De Belastingdienst erkent GroenLinks als ANBI, Algemeen Nut Beogende Instelling. Je mag contributie en andere giften aan GroenLinks bij je belastingaangifte vermelden als aftrekpost. Ben je lid van GroenLinks, kijk hier voor meer informatie over het aftrekken van je giften.

Hieronder volgt informatie over Stichting Fractie-assistentie GroenLinks Nijmegen

Naam en zetel

De officiële naam van de Stichting is Stichting Fractie-assistentie GroenLinks Nijmegen.

KVK-nummer: 41058755
Postadres: Korte Nieuwstraat 6, 6511 PP Nijmegen
Bezoekadres: Korte Nieuwstraat 6, 6511 PP Nijmegen (Stadhuis, kamer SH 0.15)
Telefoon: 06-29474540
E-mailadres: fractie@groenlinks.nijmegen.nl
Website: https://nijmegen.groenlinks.nl/
RSIN danwel fiscaal nummer: 8026.65.160

Doelstelling (zoals vermeld in de statuten):

 1. De stichting heeft ten doel: het verlenen van bestuurlijke en administratieve assistentie aan de GroenLinks Gemeenteraadsfractie te Nijmegen.
 2. De stichting beoogt niet het maken van winst.

Hoofdlijnen beleidsplan voor 2020

Doel van de stichting is de ondersteuning van de GroenLinks gemeenteraadsfractie.

 • Aanstellen van een fractiemedewerker. Per 1-11-2019  is Susan Pot in dienst getreden van de stichting. Susan heeft een tijdelijke aanstelling met uitzicht op een vaste aanstelling. De arbeidsrechtelijke zaken lopen via de gemeente Nijmegen.

 • Het bestuur van de stichting organiseert jaarlijks functionerings- en beoordelingsgesprekken met alle fractieleden, fractievolgers en wethouders. Ook met de fractiemedewerker worden deze gesprekken gevoerd. Doel is te komen tot een optimaal functionerende fractie en het begeleiden en ondersteunen van de lijsttrekker, fractieleden, fractievolgers en wethouders in het ontwikkelen van hun individuele kwaliteiten en hun ambities.

 • Jaarlijks organiseert het bestuur van de stichting studiedagen, workshops e.d. ten behoeve van het optimaal functioneren van de fractie.

 • Ook organiseert het bestuur, samen met het bestuur van de afdeling van GroenLinks Nijmegen, kennismakingsbijeenkomsten en (snuffel)stages ten behoeve van het scouten, aantrekken en scholen van nieuw talent.

 • Regelmatig overlegt het bestuur met het bestuur van de afdeling over zaken als ledenparticipatie, scouten nieuw talent, organisatie van de (snuffel)stages, gemeentelijke zaken en de rol van de fractie daarin, opzet en uitvoering verkiezingscampagnes, enz.

 • Het bestuur levert bijdragen aan de ALV van de lokale afdeling van GroenLinks.

Het bestuur draagt zorg voor inhoudelijke informatie voor de afdelingsnieuwsbrief en de Groene Peperclip.

Bestuurssamenstelling en namen van de bestuurders

Het bestuur bestaat uit drie leden. De functies zijn onbezoldigd. De namen van en functies van de bestuurders zijn:

A.B. Ranshuijsen (voorzitter);

V. Vintges (secretaris);

M.F. Zouay (penningmeester).

Beloningsbeleid

De Stichting Fractie Assistentie GroenLinks Nijmegen heeft één medewerker (fractiemedewerker) in dienst. Deze functie is ingeschaald in schaal 6 van de gemeentelijke salarisstructuur.
Het bestuur van de stichting is onbezoldigd. Alleen onkosten i.h.k.v. van het uitoefenen van de functie van bestuurslid kunnen worden gedeclareerd. Download hier de lokale afdrachtregeling.

Actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten in 2019

 • Eens in de twee maanden periodiek overleg gevoerd tussen fractievoorzitter en voorzitter bestuur van de afdeling.

 • Tijdens ALV presentaties verzorgd over reilen en zeilen van gemeentepolitiek en de rol van de GroenLinks-fractie en -wethouders daarin.

 • Regelmatig copy aangeleverd voor afdelingsnieuwsbrief en Groene Peperclip.

 • In mei functioneringsgesprekken gevoerd met alle fractieleden en wethouders.

 • In september meegeholpen met de organisatie van de Ledenactiefdag en inhoudelijk bijdrage geleverd.

 • In september vacature geopend voor de vervanging van de fractiemedewerker. Sollicitatiegesprekken gevoerd met 6 van de 35 sollicitanten. Arbeidsvoorwaardengesprek gevoerd en in dienst nemen van de nieuwe fractiemedewerker Susan Pot per 1 november.

 • In november afscheid genomen van de oude fractiemedewerker Louise van Dijk.

 • Per 6 december heeft Louise van Dijk ontslag genomen vanwege het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd.

 • In najaar bijdrage geleverd aan de opzet van de kennismakings- en (snuffel)stage-cyclus die in april 2020 van start moet gaan.

Financiële verantwoording

De stichting komt aan haar inkomsten door afdracht van de leden van de stichting. Zie de lokale afdrachtregeling raadsleden en wethouders GroenLinks Nijmegen.

Download hier de meest recente jaarrekening. Dit Financieel Jaarverslag 2018 Stichting Fractie-assistentie GroenLinks Nijmegen is op 29-05-2019 vastgesteld en goedgekeurd door het bestuur.

Giften aan Stichting Fractie-assistentie GroenLinks Nijmegen

Schenken met belastingvoordeel: twee opties

1 Volledig aftrekbaar: periodieke gift

Als je ons minimaal vijf jaar lang een vast bedrag schenkt, dan kunt je die gift volledig aftrekken bij je aangifte van de inkomstenbelasting, ongeacht de hoogte van het bedrag. Dit noemt de Belastingdienst een periodieke gift. Daarvoor hoef je niet langs de notaris. De Belastingdienst wil wel dat we de volgende stappen doorlopen:

 • Download en print de overeenkomst formulier 'Overeenkomst periodieke gift in geld' van de site van de Belastingdienst (pdf). De overeenkomst bestaat uit twee exemplaren, een voor jou ('exemplaar voor de schenker') en een voor ons ('exemplaar voor de ontvanger').

 • Vul beide exemplaren in, maar laat de rubriek 'Gegevens Instelling of Vereniging' leeg, en stuur de ingevulde en ondertekende formulieren op naar ons (dus niet naar de Belastingdienst): Stichting Fractie-assistentie GroenLinks Nijmegen, t.a.v. Faysal Zouay, Korte Nieuwstraat 6, 6511 PP Nijmegen.

 • Wij vullen de 'Gegevens Instelling of Vereniging' in en sturen je het 'exemplaar voor de schenker' ondertekend terug.

 • Bewaar jouw exemplaar; onze gegevens heb je nodig bij je belastingaangifte en de Belastingdienst kan bij controle om de overeenkomst vragen.

Als je kiest voor een specifieke looptijd, nemen we contact op zodra die looptijd is verstreken.
Een periodieke gift aan GroenLinks is altijd inclusief minimumcontributie.
Heb je vragen? Neem contact op via fractie@groenlinks.nijmegen.nl

2 Gedeeltelijk aftrekbaar: gewone gift

Een schenking zonder Overeenkomst periodieke gift kan fiscaal aftrekbaar zijn. Daarvoor gelden voorwaarden (naar de voorwaarden op belastingdienst.nl). Meestal is het fiscaal gunstiger om te kiezen voor een periodieke gift. Maar als je niet voor bepaalde of onbepaalde tijd wilt schenken, is deze optie voor jou geschikt.