Oproep: hoe krijgt de Nijmeegse ZZP’er een betere positie?

Het aantal ZZP’ers in Nijmegen is de afgelopen jaren enorm gestegen. Bij elkaar vormen ze het grootste bedrijf in onze stad. Daarom wil GroenLinks de positie van ZZP’ers versterken. We hebben een aantal concrete ideeën op papier gezet, maar vragen alle zelfstandige ondernemers in de stad om mee te denken en de voorstellen nog beter, concreter en effectiever te maken. De reacties verwerken we in een initiatiefvoorstel dat we eind november willen indienen.

GroenLinks-raadslid Jos Reinhoudt: "De afgelopen tijd heb ik met een aantal lokale ZZP’ers overlegd over de beste manieren om de ZZP´ers een betere economische positie te geven." Daaruit zijn de volgende vijf voorstellen naar voren gekomen.

  1. Neem zzp’ers op in de Economische Raad
  2. Versterk het contact tussen de gemeente en de ZZP-netwerken in de stad.
  3. Richt één loket in
  4. Geef ZZP’ers meer kans bij aanbestedingen
  5. Versterk de sociale zekerheid van ZZP’ers.

Hieronder staan per voorstel een toelichting en een vraag. GroenLinks nodigt alle ZZP’ers in Nijmegen uit hierop te reageren. Geef concrete antwoorden, niet alleen op de wat-vraag maar ook op de hoe-vraag. Dus niet alleen: ‘betrek ZZP’ers bij het economisch beleid’, maar ook ‘neem een ZZP’er op en de Economische Raad’. Vraag bij voorkeur niet om subsidies. Omzet, sales en acquisitie blijven de verantwoordelijkheid van de ondernemers zelf.Als er andere onderwerpen of maatregelen opgenomen moeten worden in het initiatiefvoorstel, laat dat dan ook weten. 1: Neem ZZP’ers op in de Economisch Raad van NijmegenGeef  ZZP’ers een volwaardige plaats in het economische beleid van Nijmegen. Neem vertegenwoordigers uit ZZP-netwerken op in de Economische Raad. Betrek ZZP’ers bij de speerpuntclusters van het economisch beleid (kenniseconomie, EMT, Semiconductors, Health, de topsectoren).Toelichting: Opgeteld zijn ZZP’ers de grootste ‘werkgever’ van de stad. Om de belangen van deze ondernemers te behartigen zouden de ZZP’ers zijn vertegenwoordigd moeten zijn in overlegstructuren als de Economische Raad. Daarin zitten nu nog uitsluitend vertegenwoordigers van grote organisaties.Vraag: welke mensen zouden het beste de belangen van ZZP’ers kunnen vertegenwoordigen? 2: Versterk het contact tussen de gemeente en de ZZP-netwerkenZorg ervoor dat de gemeente sneller kan inspelen op behoeften van ZZP’ers. Verkrijg meer inzicht in de positie van ZZP’ers in Nijmegen lokale netwerken in kaart te brengen en daar regelmatig mee te overleggen. Op basis hiervan kunnen de het college en de Raad in de toekomst beter onderbouwde besluiten nemen over het ondernemersklimaat voor ZZP’ers.Toelichting: In de afgelopen jaren heeft de positie van ZZP’ers in Nijmegen weinig politieke en bestuurlijke aandacht gekregen. Precieze cijfers over aantallen, sectoren enz ontbreken. Uit ervaringen in andere steden blijkt dat ‘cijfermatige inzichten over de ontwikkelingen van zzp-ers per wijk en per sector helpen om beleid te maken en de juiste initiatieven te ontplooien. Soms kan onderzoek gebruikt worden om (commerciële) partijen in beweging te krijgen. In een regio zijn in de regel vele ondernemersnetwerken actief. Sommige van deze netwerken bestaan alleen online, anderen zijn ook face-2-face actief. Het in kaart brengen van deze netwerkstructuren, met de onderlinge horizontale, verticale en diagonale verbindingen geeft meer inzicht in de huidige.’ (Bron: publicatie Kennisbundel ZZP en de stad, Amersfoort)Vraag: wat zijn volgens jullie de belangrijkste ZZP-netwerken in Nijmegen? Hoeveel ZZP’ers worden via die netwerken bereikt? 3: Eén loket voor alle vragenBundel alle informatie in één loket.Zorg ervoor dat startende ondernemers nog maar langs één (digitaal) loket hoeven. Achter dat loket zitten de belastingdienst, de Kamer van Koophandel en het ondernemersloket van de gemeente. Realiseer een website gericht op de zelfstandige ondernemers in de stad en breng daar alle initiatieven onder waar ZZP’ers hun voordeel mee kunnen doen. Sluit aan bij de bestaande online marktplaats voor lokale opdrachten, verwijs naar het broodfonds, gemeentelijke regelingen, flexwerkplekken in de stad.Toelichting: de Amersfoortse website zzpbv.nl voor zzp’ers is een succesvolle formule die ook in Nijmegen goed zou kunnen werken. Op zzpbv.nl staat een overzichtvan lopende projecten, netwerken, workshops, nieuws enz, allemaal gericht op lokale zzp’ers. Voor Nijmegen lijkt een koppeling met bijvoorbeeld http://www.inhuurgelderland.nl/ voor de hand liggend.Vraag: is zzpbv.nl inderdaad een goed voorbeeld voor Nijmegen? Welke organisaties zouden hieraan zeker mee moeten doen? 4: Geef ZZP’ers meer kans bij inkopen en aanbestedingenFormuleer aanbestedingen van de gemeente zodanig dat het voor ZZP’ers gemakkelijker wordt in te schrijven. Dit kan door disproportionele omzeteisen niet op te nemen en opdrachten niet te clusteren. Moedig in aanbestedingsdocumenten samenwerkingsverbanden van zzp’ers aan als collectief in te schrijven.Toelichting: Bij inkopen door de gemeente vallen ZP’ers vaak buiten de boot omdat ze niet kunnen voldoen aan de omzeteisen. Door het mogelijk te maken aanbestedingen te gunnen aan een netwerk van lokale ZP’ers blijft de werkgelegenheid in de stad. Op 30 oktober nam de Eerste Kamer de nieuwe aanbestedingswet aan. Die maakt het makkelijker om ZZP’ers opdrachten te gunnen, omdat de proportionaliteit van omzeteisen bij aanbestedingen in het voordeel van MKB’ers veranderd worden. Ook marktverstorende clusteringen van opdrachten zouden minder vaak voor moeten komen onder deze nieuwe wet.Vraag: voor welke producten en diensten is dit het meest relevant? Zijn er ZZP’ers in Nijmegen die succesvol hebben meegedaan aan grotere aanbestedingen? 5: Ga actief om met de sociale zekerheid van ZZP’ersMoedig de oprichting van broodfondsen aan en neem eventuele belemmeringen weg. Zorg ervoor dat alle ZZP’ers op de hoogte zijn van de mogelijkheden van het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz).Toelichting: Door allerlei oorzaken kunnen ZZP’ers (tijdelijk) in een moeilijke financiële positie komen. ‘Broodfondsen’ zijn collectieven van ZZP’ers die onderling afspraken maken over het compenseren van inkomensverlies door ziekte of arbeidsongeschiktheid. Gemeenten kunnen met het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) op verschillende manieren financiële hulp bieden aan zelfstandigen, maar kennelijk maken maar weinig ZZP’ers hier gebruik van.Vraag: wat kan de gemeente doen om broodfondsen op gang te helpen? Is de Bbz inderdaad een onbekend fenomeen? Wat is er nog meer nodig om de sociale zekerheid van zzp’ers te verbeteren?Reacties mogen per mail aan Jos Reinhoudt, telefonisch op 06 20408049 of in de reactiepanelen op zijn site.