dat dit leidt tot monotone wijken. GroenLinks gaat voor diversiteit in de wijken met een goede opbouw. Leefbare wijken voor nu en in de toekomst. Daarnaast wil GroenLinks de bouw van extra tijdelijke huurwoningen stimuleren. Deze woningen kunnen op een later moment, dus wanneer de markt dit toelaat, worden verkocht. Hiervoor moet voldoende kwaliteit worden gebouwd, waardoor de woningen goed afzetbaar zijn in de markt.
Onlangs is door GroenLinks een voorstel gedaan voor de realisatie van tijdelijke starterswoningen aan het Waalfront. Het is nu een onaantrekkelijk gebied en de grond wordt niet gebruikt. Dit kost de gemeente geld. Door het realiseren van tijdelijke starterswoningen creëren wij de woonruimte waar de markt nu om vraagt, verkopen wij grond waardoor er inkomsten worden gegenereerd, en maken wij nieuwe mooie plekken in de stad. Veel mensen in de stad vinden dit een goed idee. Maar helaas stuitte ons plan op verzet bij D66 en PvdA. Een gemiste kans om starters echt te kunnen helpen. GroenLinks zal zich daarom blijven inzetten dit te realiseren.