Persoonsgebonden budget (PGB)

PGB als volwaardig alternatief

Voor GroenLinks staat voorop dat mensen zoveel mogelijk hun zorg in eigen regie kunnen regelen. Het Persoonsgebonden Budget (PGB) moet wat GroenLinks betreft een volwaardig alternatief blijven van zorg in natura (ZIN). Het liefst zien we dat mensen met verschillende zorgregelingen één integraal budget kunnen krijgen.

We vinden het belangrijk dat het PGB wordt ingezet waarvoor en voor wie het bedoeld is. Om (onbedoeld) oneigenlijk gebruik of fraude te voorkomen is het nodig dat aan bepaalde voorwaarden bij aanvraag wordt voldaan. Ook voorkomen we daarmee dat mensen in een kwetsbare situatie te maken krijgen met hoge terugvorderingen en boetes.

 

PGB bij beschermd wonen

Voor een aantal mensen is het nodig dat ze beschermd wonen, waarbij intensieve zorg en ondersteuning geboden wordt. Onlangs is over beschermd wonen middels een PGB in de gemeenteraad een discussie ontstaan. Veel mensen uit deze doelgroep zijn niet in staat zelf de regie te voeren over hun zorg of een financieel budget. Het PGB werd grotendeels ingezet om een woonvoorziening (huur en servicekosten) te betalen in plaats van de geleverde zorg en ondersteuning.

Daarom heeft het college van Burgemeester en Wethouders nu aan de gemeenteraad een voorstel voorgelegd om een ‘nee, tenzij’ beleid te voeren voor PGB in combinatie met beschermd wonen. Nee, geen PGB tenzij kan worden aangetoond dat het PGB beheerd en gebruikt wordt zoals het bedoeld is. Hierover zal de gemeenteraad in gesprek gaan.

GroenLinks vindt dat in de gevallen waarin een PGB vooral wordt aangevraagd om beschermd te kunnen wonen, het beter is om het huisvesting probleem op een andere manier op te lossen. De gemeente kan bijvoorbeeld met een aantal aanbieders van beschermd wonen een contract afsluiten waarin ze afspraken maken over de kwaliteit van de begeleiding en de woning. Daarmee krijgen bewoners een betere begeleiding, scheelt het administratie en wordt misbruik en terugvorderingen voorkomen. Voor die mensen die bewust willen kiezen voor PGB in plaats van zorg in natura moet dit als een volwaardig alternatief mogelijk blijven. Mits aan de voorwaarden, zoals die voor iedereen gelden, wordt voldaan.